INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK

Çdo person juridik dhe fizik pa diskriminim në çfarë do baze: (gjinore, racore, fetare, nacionale, orientim seksual ose bindje politike) mund të paraqesë Kërkesë për qasje në informata me karakter publik. Ligji i RMV këtë të drejtë ja mundëson edhe personave të huaj juridik dhe fizik. Kërkesa dorëzohet në formular të përcaktuar nga ana e Komisionit (i disponueshëm në www.komspi.mk). Kërkesa mund të dorëzohet e plotësuar në fletë të thjeshtë letre, por në të njejtën kërkuesi është i detyruar të shënojë se ka të bëjë me Kërkesë në bazë të Ligjit për qasje të lirë deri tek informatat me karakter publik. Kërkesa e tillë duhet të përfshijë emrin e poseduesit të informatave, emrin dhe mbiemrin e kërkuesit, firmën ose personin juridik, informata për përfaqësues të mundshëm/ person të autorizuar, informata me të cilën dëshiron të njihet, mënyrën se si dëshiron të marrë informatën. Në kërkesën duhet të përfshihet edhe adresa, kontakt telefoni, ose e-mail i kërkuesit të informatës. Kërkuesi ka të drejtë të paraqesë edhe kërkesë me gojë.

Formular për Kërkesë për qasje tek informatat me karakter publik

LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK:

 • Adresa: kej “ Dimitar Vllahov” nr. 19, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
 • Telefoni: + 389 2 3115 783
 • Faksi: + 389 2 3165 944
 • Web faqja: www.arhiv.gov.mk
 • Posta elektronike: contact@arhiv.gov.mk

Personi zyrtar për ndërmjetësim me informata dhe dhënie të ndihmës juridike poseduesve dhe kërkuesve të informatave me karakter publik në Arkivin shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut është:

Voislav Cvetkovski:

 • Tel: (02) 3115-783 dhe 076 485-345
 • Email: voislav.cvetkovski@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.bitola@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.veles@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.veles@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.kumanovo@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.ohrid@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.prilep@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.skopje@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.strumica@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.tetovo@arhiv.gov.mk

                         oddelenie.shtip@arhiv.gov.mk

VEPRIMTARIA E ASHRMV:

 • Kompetencat dhe detyrat e ASHRMV
 • Historiati i ASHRMV
 • Rrjeti arkivor
 • Fonde dhe përmbledhje
 • Shfrytëzimi i materialit arkivor në ASHRMV
 • Bashkëpunime ndërkombëtare
 • Publikim – katalogu i botimeve
 • Prezantimi
 • MBIKQYRJE INSPEKTUESE
 • Përmbledhje digjitale
 • Kontakte