AKTET NORMATIVE INTERNE TË ASHRMV

Shkarko: Правилник за издавање сертификат за канцелариско и архивско работење

Shkarko: Протокол за постапување при спреченост за доаѓање на работа и отсуство на вработените во Државниот архив и начинот на евидентирање на отсуство

Shkarko: Rregullore për vendosjen e rregullave në pajtim me nenin 24 të Ligjit për lobim në Arkivin shtetëror

Shkarko: Rregullore për punën e Komisionit për blerjen dhe dhurimin e materialit arkivor nga poseduesit privatë të indeksit për nëpunës administrativ.

Shkarko: Kodeksi për nënpunësit administrativ

Shkarko: Rregullore për organizim të brendshëm në ASHRMV, 2020

Shkarko: Organorgrami për organizim të brendshëm të ASHRMV, 2020

Shkarko: Rregullore për sistemim të vëndeve të punës në ASHRMV, 2020

Shkarko: Rregullore për organizim të brendshëm në ASHRMV

Shkarko: Organorgrami për organizim të brendshëm të ASHRMV

Shkarko: Rregullore për sistemim të vendeve të punës në ASHRMV

Shkarko: Rregullore për publikim në ASHRMV

Shkarko: Rregullore për kompensimet në veprimtarinë botuese në ASHRMV (nr. 0101-553/2, nga viti 09.02.2021)

Shkarko: Rregullore për kategorizim të poseduesve të materialit arkivor, valorizim dhe kategorizim të materialit arkivor

Shkarko: Rregullore për kushtet për mënyrën e përdorimit të materialit arkivor dhe dokumentar në ASHRMV dhe mënyrën e manipulimit me material arkivor dhe dokumentar në Depot e ASHRMV-së

Shkarko: Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për kushtet për përdorim të materialit arkivor dhe dokumentar në Arkivin shtetëror të RMV-së dhe mënyrën e manipulimit me materialin arkivor dhe dokumentar në Depot e Arkivit shtetëror, nr. 01-2691/1 nga viti 25.08.2015.

Shkarko: Rregullore për rregullim të fondeve arkivore

Shkarko: Udhëzim për përpunim të materialit arkivor dhe udhëzim pune për përpunim të përmbledhjeve të mjeteve shkencoro- informative (PMSHI)

Shkarko: Udhëzim për pranim, rregullim, përpunim, mbrojtje dhe shfrytëzim të materialit arkivor të fotografuar në ASHRMV

Shkarko: Udhëzim për përpunim të regesteve

Shkarko: Udhëzim për rregullim dhe përpunim të fondeve familjare dhe personale

Shkarko: Rregullore për vizitë dhe shfrytëzim të materialit arkivor nga ana e të huajve në ASHRMV

Shkarko: Udhëzim për procedurën gjatë shfrytëzimit të materialit arkivor në ASHRMV

Shkarko: Udhëzim për valorizim, kategorizim, mikrofilmim, kopjim dhe digjitalizim të materialit arkivor

Shkarko: Udhëzim për hyrje dhe dalje të autorizuar në depot e pjesës Qendrore dhe Njësitë e Arkivit shtetëror të RMV-së, për personat që nuk janë të punësuar në Njësinë për regjistrim dhe mbrojtje të materialit arkivor

Shkarko: Udhëzim për shitje dhe dhurim të botimeve

Shkarko: Udhëzime për digjitalizimin e materialit arkivor në Arkivin Shtetëror

Shkarko: Rregullorja për digjitalizimin e materialit arkivor në Arkivin Shtetëror

Shkarko: Rregullore për përdorimin e sistemit të teknologjisë së informatikës dhe komunikimit në Arkivin Shtetëror

Shkarko: Regullore për mënyrën e shfrytëzimit, mirëmbajtjen, ruajtjen dhe evidentimin e veturave zyrtare në ASHRMV