ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Секое правно и физичко лице без дискриминација по која било основа: (пол, расна, верска, национална, сексуална определба или политичко убедување), може да поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер. Македонскиот закон ова право им го овозможува и на странските правни и физички лица. Барање се поднесува на образец утврден од страна на Комисијата (достапен на www.komspi.mk). Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ваквото Барање треба да содржи назив на имателот на информации, име и презиме на барателот, фирмата или правното лице, податоци за можен застапник/полномошник, информацијата со која сака да се запознае, начинот на кој сака да ја добие информацијата. Во барањето треба да бидат посочени и адреса, тел.контакт, или е-маил на барателот на информацијата. Барател има право да поднесе и усно барање.

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:

 • Адреса: кеј „Димитар Влахов“ бр.19, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
 • Телефон: + 389 2 3115 783
 • Факс: + 389 2 3165 944
 • Интернет страница: www.arhiv.gov.mk
 • електронска пошта: contact@arhiv.gov.mk

Службено лице за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Државниот архив на Република Северна Македонија е:

Воислав Цветковски:

 • Телефон: (02) 3115-783 и 076 485-345
 • Email: voislav.cvetkovski@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.bitola@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.veles@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.veles@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.kumanovo@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.ohrid@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.prilep@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.skopje@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.strumica@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.tetovo@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.shtip@arhiv.gov.mk

ДЕЈНОСТ НА ДАРСМ:

 • Надлежности и задачи на ДАРМ
 • Историјат на ДАРСМ
 • Архивска мрежа
 • Фондови и збирки – водичи
 • Користење на архивски материјал во ДАРСМ
 • Меѓународна соработка
 • Публикување – каталог на изданија
 • Презентација
 • Инспекциски надзор
 • Дигитални збирки
 • Контакти