ИЗЛОЖБИ

Презентација на архивски материјал

ДАРМ – Централното одделение има организирано повеќе архивски изложби:
 • Македонија низ вековите,
 • Македонија од X век до денес,
 • Илинден 1903-2003 – сто години македонска државност,
 • АСНОМ – документи,
 • Гоце Делчев,
 • Македонската војска 1941-1945,
 • Развој на просветата во Македонија,
 • Евреите во Македонија 1941-1945, и др.

Изложбите се прикажани во Република Македонија и во странство и го афирмирале архивското богатство со кое располага ДАРМ.

ДАРМ – Одделение Битола – изложби по повод:
 • 11 Октомври – Денот на востанието на Македонија,
 • 4ти Ноември – Денот на ослободувањето на Битола,
 • 2ри Август – Денот на Илинденското востание,
 • 11ти Март – Денот на депортирањето на Евреите,
 • 9ти Мај – Денот на победата над фашизмот,
 • постојана изложба за творештвото на браќата Манаки.
ДАРМ – Одделение Велес:
 • „Вардарскиот регион низ документите на ДАРМ“,
 • „Документи за Велешкиот партизански одред „Димитар Влахов“,
 • „Револуционерното и творечко живеење на Кочо Рацин“,
 • „Животот и творештвото на Јордан Х. К. – Џинот“;
 • „Велес во минатиот век“ и
 • „Велес низ документи и фотографии“.
ДАРМ – Одделение Куманово:
 • постојана архивска изложба „Куманово низ документи и фотографии“.
ДАРМ – Одделение Охрид:
 • „Охрид низ историјата“.
ДАРМ – Одделение Скопје:
 • „Одразот на Скопскиот земјотрес во странскиот печат“,
 • „Титовите и наши јубилеи“;
 • „Шеесет години на Скопската црвена општина“,
 • „Триесет и седум години слободен и творечки живот“,
 • „Трисетгодишното постоење на Архивот на Скопје“,
 • „Трисет години од земјотресот во Скопје“,
 • „На слободно Скопје со љубов“ постојана поставка во Одделението.
ДАРМ – Одделение Тетово:
 • „АСНОМ“ 1944–1994 , Дом на културата во Тетово, 1994 год.,
 • „Тито – Мисла, збор и дело“, Дом на културата во Тетово 1981.


Македонија низ вековите


Русите во Македонија (1920-1940)


Лицата на војната (1914-1918)


Македонската кинематографија (1947 – 1991)