POLITIKA E PRIVATËSISË

Kjo politikë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen e internetit të Arkivave Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: ASHRMV) dhe / ose përdorni ndonjë nga shërbimet tona administrative përmes saj. Ne mbledhim vetëm ato të dhëna personale që janë të nevojshme për të përmbushur detyrat dhe kompetencat tona ligjore..

Të dhënat e kujt mbledhim:

 • Vizitorët në faqen tonë të internetit www.arhiv.gov.mk. Ne zakonisht mbledhim të dhëna navigimi që përdoren për të analizuar të dhënat nga vizitat në faqen tonë të internetit si dhe për të ruajtur sigurinë e informacionit në faqen tonë të internetit.
 •  aplikantët dhe personat e tjerë fizikë në lidhje me paraqitjen e kërkesave dhe shërbimeve të ndryshme.
 •  personat të cilët, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, paraqesin njoftime dhe kërkesa në ASHRMV.
 • Personat që kërkojnë qasje në informacionin publik bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik. Në mënyrë që të përpunojnë kërkesat për qasje në informacion, paraqitësit e kërkesave u kërkohet të paraqesin të dhëna të caktuara, bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik.
 • Pjesëmarrësit në trajnime, konferenca dhe ngjarje Të dhëna personale me qëllim të kryerjes së trajnimeve dhe ngjarjeve të organizuara nga ASHRMV.

Kategoritë e të dhënave që do të përpunohen:

Të dhënat e navigacionit:

Kur vizitoni serverin tonë të internetit, krijohet një server për secilin vizitor me të dhënat e mëposhtme:

 •  Adresa e Protokollit tuaj të Internetit (IP);
 •  koha dhe data e hyrjes në web-faqen e internetit;
 •  Shteti (specifikuar përmes adresës IP), Regjistrat e serverit fshihen automatikisht brenda 30 ditësh, përveç nëse rrethanat kërkojnë një qëndrim më të gjatë, për shembull, për të hetuar një virus ose sulm me qëllim të keq. Ne të gjitha aktivitetet në web-faqen e internetit i bëjm intern, duke përfshirë regjistrat që janë krijuar dhe analizën e të dhënave që transmetohen nga vizitat në faqen tonë të internetit;
 •  Fjalët kyçe të kërkuara në faqen tonë të internetit.

Të dhënat që përdoruesit paraqesin vullnetarisht:

Të dhënat personale që ne mbledhim nga vizita juaj në faqen tonë të internetit janë ato që ju paraqisni vullnetarisht për qëllime specifike, në mënyrë që të na mundësoni të ushtrojmë autoritetin tonë për të lëshuar certifikata të shërbimit dhe akte ligjore të pronës, për të miratuar përdorimin dhe hulumtimin e materialit arkivor, për të përmbushur kompetencat në fushën e zyrës dhe punës arkivore, duke siguruar reagimet kthyse.

Ne mund të mbledhim disa nga kategoritë e mëposhtme të informacionit personal: emri, adresa, telefoni i kontaktit, faksi, emaili dhe nënshkrimi. Raportet tona vjetore zakonisht ofrojnë statistika për numrin e kërkesave të marra dhe numrin e shërbimeve të ofruara, në një formë që nuk tregon identitetin e dikujt.

Si i mbledhim të dhënat personale

Ne mbledhim të dhëna personale përmes kanaleve të ndryshme, të përshkruara nga aktet e brendshme normative, duke përfshirë:

 •  përmes përdorimit tuaj të faqes sonë të internetit, përfshirë formularin për dërgimin e një emaili në zyrën e regjistrit të Arkivit Shtetëror në adresën vijuese: contact@arhiv.gov.mk, përkatësisht adresës tuaj të postës elektronike, ndërsa fusha për emrin dhe mbiemrin është opcionale. Lënia e këtyre të dhënave është ekskluzivisht me lejen e vizitorit në faqen e internetit të ASHRMV;
 •  duke dërguar letra në adresat zyrtare të postës elektronike të punonjësve në Arkivin Shtetëror;
 •  duke paraqitur kërkesa për lëshimin e një vërtetimi për aktet juridike pronësore;
 •  duke paraqitur kërkesa për lëshimin e një çertifikate të përvojës së punës;
 •  duke paraqitur një kërkesë për përdorimin e materialit arkivor;
 •  duke paraqitur një kërkesë për blerjen e botimeve arkivore;
 •  duke kryer mbikëqyrje dhe kontroll mbi mbajtësit e arkivit dhe materialit dokumentar arkivor publik dhe privat dhe duke mbajtur shënime gjatë inspektimit dhe mbikëqyrjes profesionale të mbajtësve, në përputhje me nenin 2, paragrafi 4 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
 •  përmes operacioneve financiare, gjatë lidhjes së kontratave, kontratave të së drejtës së autorit, gjatë kryerjes së prokurimeve publike;
 •  përmes postës.

Cilat janë të drejtat tuaja?

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:

 • e drejta për tu informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale;
 • e drejta e qasjes në të dhënat personale;
 • e drejta për korrigjim dhe fshirje të të dhënave personale;
 • e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale;
 • e drejta për të kundërshtuar.

Për informacion shtesë dhe / ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave personale, Goran Manevski, në e-mailin vijues: goran.manevski@arhiv.gov.

E drejta për të paraqitur një kërkesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AZLP)

Nëse e konsideroni se mënyra se si ASHRMV përpunon të dhënat tuaja personale dhe shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju mund të paraqisni një kërkesë në LPDP si një organ mbikëqyrës, i cili do të trajtohet në të njëjtën mënyrë si çdo kërkesë tjetër e paraqitur, sipas Nenit 97 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kërkesa mund të dorëzohet përmes faqes së internetit ose në çfarëdo mënyre përmes informacionit kontakt të botuar në seksionin KONTAKT.

Ndryshimi i politikës së privatësisë

Politika e privatësisë do të ndryshohet rregullisht në përputhje me ndryshimet dhe aktivitetet tona.