Ферман 33

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:33
Димензии:56,5 x 82,5 cm.
Датум:1310 реба-ул-еввел 18 (1892 октомври 10)
1310, rebi–ül–evvel 18 (1892, ekim 10)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Абдул Халид Хан – Константинопол, до Мехмед Паша, мирмиран и командант на жандармеријата во Косовскиот вилает, со кој му соопштува дека е унапреден во чин „мир лива“.
Abdül Hamid Han — Konstantiniye fermanında Kosova Vilayeti mirmiran ve jandarma komutanı Mehmed Paşa’ya mirliva rütbesine getirildiğini bildirmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп