PËRMBLEDHJE DIGJITALE

Fermane

Periudha Otomane ishte një kompleks për të gjithë Gadishullin Ballkanik, i cili filloi në fund të shekullit XIV dhe përfundoi në fillim të shekullit XX. Sundimi i gjatë osman udhëheqi dhe formoi historinë e rajonit për disa shekuj. Në të njëjtën kohë tradita otomane ka lënë një trashëgimi të madhe dhe të pasur në shumë sfera të jetës, veçanërisht në sferat kulturore, sociale -ekonomik dhe demografike. Gjeneratat e historianëve, arkitektëve, historianët e artit , shkrimtarët dhe intelektualët të tjerë kanë stduiuar këtë trashëgimi si një vazhdimësi historike e së kaluarës. Një nga segmentet më të rëndësishme të trashëgimisë otomane në Maqedoni është trashëgimia në fushën e materialit arkivor. Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka një nga përmbëledhjet më të pasura të dokumenteve origjinale osmane në Ballkan , me rëndësi parësore.

Përmbëledhjapërfshin 80 fermane - urdhërat e Sulltanit në periudhën nga 1056 deri në vitin 1332 (1646/1859).

Lidhje me koleksionin.

Përmbëledhje apokrifesh

Në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonsië së Veriut ekziston një dorëshkrim shumë interesant dhe i vjetër i pabotuar - përmbëledhje apokrifesh, në të cilin përfaqësohet përbërja apokrfie e Afroditës Persiane.

Teksti jep historinë apokrifike të mrekullisë në Persi dhe të lindjes së Jezu Krishtit, baza e së cilës është tregimi biblik i lindjes së Shpetimtarit.

Apokrifitë e lindjes së Krishtit me të gjitha momentet shoqëruese ka qenë lartësia e preferuar e njerëzve për shumë shekuj, deri në shekullin XIX. Pët të flasin shumë epizode dhe motive që kanë kaluar nga apokrifët në artin popullor të të gjithë popujve sllavë.

Lidhje me koleksionin.

E drejta e përdorimit

Riprodhimi i materialeve arkivore nuk lejohet pa leje nga Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë, përveç në rast të përdorimit personal.

voden zig1