AKTET NORMATIVE INTERNE TË ASHRMV-së

Shkarko: 1.Rregullore për kushtet e nevojshme për sigurimin e hapësirës dhe pajisjeve adekuate për akomodimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e materialit arkivorë në depo arkivore

Shkarko: 2. Udhëzime për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese ndaj poseduesve të materialit arkivorë publik dhe privat të Departamentit për Mbikëqyrjen Inspektuese

Shkarko: 3. Rregullore për tarifat e dërguara nga Arkivi Shtetëror gjatë organizimit dhe zhvillimit të trajnimeve

Shkarko: 19. Rregullore për kategorizimin të poseduesve të materialit arkivor, valorizim dhe kategorizim të materialit arkivorë.

Shkarko: 5. Rregullore për lëshimin e vërtetimit për punën në zyrë dhe punën arkivistike

Shkarko: 6. Protokolli për pamundësinë për të ardhur në punë dhe mungesën e punonjësve në Arkivin Shtetëror dhe mënyra e evidentimit të mungesës

Shkarko: 7. Rregullore për vendosjen e rregullave në pajtim me nenin 24 të Ligjit për lobim në Arkivin shtetëror

Shkarko: 8. Rregullore për punën e Komisionit për blerjen dhe dhurimin e materialit arkivor nga poseduesit privatë

Shkarko: 9. Kodeksi për nënpunësit administrativ

Shkarko: 10. Rregullore për organizim të brendshëm në ASHRMV, 2020

Shkarko: 11. Organorgrami për organizim të brendshëm të ASHRMV, 2020

Shkarko: 12. Rregullore për sistemim të vëndeve të punës në ASHRMV, 2020

Shkarko: 13. Rregullore për organizim të brendshëm në ASHRMV-së

Shkarko: 14. Organogram për ogranizim të brendshëm të ASHMRV

Shkarko: 15. Rregullore për sistemim të vëndeve të punës në ASHRMV-së

Shkarko: 16. Rregullore për publikim në ASHRMV

Shkarko: 17. Rregullore për kompensimet në veprimtarinë botuese në ASHRMV

Shkarko: Rregullore për punën e revistës „Arkivisti maqedonas“

Shkarko: 19. Rregullore për kategorizimin të poseduesve të materialit arkivor, valorizim dhe kategorizim të materialit arkivorë.

Shkarko: 20. Rregullore për kushtet për mënyrën e përdorimit të materialit arkivor dhe dokumentar në ASHRMV dhe mënyrën e manipulimit me material arkivor dhe dokumentar në Depot e ASHRMV-së

Shkarko: 21. Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për kushtet për përdorim të materialit arkivor dhe dokumentar në Arkivin shtetëror të RMV-së dhe mënyrën e manipulimit me materialin arkivor dhe dokumentar në Depot e Arkivit shtetëror, nr. 01-2691/1 nga viti 25.08.2015.

Shkarko: 22. Rregullore për rregullim të fondeve arkivore

Shkarko: 23. Udhëzim për përpunim të materialit arkivor dhe udhëzim pune për përpunim të përmbledhjeve të mjeteve shkencoro- informative (PMSHI)

Shkarko: 24. Udhëzim për pranim, rregullim, përpunim, mbrojtje dhe shfrytëzim të materialit arkivor të fotografuar në ASHRMV

Shkarko: 25. Udhëzim për përpunim të regesteve

Shkarko: 26. Udhëzim për rregullim dhe përpunim të fondeve familjare dhe personale

Shkarko: 27. Rregullore për vizitë dhe shfrytëzim të materialit arkivor nga ana e të huajve në ASHRMV

Shkarko: 28. Udhëzim për procedurën gjatë shfrytëzimit të materialit arkivor në ASHRMV

Shkarko: 29. Udhëzim për valorizim, kategorizim, mikrofilmim, kopjim dhe digjitalizim të materialit arkivor

Shkarko: 30. Udhëzim për hyrje dhe dalje të autorizuar në depot e pjesës Qendrore dhe Njësitë e Arkivit shtetëror të RMV-së, për personat që nuk janë të punësuar në Njësinë për regjistrim dhe mbrojtje të materialit arkivor

Shkarko: 31. Udhëzim për shitje dhe dhurim të botimeve

Shkarko: 32. Udhëzime për digjitalizimin e materialit arkivor në Arkivin Shtetëror

Shkarko: 33. Rregullorja për digjitalizimin e materialit arkivor në Arkivin Shtetëror

Shkarko: 34. Rregullore për përdorimin e sistemit të teknologjisë së informatikës dhe komunikimit në Arkivin Shtetëror

Shkarko: 35. Regullore për mënyrën e shfrytëzimit, mirëmbajtjen, ruajtjen dhe evidentimin e veturave zyrtare në ASHRMV

Shkarko:Rregullore për trajtimin e dhuratave, favoreve dhe mikpritjes në Arkivin Shtetitëror