Раководство

ДИРЕКТОР

IMG 7388 1

 М-р Христа Најданов е роден на 18.5.1967 година, во Скопје. Со високо образование се стекнал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Постдипломски студии за комуникација и менаџмент на културни политики завршил на Универзитетот „Лумса“ во Рим, Италија, а во меѓувреме положил и правосуден испит.

Во моментов ја врши функцијата в.д. директор на Државниот архив на Република Северна Македонија.

Својата професионална кариера ја почнал како стажант во Апелациониот суд во Скопје во периодот од декември 1996 до септември 1997 година кога преоѓа како стажант во адвокатската канцеларија „Жарко Пановски“.

Од мај 2000 година до септември 2000 година бил помошник-асистент за партиципирање во прибирање хуманитарна помош во Франција во француската хуманитарна организација „Гвинеја Солидарите“. Од септември 2001 година до декември 2002 година бил главен офицер за координација и надзор на канцеларијата на организацијата во делот на давање правни совети и активности при италијанската хуманитарна организација „Интерсос“. Бил соработник за давање правна помош во рамките на НВО „ЕСЕ“ за заштита на жртви од семејно насилство и за заштита на правата на жената и децата од мај 2004 до декември 2017 година. Од мај 2009 до мај 2017 година бил и претседател на Одборот на директори во „Еурокомпозит“ АД Прилеп. Како член на Управниот одбор на Државна лотарија се задржува од ноември 2018 до јануари 2024 година.

М-р Христа Најданов работел како адвокат во адвокатска канцеларија од декември 2003 до јуни 2021 година кога станал советник за нормативно-правни работи во СУГС „Јосип Броз Тито“ каде што работниот однос во моментов му мирува.

Учествувал во голем број семинари и конференции од областа на правото, како и од областа на заштита на животната средина и во правни активности во граѓанските и кривичните области на македонското законодавство.

Од 2017 до ноември 2021 година бил советник во Советот на град Скопје.

Ги познава и зборува англиски, француски, влашки и српско-хрватски јазик.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

Dr. Muzafer Bislimi

ПРОФ. Д-Р МУЗАФЕР БИСЛИМИ е роден на 16.04.1972 во Арачиново-Скопје, каде и завршил основно образование. По завршувањето на гимназијата “Зеф Љуш Марку” во Скопје во 1990 година, се запишува на Филозофскиот Факултет во Скопје, катедра по Историја каде и дипломира со висок успех во 1995 година.

По дипломирањето истата година се запишува на постдипломски студии при истиот факултет, во Османскиот период.

Од 1996 година работи во ИНИ, во Османското одделение. Во 1999 година успешно ги заврши постдипломските студии и ја одбрани магистерската теза:” Битките на Скендер-бег со османлиите, со посебен осврт на Македонија”.

Докторира во 2005 година со докторската теза пријавена во ИНИ под наслов: “Албанците и младотурската Револуција во 1908 година”.

Работи во ИНИ во Одделението за Османско-турски период, со звање научен советник. Ангажиран е и во секторот за постдипломски и докторски студии при ИНИ, како редовен професор по предметите: Историја на Османската Империја, Историја на Османската Дипломатија, Историја на Балканските држави-Нов век.

Од 2005-2009 ја извршуваше функцијата градоначалник на општина Арачиново, каде е избран на локалните избори во 2005 година.

Од јули 2011 година е именуван за државен секретар во Министерството за култура на Република Македонија.

Од ноември 2016 е в.д. заменик директор на Државен архив на РМ.

Јазици со кои се служи: албански, македонски, англиски, француски, српско-хрватски, бугарски, а ги користи и турскиот, рускиот, германскиот, и др.

