Интерни нормативни акти на ДАРСМ

Превземи: Протокол за постапување при спреченост за доаѓање на работа и отсуство на вработените во Државниот архив и начинот на евидентирање на отсуство

Превземи: Правилник за утврдување на правила согласно член 24 од Законот за лобирање во Државниот архив

Превземи: Правилник за работата на Комисијата за откуп и подарување архивски материјал од приватни имателиодекс за административни службеници

Превземи: Кодекс за административни службеници

Превземи: Правилник за внатрешна организација во ДАРСМ, 2020 година

Превземи: Органограм за внатрешна организација на ДАРСМ, 2020 година

Превземи: Правилник за систематизација на работните места во ДАРСМ, 2020 година

Превземи: Правилник за внатрешна организација во ДАРМ

Превземи: Органограм за внатрешна организација на ДАРМ

Превземи: Правилник за систематизација на работните места во ДАРМ

Превземи: Правилник за публикување во ДАРМ

Превземи: Правилник за надоместоците во издавачката дејност во ДАРСМ (бр. 0101-553/2 од 09.02.2021 година)

Превземи: Правилник за категоризација на иматели на архивски материјал и валоризација и категоризација на архивски материјал

Превземи: Правилник за условите за начинот на користење на архивскиот и документарниот материјал во ДАРМ и начинот на манипулирање со архивскиот и документарниот материјал во Депоата на ДАРМ

Превземи: Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за начинот на користење на архивски и документарен материјал во Државниот архив на РСМ и начинот на манипулирање со архивскиот и документарниот материјал во депоата на Државниот архив, бр. 01-2691/1 од 25.08.2015 год.

Превземи: Правилник за средување на архивски фондови

Превземи: Упатство за обработка на архивски материјал и работна инструкција за изработка на збирка на научно информативни средства (ЗНИС)

Превземи: Упатство за прием, средување, обработка, заштита и користење на фотографиран архивски материјал во ДАРМ

Превземи: Упатство за изработка на регест

Превземи: Упатство за средување и обработка на семејни и лични фондови

Превземи: Правилник за посета и користење на архивска граѓа од страна на странци во ДАРМ

Превземи: Упатство за постапката при користењето на архивската граѓа во ДАРМ

Превземи: Упатство за валоризација, категоризација, микрофилмување, копирање и дигитализација на архивска граѓа

Превземи: Упатство за овластен влез и излез во депоата на централниот дел и одделенијата на Државниот архив на РСМ, на лица кои не се вработени во Одделението за евиденција и заштита на архивски материјал

Превземи: Упатство за продажба и за подарување изданија

Превземи: Упатство за дигитализација на архивскиот материјал во Државниот архив

Превземи: Правилник за дигитализација на архивски материјал во Државниот архив

Превземи: Правилник за користење на системите за информатичка и комуникациска технологија во Државниот архив

Превземи: Правилник за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службените возила во Државниот архив