Ферман 20

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:20
Димензии:53 x 106 cm.
Датум:1254 реџеб средина (1838 октомври 4)
1254, safer ortası (1838, ekim 4)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Махмуд Хан II – Константинопол, до кадијата во Дебар, со кој наредува да му се забрани на Хусеин, сопственик на тимар во с. Долни Дебар (Суви Дол), да ја собира таксата за летна паша од реканска нахија и селото Требиште.
II Mahmud Han — Konstantiniye fermanında Debre kadısına, Aşaği Debre (Suvi Dol) ’deki timar sahibi Hüseyin tarafından, Reka nahiyesi ile Trebişte köyünden yaz otlaği vergisinin toplanmasını yasaklamasını emredilmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп