Ферман 24

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:24
Димензии:49 x 73 cm.
Датум:1254 шабан (1838 октомври)
1254, şaban (1838, ekim)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Махмуд Хан II – Константинопол до Хасан, махсел во санџаците Скендерис, Охрид и Елбасан и до кадијата во Дебар, со кој наредува на Шериф бег да му се одземат 115000 гроша што се земени повеќе на име „џшие“ од рајата на Дебарската каза за 1838 година, а сумата да и биде вратена на рајата.
II Mahmud Han — Konstantiniye fermanında İskenderis, Ohri ve Elbasan sancakları mahseli Kasana ve Debre kadısına Şerıf beyin Debre kazası ahalisinden 1838 yılı alınarak halka iadesi emretmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп