ARKIVI SHTETËROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Kej Dimitar Vllahov nr. 19, 1000 Shkup

tel.: +389 2 3237 211

Regjistri / Arkivi: e-mail: contact@arhiv.gov.mk

U.D. DREJTOR:

Dr.Emil Krsteski
tel.: 070/278906

mail: emil.krsteski@arhiv.gov.mk

Sekretari teknik:

Suzana Stojkovska

tеl.: 070/378135

tеl.: 02/3237-211

mail: suzana.stojkovska@arhiv.gov.mk

 
U.D. ZËVËNDËS DREJTOR:

Prof. dr. Muzafer Bislimi

tel: 071/367108

mail: muzafer.bislimi@arhiv.gov.mk

Sekretari teknik:

Florije Neziri

tel: 02 / 3116-571

mail: florije.neziri@arhiv.gov.mk

 
KËSHILLTAR SHTETËROR PËR ÇËSHTJE JURIDIKE

M-r Sasho Jankullovski

tel: 076/485225

mail: saso.jankulovski@arhiv.gov.mk

KËSHILLTAR SHTETËROR PËR MBROJTJE TË MATERIALIT ARKIVOR

M-r Emilija Rop

tel.: 311-5734 lokale 156

mail: emilija.rop@arhiv.gov.mk

U.D. KËSHILLTAR SHTETËROR PËR RREGULLIMIN DHE PËRPUNIMIN E MATERIALIT ARKIVOR

Doc. dr.Adnan Sherif 

tel: 075/442489

mail: adnan.sherif@arhiv.gov.mk

 
Informata në lidhje me shfrytëzimin e materialit arkivor:

M-r Irfete Ibraimi

tel: 076/485180

mail: irfete.ibraimi@arhiv.gov.mk

 
NJËSIA PËR MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE
U.D. Udhëheqës i Njësisë për menaxhim të burimeve njerëzore:

Adnan Osmani

mail: adnan.osmani@arhiv.gov.mk

 
NJËSIA PËR PROKURIM PUBLIK
 Udheheqës i Njësisë për prokurim publik:

Zvonko Dimoski

tel: 076/446849

mail: zvonko.dimoski@arhiv.gov.mk

 
SEKTORI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME
Пом. Раководител на  Секторот за општи работи:

Bojana Kunoska

bojana.kunoska@arhiv.gov.mk

 NJËSIA PËR PËRKTHIM DHE LEKTORIM
Udhëheqës për përkthim dhe lektorim: 

M-r Irfete Ibraimi

tel: 076/485180

mail: irfete.ibraimi@arhiv.gov.mk

 
SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE
U.D. Udhëheqës Sektori për çështje financiare:

M-r Elisaveta Markoviq

тел.: +389 02 3115 783 лок.136   071/219982

mail: elisaveta.markovic@arhiv.gov.mk

NJËSIA PËR KOORDINIM DHE EVIDENTIM TË BUXHETIT
U.D. Udhëheqës i Njësisë për koordinim dhe evidentim të buxhetit:

Tel: 

mail: 

NJËSIA PËR KONTABILITET DHE PAGESA 
U.D. Udhëheqës i Njësisë për kontabilitet dhe pagesa:

 Vesna Kuzmanovska

tel.: 076/485333

mail: vesna.kuzmanovska@arhiv.gov.mk

 
SEKTORI PËR RREGULLIMIN DHE PËRPUNIMIN E MATERIALIT ARKIVOR
U.D. Udhëheqës i Sektorit për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor:

Lili Savatiq

tel.: 076/485250

mail: lili.savatic@arhiv.gov.mk

U.D. Ndihmës udhëheqës i Sektorit për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor:

Ike Krstovska

mail: ike.krstovska@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e re:

Isamudin Mustafa

Tel:

mail: isamudin.mustafa@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër:

M-r Dimitar Bogeski

mail: dimitar.bogeski@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha Osmane:

Nebahat Rushid

Tel: 

mail: nebahat.rushid@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Manastir:

Goce Stojanovski

tel. 047 / 239-491, faks. 047 / 241-740

tel.: 078/280199

mail: goce.stojanovski@arhiv.gov.mk

adresa: bul. "Prvi Maj" nr. 55, 7000 Manastir

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Veles:

M-r Naumçe Rizovski

tel. 043 / 234-784

tel: 076/485320

mail: naumce.rizovski@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Naum Naumovski" bb, 1400 Veles

Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Kumanovë:

M-r Vullnet Iseni

tel: 076/445878

tel. 031/420 464

mail: vullnet.iseni@arhiv.gov.mk

adresa: bul. "Brigada III Goditëse Maqedonase" nr. 20, 1300 Kumanovë

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Ohër

Dr. Nikola Mitroviq

tel. 046 / 252-104

tel: 076/485 312

mail: nikola.mitrovic@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Nikola Karev" nr. 6, 6000 Ohër

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor -periudha e vjetër dhe e re - Prilep:

Filip Risteski 

tel. 048 / 424-192, faks. 048 / 424-334

тел. 075/639770

mail: filip.risteski@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Aleksandri i Madh" nr. 134, 7500 Prilep

Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Shkup:

Tatjana Aleksovska- Sapunxhioska

tel./fax: 02 / 3076-461, 3076-462, 3076-463

tel: 076/485245

mail: tatjana.aleksovska-sapundzioska@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Moska" nr. 1, 1000 Shkup

Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Strumicë:

Goran Kolevski

tel. 034 / 322-083

tel: 076/485285

mail: goran.kolevski@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "27 Mars" nr. 2, 2400 Strumicë

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Tetovë:

Driton Osmani

tel. 044 / 332-209

mail: driton.osmani@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Cvetan Dimov" nr. 1, 1200 Tetovë