BIBLIOGRAFIA, БИБЛИОГРАФИЈА, BIBLIOGRAPHY

Monografi: / Монографии:
 • Борбите на Скендербег со османлиите со посебен осврт на Македонија, ИНИ, Скопје, 2001, 230.
 • Betejat e Skёnderbeut nё Maqedoni, IHN, Shkup, 2003, 181.
 • Republique de Macedoine, Au Coeur des Balkan, Agence a l’information de Republique de Macedoine, (Le part historique, Dr Muzafer Bislimi: “Macedoine dans les siecles”), Skopje, 2006.
 • Shqiptarët dhe Revolucioni xhonturk, IHN, Shkup, 2008, 248.
 • Албанците и Младотурската револуција, ИНИ, Скопје, 2008, 250.
 • Manastiri i Shёn Naumit 1912-1924…, Dokumente, INI, Shkup, 2015.
 • Свети Наум 1912-1924…, Документи, ИНИ, Скопје, 2015.
 • Зајаз (1842/43), Нуфус Дефтери, ДАРМ, Скопје-, 2017.
 • Zajaz (1842/43), Regjister i popullsisё, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Raporte sekrete ushtarake serbe pёr Komitetin e Kosovёs, 1924-1941, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Доверливи документи на Тајната српска служба за Косовскиот Комитет 1924-1941, ДАРМ, Скопје, 2017.
Punime shkencore: / Статии и прилози:
 • Односите на Скендербег со Венеција, за време на востанието против османската власт (1443-1468), ГИНИ, 44/2, Скопје, 2000, 109-117.
 • Извештаи на австроунгарските конзули од Македонија за албанските клубови во Македонија, ГИНИ, 46/1, Скопје, 2002, 129-139.
 • Peoples of the Balkans on Skender Bey and his uprising, Hi-story magazine, issue 1, Skopje, june, 2003.
 • Проектот за изградба на Балканска железница на Исмаил Ќемал-бег Влора, ГИНИ/1-2, Скопје, 2004, 259-269
 • Balkan peoples about Scanderbeg and His uprising against Ottoman Empire, Acta Studia Albanica, Tirana, 1/2005, 93-100.
 • Kryengritja e Skёnderbeut nё Krahinёn e Dibrёs, Skёnderbeu dhe Dibra, Shkup, 2005, 153-183.
 • Svetigradi, lokalizimi, kronologjia dhe pushtimi nga ana e Osmanlinjёve, Gjergj Kastrioti Skёnderbeu (1405-1468), 600 vjetori i lindjes, IHN, Shkup, 2006, 41-49.
 • Светиград, локализирање, хронологија и освојување од страна на Османлиите, Ѓерѓ Кастриоти Скендербег (1405-1468), 600 години од раѓањето, ИНИ, Скопје, 2006, 45-55.
 • Problematika e lokalizimit tё Svetigradit, Simpoziumi, 600 vjetori i lindjes sё Skenderbeut, Tiranё, dhjetor, 2005.
 • Албанците и младотурската Револуција, Симпозиум”100 години Младотурска Револуција, МАНУ, Скопје, 2008.
 • Еден доверлив доцумент на српскиот претставник во Цетиње Јован М. Јовановиќ од 9 мај 1908 за односите меѓу Албанците и младотурците и за состојбата во Албанија, ГИНИ, Скопје, 52, 1-2, 2008, 131-141.
 • Zgjedhjet parlamentare tё vitit 1908 nё Perёndorinё Osmane dhe pjesmarrja e shqiptarёve, Simpoziumi “Kosova nё dokumentet arkivore osmane”, Prishtinё, 2009.
 • “Lidhja shqiptare e Prizrenit nё rrugёtimin shekullor shqiptar”, Tryeza mbarёkombtare “Kuptimi politiko-ushtarak i Lidhjes sё Prizrenit”, Prizren, 10.06.2009.
 • “Shtypi patriotik shqiptar mbi Kongresin e Dibrёs tё vitit 1909”, Simpoziumi “100 vjet-Kongresi i Dibrёs”, Dibёr, 23-24 korrik 2009.
 • “Historiografia Serbe mbi shqiptarёt – fundi i shek. XIX fillimi i shek. XX, USHT, Seminari i III-tё Albanologjik, Sesioni historik, Shkup, 2009, 321-329.
