AKTET NORMATIVE INTERNE TË ASHRMV

Shkarko: Протокол за постапување при спреченост за доаѓање на работа и отсуство на вработените во Државниот архив и начинот на евидентирање на отсуство

Shkarko: Правилник за утврдување на правила согласно член 24 од Законот за лобирање во Државниот архив

Shkarko: Правилник за работата на Комисијата за откуп и подарување архивски материјал од приватни имателиодекс за административни службеници

Shkarko: Kodeksi për nënpunësit administrativ

Shkarko: Rregullore për organizim të brendshëm në ASHRMV, 2020

Shkarko: Organorgrami për organizim të brendshëm të ASHRMV, 2020

Shkarko: Rregullore për sistemim të vëndeve të punës në ASHRMV, 2020

Shkarko: Rregullore për organizim të brendshëm në ASHRMV

Shkarko: Organorgrami për organizim të brendshëm të ASHRMV

Shkarko: Rregullore për sistemim të vëndeve të punës në ASHRMV

Shkarko: Rregullore për publikim në ASHRMV

Shkarko: Rregullore për kompensimet në veprimtarinë botuese në ASHRMV (0101-553/2, 09.02.2021)

Shkarko: Rregullore për kategorizim të poseduesve të materialit arkivor dhe valorizim dhe kategorizim të materialit arkivor

Shkarko: Rregullore për kushtet për mënyrën e përdorimit të materialit arkivor dhe dokumentar në ASHRMV dhe mënyrën e manipulimit me material arkivor dhe dokumentar në Depot e ASHRMV

Shkarko: Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për kushtet për përdorim të materialit arkivor dhe dokumentar në Arkivin Shtetëror të RMV dhe mënyrën e manipulimit me materialin arkivor dhe dokumentar në Depot e Arkivit Shtetëror, nr. 01-2691/1 nga 25.08.2015

Shkarko: Rregullore për rregullim të fondeve arkivore

Shkarko: Udhëzim për punim të materialit arkivor dhe instrukcion pune për përpunim të përmbledhjeve të mjeteve shkencoro informative(PMSHI)

Shkarko: Udhëzim për pranim, rregullim, përpunim, mbrojtje dhe shfrytëzim të materialit arkivor të fotografuar në ASHRMV

Shkarko: Udhëzim për përpunim të regestit

Shkarko: Udhëzim për rregullim dhe përpunim të fondeve familjare dhe personale

Shkarko: Rregullore për vizitë dhe shfrytëzim të lëndës arkivore nga të huajt në ASHRMV

Shkarko: Udhëzim për procedurën gjatë shfrytëzimit të lëndës arkivore në ASHRMV

Shkarko: Udhëzim për valorizim, kategorizim, mikrofilmim, kopjim dhe digjitalizim të materialit arkivor

Shkarko: Udhëzim për hyrje dhe dalje të autorizuar në depot e pjesës qendrore dhe njësitë e Arkivit shtetëror të RMV, për personat që nuk janë të punësuar në Njësinë për regjistrim dhe mbrojtje të materialit arkivor

Shkarko: Упатство за продажба и за подарување изданија

Shkarko: Udhëzime për digjitalizimin e materialit arkivor në Arkivin Shtetëror

Shkarko: Rregullorja për digjitalizimin e materialit arkivor në Arkivin Shtetëror

Shkarko: Rregullore për përdorimin e sistemit të teknologjisë së informatikës dhe komunikimit në Arkivin Shtetëror

Shkarko: Regullore për mënyrën e shfrytëzimit, mirëmbajtjen, ruajtjen dhe evidentimin e veturave zyrtare në ASHRMV