Ферман 5

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:5
Димензии:51,5 x 75 cm.
Датум:1196 (1781)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Абдул Халид Хан I – Константинопол до кадијата во ______ , со кој му се наредува да им забрани на собирачите на данок, да бараат од Власите повеќе данок, од одреденото по дефтерите.
I Abdül Hamid Han — Konstantiniye fermanında ____ kadisina vergi memurlarının Ulahlardan defterlerde berlirtilenden fazla vergı istemelerini men etmesini emretmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп