arhivmal

Содржини од Државен архив на Република Македонија објавени на Wikimedia Commons

Како резултат на меморандумот за соработка меѓу Државниот архив на Република Македонија и Здружението за умножување на слободни содржини „Споделено знаење“, од 15 јуни 2015 година, во Ризницата на Викимедија (Wikimedia Commons) веќе се објавени многу содржини од работата и историјата на Архивот. Во извршувањето на тие активности учествуваше именуваниот „Матичен википедијанец“ и лице вработено во Архивот.

Објавени се следните статии:

Државен архив на Република Македонија (историјат и развој)

Архивски знаци

Опис и попис (архив)

Закон за државни архиви

Лабораторија за конзервација и реставрација

Зоран Тодоровски

Тодор Талески

Филип Петровски

Димитар Стојанов – Мире

Лабараторија за микрофилмување

Одделение за заштита на архивскиот материјал-депо

Архивското законодавство

Архивски материјал

Архивски фонд

Нормативен систем

Архивска инспекција

Подарок (архив)

Откуп (архив)

Депозит (архив)

Архивска сигнатура

Личен архивски фонд

Микрочитач

Најнови објави