 • Njё raport konfidencijal i konsulit serb nё Cetinё, Jovan M. Jovanoviq nga 9 maji i vitit 1908 lidhur me situatёn nё Shqipёri dhe marёdhёniet mes Shqiptarёve dhe Xhonturqve, Studime Historike, 3-4, Tirane, 2009, 367-381.
 • Letёr e Ismail Qemal Beut dёrguar Sir Edvard Grej (pranuar mё 3 korrik), Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2009, 367-381.
 • “Ç’ёshtja e Manastirit tё Shёn Naumit-Mendimi Konsultues i Gjykatёs sё Pёrhershme tё Drejtёsisё nё Hagё, 4 shtator 1924”, Studime Historike, 1-2, Tiranё, 2010.
 • “Dokumente Amerikane-Raporte tё Legatёs sё SHBA-ve nga Beogradi e Tirana lidhur me Marrёveshjen shqiptaro-serbe tё vitit 1925, pёr Shёn Naumin, Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2010.
 • Manastiri – Qendёr e Lёvizjes Kombёtare Shqiptare, Tribunё shkencore, 102 vjet Kongresi i Manastirit, Manastir, 22 nentor 2010.
 • Ç’ёshtja e Alfabetit Shqiptar, 1909-1910, Kёrkime Historike, 3, Shkup, 2011, 40-60.
 • Vёshtrim i shkurtё mbi “Historia e jetёs dhe vepravet tё Skёnderbeut-Princit Epirot – nga Marin Barleti (Historia de vita et gestis, Scanderbegi Epirotarum Principis), Studime Albanologjike, 4, Shkup, 2011, 167-175.
 • Shkupi nё Historinё e Salih Asimit, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2011. (Во печат)
 • Masakrat serbe mbi popullaten Shqiptare, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2012, tetor, 2012.
 • Kryengritja e Dibres 1913, sipas dokumenteve serbe, Konferenca nderkombetare, 100 vjet Pavarёsi, Tiranё, 25-29 nёntor 2012.
 • “Shqiptaret nё “Rruga nga Beogradi deri nё Selanik” tё udhёpёrshkruesit tё njohur Johann Georg von Hahn (1811-1869)”, Seminari Albanologjik, Tetove, 2017.
 • Manastiri, qender e Lёvizjes Kombёtare shqiptare, Simpoziumi, “ Vendimet vizionare të Komisionit për formimin e Alfabetit të Gjuhës Shqipe dhe Kontributi i Familjes Qiriazi”, Manastir, 2017.
Feltone dhe mbishkrime tё tjera: / Фељтони и други натписи:
 • Depёrtimet e turqve nё Ballkan dhe pushtimi i Shqiprisё dhe Maqedonisё,
 • Fakti, 1/191, Shkup, 21.11.1998, 11.
 • Prejardhja e familjes sё Kastriotёve,
 • Fakti, 1/192, Shkup, 23.11.1998, 11.
 • Fillimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,- Fakti, 1/193, Shkup, 24.11.1998, 11.
 • Kryengritja e Skёnderbeut gjat viteve 1443-1451,
 • Fakti, 1/194, Shkup, 25.11.1998, 10.
 • Ushtria turke dy herё tёrhiqet nga Kruja,
 • Fakti, 1/195, Shkup, 26.11.1998, 11.
 • Vdekja e Skёnderbeut, pushtimi i Krujёs dhe Shqiprisё,
 • Fakti, 1/196, Shkup, 27.11.1998, 11.
 • Heronjtё nuk vdesin-Halit Ferati nga Breza (1869-1887),
 • Fakti, 1/241, Shkup, 27.01.1999, 10.
 • Fejton: “Betejat e Skёnderbeut nё viset shqiptare nё Maqedoni”.
 • Depёrtimet e para turke nё Ballkan,
 • Lobi, No96, Shkup, 16.12.2002, 46-49.
 • Shpёrthimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,
 • Lobi, No97, Shkup, 23.12.2002, 45-49.
 • Beteja e Dibrёs e 26 shtatorit 1446-tё,
 • Lobi, No98-99, Shkup, 30.12.2002, 45-49.
 • Vdekja e Muratit tё dytё dhe betejat e Skёnderbeut me Mehmedin e dytё Pushtuesin,
 • Lobi, No100, Shkup, 13.01.2003, 62-65.
 • Betejat e Ohrit dhe Sfetigradit 1464/1465,
 • Lobi, No101, Shkup, 20.01.2003, 46-49.
 • Vdekja e Skёnderbeut dhe ripushtimi i trojeve shqiptare,
 • Lobi, No102, Shkup, 27.01.2003, 46-49.