NOVOto-LOGO

Упатства од 27-ма седница на ВРМ, одржана на 12.9.2017 година

Владата на Република Македонија на Дваесет и седмата седница одржана на 12.9.2017 година врз основа на член 36 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија„ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), ги донесе следните Упатства;

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС

УПАТСТВО ЗА ЗАБРАНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС

Најнови објави

Заедничко интервју на директорот на Државниот архив на Турција д-р Угур Унал и директорот на Државниот архив на Северна Македонија м-р Христа Најданов за турската новинска агенција „Анадолу”.

Изложбата „Документи и фотографии за Македонија во Османлискиот период” беше отворена во соработка меѓу Претседателските

Дознај повеќе...