Ферман 30

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:30
Димензии:56,5 x 79,5 cm.
Датум:1268 зилкаде почеток (1852 август 18)
1268, zi–l–ka’de başlandıcı (1852, ağustos 18)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Абдул Меџид хан – Константинопол, до Абдурахман паша, кајмакам во Ич, – или (град во мала Азија), со кој му соопштува дека е унапреден во чин мирмиран со царски декрет од 3 зилкаде 1268 година.
Abdül Mecid Han — Konstantiniye fermanında (Anadolu şehri) kaymakamı Abdurrahman Paşaya Sultan hükmü ile kendisininin 3 zi–l–ka’de 1268 yılında mirmihran rütbesine getirildiğini bildirmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп