stranskipecat

„МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСКИОТ ПЕЧАТ“ том 1

Државниот архив на Република Македонија го објави првиот том од зборникот „Македонија во странскиот печат“, во редакција на проф. д-р Теон Џинго, д-р Филип Петровски и Игор Сотиров.

Ова мошне значајно дело се состои од 840 страни и на едно место ги собира написите и статиите за Македонија од крајот на 19. век до создавањето на независна Република Македонија. Kако дел од четиритомната едиција „Македонија во странскиот печат“ oпфаќа весници од повеќе земји, од кои во овој том се претставени Австралија, Нов Зеланд, Австрија, Бугарија, Германија, Русија, САД, Србија, Франција и Хрватска. Весниците се пренесени во оригинална – изворна форма, со соодветен превод и фусноти. Во натамошните томови овие написи ќе се прошират со нови земји, но и ќе се дополнат веќе опфатените.

Најнови објави