20210528_140815

Во Одделението на Државниот архив во Штип е поставена постојана постановка насловена како „Документарното богатство на Архивот во Штип”.

Во Одделението во Штип е поставена постојана постановка насловена како „Документарното богатство на Архивот во Штип”. Изложбата е подготвена кон крајот на 2019 година и содржи 10 паноа на кои хронолошки се преставени документи од османлискиот период па се до ослободувањето и развојот. Со неа е направен мал избор од архивскиот материјал со кој располага Државниот архив во Штип како и Централниот архив во Скопје, а се однесува на историјата на територијата која е во надлежност на овој Архив.

20210528 140815
20210528 141326
20210528 141053
20210528 141314 1

Најнови објави