Интерни нормативни акти на ДАРСМ

Превземи: Правилник за потребните услови за обезбедување соодветен простор и опрема за сместување, чување и заштита на архивскиот материјал во архивските депоа 

Превземи: Упатство за вршење инспекциски надзор врз имателите на јавен и приватен архивски материјал на Одделението за инспекциски надзор

Превземи: Правилник за надоместоци што ги ислаќа Државниот архив при организирање и спроведување обуки

Превземи: Правилник за категоризација на иматели на архивски материјал и валоризација и категоризација на архивски материјал

Превземи: Правилник за издавање сертификат за канцелариско и архивско работење

Превземи: Протокол за постапување при спреченост за доаѓање на работа и отсуство на вработените во Државниот архив и начинот на евидентирање на отсуство

Превземи: Правилник за утврдување на правила согласно член 24 од Законот за лобирање во Државниот архив

Превземи: Правилник за работата на Комисијата за откуп и подарување архивски материјал од приватни иматели

Превземи: Кодекс за административни службеници

Превземи: Правилник за внатрешна организација во ДАРСМ, 2020 година

Превземи: Органограм за внатрешна организација на ДАРСМ, 2020 година

Превземи: Правилник за систематизација на работните места во ДАРСМ, 2020 година

Превземи: Правилник за внатрешна организација во ДАРСМ

Превземи: Органограм за внатрешна организација на ДАРСМ

Превземи: Правилник за систематизација на работните места во ДАРСМ

Превземи: Правилник за публикување во ДАРСМ

Превземи: Правилник за надоместоците во издавачката дејност во ДАРСМ

Превземи: Правилник за работа на списанието „Македонски архивист“

Превземи: Правилник за категоризација на иматели на архивски материјал и валоризација и категоризација на архивски материјал

Превземи: Правилник за условите за начинот на користење на архивскиот и документарниот материјал во ДАРСМ и начинот на манипулирање со архивскиот и документарниот материјал во Депоата на ДАРСМ

Превземи: Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за начинот на користење на архивски и документарен материјал во Државниот архив на РСМ и начинот на манипулирање со архивскиот и документарниот материјал во депоата на Државниот архив, бр. 01-2691/1 од 25.08.2015 год.

Превземи: Правилник за средување на архивски фондови

Превземи: Упатство за обработка на архивски материјал и работна инструкција за изработка на збирка на научно информативни средства (ЗНИС)

Превземи: Упатство за прием, средување, обработка, заштита и користење на фотографиран архивски материјал во ДАРМ

Превземи: Упатство за изработка на регест

Превземи: Упатство за средување и обработка на семејни и лични фондови

Превземи: Правилник за посета и користење на архивска граѓа од страна на странци во ДАРМ

Превземи: Упатство за постапката при користењето на архивската граѓа во ДАРМ

Превземи: Упатство за валоризација, категоризација, микрофилмување, копирање и дигитализација на архивска граѓа

Превземи: Упатство за овластен влез и излез во депоата на централниот дел и одделенијата на Државниот архив на РСМ, на лица кои не се вработени во Одделението за евиденција и заштита на архивски материјал

Превземи: Упатство за продажба и за подарување изданија

Превземи: Упатство за дигитализација на архивскиот материјал во Државниот архив

Превземи: Правилник за дигитализација на архивски материјал во Државниот архив

Превземи: Правилник за користење на системите за информатичка и комуникациска технологија во Државниот архив

Превземи: Правилник за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службените возила во Државниот архив

Превземи: Правилник за постапување со подароци, погодности и гостопримства во Државниот архив