Korica_ MTereza 3A

Државниот архив објави ново издание со наслов „Српски документи за историјата на Македонија“ од проф. д-р Музафер Бислими

Во рамките на издавачката дејност, Државниот архив ја збогати својата библиотека со нов наслов „Српски документи за историјата на Македонија“ од проф. д-р Музафер Бислими. Оваа книга – збирка документи што го опфаќаат периодот меѓу двете Светски војни (1918-1941), вусшност, претставува регистар на апликациите за издадените пасоши во градот Скопје за 1927, 1928 и 1929. Во оваа збирка се даваат базични податоци на граѓаните што аплицирале и добиле патна исправа за патување во странство. Документите во оваа збирка може да се користат за проучување на миграциите, за протокот на луѓето и стоката, за односите меѓу земјите, за занаетчиството, за здравствената состојба, за школувањето и секако непроценлив материјал за пронаоѓање на своите најблиски на секој заинтересиран.

Значајно е да се спомене дека во овој регистар ја има и Гонџе Бојаџиу или Мајка Тереза, која аплицирала и зела пасош за патување во Англија за натамошно школување , а од таа година и од тоа патување таа веќе не се враќа во Скопје како Гонџе Бојаџиу туку како позната нобеловка Мајка Тереза во 1979.

Korica MTereza 3A

Најнови објави