ARKIVI SHTETËROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Kej Dimitar Vllahov nr. 19, 1000 Shkup

tel.: +389 2 3237 211

Regjistri / Arkivi: contact@arhiv.gov.mk

U.D. DREJTOR:

Dr.Emil Krsteski
tel.: 070/278906

mail: emil.krsteski@arhiv.gov.mk

Sekretari teknik:

Suzana Stojkovska

tеl.: 070/378135

tеl.: 02/3237-211

mail: suzana.stojkovska@arhiv.gov.mk

U.D. ZËVËNDËS DREJTOR:

Prof. Dr. Muzafer Bislimi

Tel: 071/367108

mail: muzafer.bislimi@arhiv.gov.mk

Sekretari teknik:

Ebru Feta

Tel: 02 / 3116-571

mail: ebru.feta@arhiv.gov.mk

KËSHILLTAR SHTETËROR PËR ÇËSHTJE JURIDIKE

Mr. Sasho Jankullovski

Tel: 076/485225

mail: saso.jankulovski@arhiv.gov.mk

U.D. KËSHILLTAR SHTETËROR PËR RREGULLIMIN DHE PËRPUNIM TË MATERIALIT ARKIVOR

Stojan Avramovski

Tel: 076/485295

mail: stojan.avramovski@arhiv.gov.mk

Informata në lidhje me shfrytëzimin e materialit arkivor:

Irfete Ibraimi, MA, këshilltare

Tel: 076/485180

mail: irfete.ibraimi@arhiv.gov.mk

SEKTOR PËR MENAXHIM ME BURIME NJERËZORE
U.D Shef i Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore:

Adnan Osmani

mail: adnan.osmani@arhiv.gov.mk

NJësia e Prokurimit Publik
U.D. Shef i Njësisë të Prokurimit Publik:

Isamuddin Mustafa

mail: isamudin.mustafa@arhiv.gov.mk

SEKTORI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE JURIDIKE
Shef i Njësisë për çështje profesionale administrative dhe punët normative-juridike:

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE
U.D. Udhëheqës sektori për çështje financiare:

Anka Vasilevska

Tel: 076/446846

mail: anka.vasilevska@arhiv.gov.mk

Njësia për kordinim buxhetor dhe evidentim
U.d. Udhëheqës i Njësisë për kordimim buxhetor dhe evidentim

Mr. Elisaveta Markovic 

тел.: 071/219982

mail: elisaveta.markovic@arhiv.gov.mk

Njësia për kontabilitet dhe pagesa 
U.d. Udhëheqës i Njësisë për kontabilitet dhe pagesa

 Vesna Kuzmanovska

тел.: 076/485333

mail: vesna.kuzmanovska@arhiv.gov.mk

SEKTORI PËR RREGULLIM DHE PËRPUNIM TË MATRIALIT ARKIVOR
U.D. Udhëheqës i sektorit për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor:

Doc. Dr. Adnan Sherif

Tel: 075/442489

mail: adnan.sherif@arhiv.gov.mk

U.D. Ndihmës udhëheqës i sektorit për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor:

Mr. Dora Jurukova

mail: dora.jurukova@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e re:

Mr. Klimentina Ivanovska

Tel: 076/485352

mail: klimentina.ivanovska@arhiv.gov.mk

Раководител на Одделение за средување и обработка на архивски материјал – стар период:

Dimitar Bogeski, MA

mail: dimitar.bogeski@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër:

Lily Savatic

tel.: 076/485250

mail: lili.savatic@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Manastir:

Goce Stojanovski

tel. 047 / 239-491, faks. 047 / 241-740

tel.: 078/280199

mail: goce.stojanovski@arhiv.gov.mk

adresa: bul. "Prvi Maj" nr. 55, 7000 Manastir

U.D. Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Veles:

Mr. Naumçe Rizovski

tel. 043 / 234-784

Tel: 076/485320

mail: naumce.rizovski@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Naum Naumovski" bb, 1400 Veles

Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Kumanovë:

Mr. Vullnet Iseni

Tel: 076/445878

tel. 031/420 464

mail: vullnet.iseni@arhiv.gov.mk

adresa: bul. "Brigada III Grevë Maqedonase" nr. 20, 1300 Kumanovë

U.D. Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Ohër

Dr. Nikola Mitroviq

tel. 046 / 252-104

Tel: 076/485 312

mail: nikola.mitrovic@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Nikola Karev" nr. 6, 6000 Ohër

U.D Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor -periudha e vjetër dhe e re - Prilep:

Elena Çagoroska

tel. 048 / 424-192, faks. 048 / 424-334

tel. 076/485270

mail: elena.cagoroska@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Aleksandri i Madh" nr. 134, 7500 Prilep

Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Skopje:

Tatjana Aleksovska- Sapunxhioska

tel./fax: 02 / 3076-461, 3076-462, 3076-463

Tel: 076/485245

mail: tatjana.aleksovska-sapundzioska@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Moska" nr. 1, 1000 Shkup

Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Strumicë:

Goran Kolevski

tel. 034 / 322-083

Tel: 076/485285

mail: goran.kolevski@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "27 Mars" nr. 2, 2400 Strumica

Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Tetovë:

Mr. Mladen Matovski

tel. 044 / 332-209

Tel: 076/446855

mail: mladen.matovski@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Cvetan Dimov" nr. 1, 1200 Tetovë

