PËRMBLEDHJE DIGJITALE

Fermane

Periudha Osmane ishte një proçes i vazhdueshëm dhe kompleks për të gjithë Gadishullin Ballkanik, i cili filloi në fund të shekullit XIV dhe përfundoi në fillim të shekullit XX. Udhëheqja e gjatë osmane diktoi dhe formoi historinë e rajonit gjatë disa shekujve. Në të njëjtën kohë, tradita osmane ka lënë një trashëgimi të madhe dhe të pasur në shumë fusha të jetës, veçanërisht në sferën kulturore, socio-ekonomike dhe demografike. Gjeneratat e historianëve, arkitektëve, historianët e artit, shkrimtarët dhe intelektualët të tjerë e studiojnë këtë trashëgimi si një vazhdimësi historike e së kaluarës. Një nga segmentet më të rëndësishme të trashëgimisë osmane në Maqedoni është trashëgimia në fushën e materialit arkivor. Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka një nga përmbledhjet më të pasura të dokumenteve origjinale osmane në Ballkan, me rëndësi parësore.

Përmbledhja përfshin 80 fermane - urdhërat e Sulltanit në periudhën nga 1056 deri në vitin 1332 (1646/1859).

Linku deri tek përmbledhja.

Përmbëledhje apokrifesh

Në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonsië së Veriut ekziston një dorëshkrim shumë interesant dhe i vjetër i pabotuar - përmbëledhje apokrifesh, në të cilin përfaqësohet përbërja apokrfie e Afroditës Persiane.

Teksti jep historinë apokrifike të mrekullisë në Persi dhe të lindjes së Jezu Krishtit, baza e së cilës është tregimi biblik i lindjes së Shpetimtarit.

Apokrifitë e lindjes së Krishtit me të gjitha momentet shoqëruese ka qenë lartësia e preferuar e njerëzve për shumë shekuj, deri në shekullin XIX. Për të flasin shumë epizode dhe motive që kanë kaluar nga apokrifët në artin popullor të të gjithë popujve sllavë.

Linku deri tek përmbledhja

E drejta e përdorimit

Riprodhimi i materialeve arkivore nuk lejohet pa leje nga Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë, përveç në rast të përdorimit personal.

voden zig1