Ферман 27

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:27
Димензии:54 x 77,5 cm.
Датум:1225 зилхиџе 28 (1840 март 4)
1225, zi–l–hicce 28 (1840, mart 4)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Абдул Меџид Хан – Константинопол, до кадијата во Дебар, да им забрани на месните власти да се мешаат во работите околу поправките на црквите во реонот на Дебарска митрополија.
Abdül Mecid Han — Konstantiniye fermanında Debre kadisina Debre metropolisi yetki bölgesine giren kiliselerin mahalli idarenin karişmaktan men etmesini emretmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп