Фермани

Османлискиот период беше континуиран и комплексен процес за целиот Балкански Полуостров, кој почна кон крајот на XIV, а заврши во почетокот на XX век. Долговековното османлиско владеење ја диктираше и ја оформуваше историјата на регионот во текот на неколку векови. Притоа, османлиската традиција остави огромно и богато наследство во повеќе сфери од животот, особено во културната, социјално-економската и демографската сфера. Генерации историчари, архитекти, историчари на уметноста, писатели и други интелектуалци го проучуваат тоа наследство како историски континуитет на минатото. Еден од најбогатите и најзначајни сегменти на османлиското наследство во Македонија е наследството во областа на архивскиот материјал. Државниот архив на Република Македонија располага со една од најбогатите збирки на оригинални османлиски документи на Балканот, од првостепено значење.

Збирката опфаќа 80 фермани – султански наредби за периодот од 1056 до 1332 година (1646/1859).

Ферман 1

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 1 Димензии: 50 x 70 cm. Датум: 1056 мухарем 26

Дознајте повеќе »

Ферман 2

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 2 Димензии: 16,5 x 58,2 cm. Датум: 1108 џемадал-уле почеток

Дознајте повеќе »

Ферман 3

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 3 Димензии: 52 x 73 cm. Датум: 1174 реџеб –

Дознајте повеќе »

Ферман 4

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 4 Димензии: 50 x 73,5 cm. Датум: 1174 реџеб средина

Дознајте повеќе »

Ферман 5

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 5 Димензии: 51,5 x 75 cm. Датум: 1196 (1781) Место:

Дознајте повеќе »

Ферман 6

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 6 Димензии: 53,5 x 78 cm. Датум: 1212 реби-ул-ахире средина

Дознајте повеќе »

Ферман 7

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 7 Димензии: 55 x 77 cm. Датум: 1236 реби-ул-ахире 18

Дознајте повеќе »

Ферман 8

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 8 Димензии: 54 x 78 cm. Датум: 1237 зилхиџе крај

Дознајте повеќе »

Ферман 9

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 9 Димензии: 55 x 78 cm. Датум: 1240 реби-ул-еввел средина

Дознајте повеќе »

Ферман 10

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 10 Димензии: 49 x 73,5 cm. Датум: 1243 зилхиџе 2

Дознајте повеќе »

Ферман 11

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 11 Димензии: 52,5 x 77,5 cm. Датум: 1244 мухарем 28

Дознајте повеќе »

Ферман 12

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 12 Димензии: 54 x 58 cm. Датум: 1248 сафер 27

Дознајте повеќе »