Udhëheqës i njësisë për rregullim dhe përpunim të materialit arkivor - periudha e vjetër dhe e re - Shtip:

Delço Trajkov

tel. 032 / 391-337

tel.: 076/446852

mail: delco.trajkov@arhiv.gov.mk

adresa: rr. "Sane Georgiev" nr.35, 2000 Stip

SEKTORI I MBIKQYRJES INSPEKTORIALE DHE MBROJTJES TË MATERIALIT ARKIVOR TEK POSEDUESIT
Udhëheqës i sektorit për mbikqyrje inspektoriale dhe mbrojtjes të materialit arkivor tek poseduesit:

Kiril Jordanovski

tel.: 075/442629

mail: kiril.jordanovski@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i sektorit për mbikqyrje inspektoriale dhe mbrojtjes të materialit arkivor tek poseduesit:

Igor Sotirov

tel.: 02 / 311-5734 lokale 143

mail: igor.sotirov@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i njësisë për kryerje të mbikqyrjes dhe kontrollit tek poseduesit:

Katerina Vasic

Tel: 076/485185

mail: katerina.vasic@arhiv.gov.mk

U.D. Udhëheqës i njësisë për mbrojtje të materialit arkivor tek poseduesit:

Ramis Jakupi

Tel: 076/333050

mail: ramis.jakupi@arhiv.gov.mk

SEKTORI PËR MBROJTJE TË MATERIALIT ARKIVOR NË ARKIVIN SHTETËROR
Udhëheqës i sektorit për mbrojtje të materialit arkivor në Arkivin Shtetëror:

Petar Zajkovski

Tel: 075/442478

mail: petar.zajkovski@arhiv.gov.mk

Ndihmës udhëheqës i sektorit për mbrojtje të materialit arkivor në Arkivin Shtetëror:

Doc. Dr. Branislav Svetozareviq

Tel: 075/442479

mail: branislav.svetozarevic@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i njësisë për evidentim dhe mbrojtje të materialit arkivor në Arkivin Shtetëror – Depo:

Valentina Trajanoska

Tel: 075/442483

mail: valentina.trajanoska@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i njësisë për mikrofilmim, konservim, restaurim të materialit arkivor dhe punë libralidhëse:

Zvonko Dimoski

Tel: 076/446849

mail: zvonko.dimoski@arhiv.gov.mk

SEKTORI PËR HULUMTIM, SHFRYTËZIM DHE PUBLIKIM TË MATERIALIT ARKIVOR, BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR DHE PËRPUNIM AUTOMATIK TË TË DHËNAVE
Udhëheqës i sektorit për hulumtim, shfrytëzim dhe publikim të materialit arkivor, bashkëpunim ndërkombëtar dhe përpunim të të dhënave:

Svetlana Usprcova

tel: 02 3115 783, shtr. 140

mail: svetlana.usprcova@arhiv.gov.mk

U.D. Ndihmës udhëheqës i sektorit për hulumtim, shfrytëzim dhe publikim të materialit arkivor, bashkëpunim ndërkombëtar dhe përpunim të të dhënave:

Mr. Ljupka Todorovska

tel.: 311-5734 lokale 121

mail: ljupka.todorovska@arhiv.gov.mk

Shefi i Kërkimit, Njësia e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Vendor:

Marjan Gijovski, MA

tel.: 311-5734 lokale 121

mail: marjan.gijovski@arhiv.gov.mk

U.D. Shef i Njësisë për botimin e materialit arkivor:

Dr.Jasmina Damjanovska

tel.: 071/317268

mail: jasmina.damjanovska@arhiv.gov.mk

SEKTORI PËR TEKNOLOGJIN E INFORMACIONIT DHE DIGJITALIZIMIN E MATERIALIT ARKIV
Udhëheqës i njësisë për përpunim automatik të të dhënave

Goran Stojkovski

Tel: 076/485309

mail: goran.stojkovski@arhiv.gov.mk

Udhëheqës i njësisë për hulumtim, shfrytëzim dhe publikim të materialit arkivor dhe bashkëpunim ndërkombëtar:

Mr. Emilija Rop

tel.: 311-5734 lokale 156

mail: emilija.rop@arhiv.gov.mk

Personi i autorizuar për ndërmjetësim me informata të karakterit publik:

Voislav Cvetkovski

Tel: 076/485345

mail: voislav.cvetkovski@arhiv.gov.mk

Personi i autorizuar per komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara, me qëllim për t’ju ndihmuar:

Marin Dukovski

Tel: 076/485210

mail: marin.dukovski@arhiv.gov.mk

Person i autorizuar për raportim të brendshëm të mbrojtur:

Vasko Dukmedziev

Tel: 078/407879

mail: vasko.dukmedjiev@arhiv.gov.mk

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personave:

Goran Manevski

Tel: 076/446845

mail: goran.manevski@arhiv.gov.mk

Komisioni për blerjen e materialit arkivor dhe dokumentar në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

Dr. Branislav Svetozareviç, Kryetar i Komisionit

Tel: 075/442479

mail: branislav.svetozarevic@arhiv.gov.mk

Personi i autorizuar për kontakt me qëllim për lobim

Bojana Kunoska, Ndihmës udhëheqës të Sektorit për Punë të Përgjithshme 

тел.: 076/458843

mail: bojana.kunoska@arhiv.gov.mk