image_6483441-4

Посета на ученици на Архивот во Куманово

Во рамките на Меѓународниот ден на архивите и Меѓународната архивска недела, во Одделението Куманово беа присутни учениците и раководствата на гимназиите „Гоце Делчев“ и „Сами Фрашери“. Од вработените во Одделението Куманово учениците беа запознаени со тековните работи кои се извршуваат, средување и обработка на архивските фондови, депо и постапување во врска со барања од граѓаните. Меѓу врвните приоритети на Одделението Куманово во новото време е отвореноста и достапноста не само за историчарите, туку за сите граѓани.

image 6483441 4
image 6483441
image 6483441 3
image 6483441 2
image 6483441 1

Најнови објави