Filip Petrovski

Д-р Филип Петровски, директор на ДАРМ

Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2015 година, донесе Решение (бр. 24-2974/1) за именување на д-р Филип Петровски за вршител на должноста директор на Државниот архив на Република Македонија.

Најнови објави