U.D. Udhëheqës i Njësisë për rregullimin dhe përpunimin e materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Shtip:

Mario Parizov

tel. 032 / 391-337

mail: mario.parizov@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Sane Georgiev" nr.35, 2000 Shtip

 
SEKTORI I MBIKQYRJES PËR INSPEKTIM, MBIKQYRJE PROFESIONALE DHE NDIHMË TEK POSEDUESIT
U.D. Ndihmës udhëheqës i Sektorit për mbikqyrje inspektimi, mbikqyrje profesionale dhe ndihmë tek poseduesit:

Igor Sotirov

tel.: 311-5734, lokale - 121 

mail: igor.sotirov@arhiv.gov.mk

U.D. Ndihmës udhëheqës i Sektorit për mbikqyrje inspektimi, mbikqyrje profesionale dhe ndihmë tek poseduesit:

Tel:  

mail: 

U.D. Udhëheqës i Njësisë për mbikqyrje inspektimi:

Katerina Vasiq

tеl.: 02/3237-211

mail: katerina.vasic@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i Njësisë për mbikqyrje profesionale dhe ndihmë profesionale tek poseduesit:

Ramis Jakupi

tel: 076/333050

mail: ramis.jakupi@arhiv.gov.mk

 
SEKTORI PËR MBROJTJE TË MATERIALIT ARKIVOR NË ARKIVIN SHTETËROR
U.D. Ndihmës udhëheqës i Sektorit për mbrojtje të materialit arkivor në Arkivin shtetëror:

Valentina Trajanoska

tel: 075/442483

mail: valentina.trajanoska@arhiv.gov.mk

Ndihmës udhëheqës i Sektorit për mbrojtje të materialit arkivor në Arkivin shtetëror:

Doc. dr. Branislav Svetozareviq

tel: 075/442479

mail: branislav.svetozarevic@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i Njësisë për evidentim dhe mbrojtje të materialit arkivor në Depon e Arkivit shtetëror

Voislav Cvetkovski

tel: 075/485345

mail: voislav.cvetkovski@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i Njësisë për konservimin dhe restaurimin e materialit arkivor:

Tulaj Ademi 

тел.: 078/224427

mail: tulaj.ademi@arhiv.gov.mk

 
SEKTORI PËR HULUMTIM, BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR DHE VENDOR SI DHE PUBLIKIM TË MATERIALEVE ARKIVORE
Udhëheqës i Sektorit për hulumtim, bashkëpunim ndërkombëtar dhe vendor si dhe publikim të materialeve arkivore:

Svetlana Usprcova

tel: 02 3115 783, lokale - 140

mail: svetlana.usprcova@arhiv.gov.mk

U.D. Ndihmës udhëheqës i Sektorit për hulumtim, bashkëpunim ndërkombëtar dhe vendor si dhe publikim të materialeve arkivore:

M-r Lupka Andov

tel.: 311-5734 lokale -121

mail: ljupka.andov@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i Njësisë për hulumtim, bashkëpunim ndërkombëtar dhe vendor:

M-r Marjan Gijovski

tel.: 311-5734 lokale -121

mail: marjan.gijovski@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i Njësisë për botime të materialeve arkivore:

dr. Jasmina Damjanovska

tel.: 071/317268

mail: jasmina.damjanovska@arhiv.gov.mk

 
SEKTORI PËR TEKNOLOGJINË INFORMATIKE DHE DIGJITALIZIMIN E MATERIALIT ARKIVOR
Udhëheqës i Sektorit për teknologjinë informatike dhe digjitalizimin e materialit arkivor:

Goran Stojkovski

tel: 076/485309

mail: goran.stojkovski@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i Njësisë për digjitalizimin e materialit arkivor:

 
Personi i autorizuar për ndërmjetësim në lidhje me informatat të karakterit publik:

Voislav Cvetkovski

tel: 075/485345

mail: voislav.cvetkovski@arhiv.gov.mk

Personi i autorizuar për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara, me qëllim për të i’u ndihmuar:

Marin Dukovski

tel: 076/485210

mail: marin.dukovski@arhiv.gov.mk

Personi i autorizuar për mbrojtje për raportim të brendshëm:

Vasko Dukmexhiev

tel: 078/407879

mail: vasko.dukmedjiev@arhiv.gov.mk

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale:

Tel: 

mail: 

Komisioni për blerjen e materialeve arkivore dhe dokumentare në Arkivin shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

dr. Branislav Svetozareviq, kryetar i Komisionit

tel: 075/442479

mail: branislav.svetozarevic@arhiv.gov.mk

Rregullore për verifikimin e rregullave në pajtim me Nenin 24 të Ligjit për Lobim në Arkivin shtetëror:

Bojana Kunoska, ndihmës udhëheqës i Sektorit për punë të përgjithshme 

Tel: 076/446846

mail: bojana.kunoska@arhiv.gov.mk

Personat e emëruar si ndërmjetësues në kuptim të Ligjit për mbrojtjen nga ngacmimet në vendin e punës në Arkivin shtetëror:

Aднан Османи

mail:  adnan.osmani@arhiv.gov.mk

Isamudin Mustafa

mail: isamudin.mustafa@arhiv.gov.mk

Bojana Kunoska

mail: bojana.kunoska@arhiv.gov.mk

M-r Emilija Rop

mail: emilija.rop@arhiv.gov.mk

Marin Dukovski

mail: marin.dukovski@arhiv.gov.mk

Координатор за управување со ризици во Државниот архив:

Dejan Sakipovski 

тел.: 071/357789

mail: dejan.sakipovski@arhiv.gov.mk

Овластено лице за евиденција на примени подароци во Државниот архив на Република Северна Македонија: 

Ebru Feta

Tel: 

mail: ebru.feta@arhiv.gov.mk