KËSHILLa PROFESIONALE - SHKENCORE

Një nga format e përmirësimit të vazhdueshëm profesional dhe shkencor të kuadrit të arkivistëve në RP/RS dhe Republikën e Maqedonisë është organizimi dhe pjesëmarrja në mbledhje profesionale-shkencor të arkivistëve. Këshillimet e ekspertëve u organizuan në nivel republikan, ndërrepublikan dhe federal. Kështu, gjatë periudhës së kaluar 50-vjeçare (1954-2004) u mbajtën rreth 90 mbledhje profesionale-shkencore të arkivistëve, të organizuara nga Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë dhe Shoqatat e arkivistëve të Maqedonisë dhe Jugosllavisë.

Në veçanti, në periudhën 1968-1990 u mbajtën 20 mbledhje në nivel republikan të punëtorëve të arkivave të Maqedonisë. Aty morën pjesë arkivistët me raporte dhe njoftime nga Arkivi shtetëror dhe Arkivi historik në Republikë, si dhe anëtarë të Shoqatës së shoqërisë së punëtorëve të arkivave të Maqedonisë (SHSHPAM). Shumica e këtyre konsultimeve ishin të lidhura me zbatimin e rregulloreve arkivore (ligje, rregullore, udhëzime, etj.), si dhe konsultime të veçanta tematike-problematike (puna me poseduesit, rregullimi dhe përpunimi i materialit arkivor, mbrojtja e materialit në rast lufte, etj.). Materialet e mbledhjeve republikane u botuan në revistën “Makedonski arhivist”.

Në periudhën 1969-1990 u mbajtën edhe 20 mbledhje ndërrepublikane të punonjësve të arkivave të Maqedonisë dhe Serbisë. Pjesa më e madhe e këtyre këshillave janë të karakterit problematiko-tematik, pastaj për zbatimin e rregulloreve, shkëmbimin e përvojave etj. Materialet janë botuar në revistën “Makedonski arhivist” dhe “Arhivski pregled”.

Në kuadër të Shoqatës së punëtorëve të arkivave të Jugosllavisë u mbajtën këshilla të rregullta federale (1968-1990) në të cilat u mor pjesë me raporte dhe njoftime. Ato janë publikuar në revistën “Arhivist”.

Gjithashtu me referate dhe njoftime u përfshinë me punë në 11 Kongrese të punëtorëve arkivor në Jugosllavi, të cilat mbaheshin në çdo katër vjet (1954 - 1990). LPARM dhe Arkivi shtetëror i Maqedonisë së ishin organizatorë të kongresit të parë arkivistik në Ohër (1954) dhe të kongresit të IX-të në Strugë (1980). Materialet e kongreseve janë të publikuara në botime të veçanta.

Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë ishte organizatori i Tryezës së rrumbullakët ndërkombëtare "Arkivat në kohën e tranzicionit", e cila u mbajt në qershor të vitit 1996 në Ohër. Materialet e tryezës së rrumbullakët janë publikuar në një botim të veçantë të Arkivit shtetëror.

Një formë e veçantë e bashkëpunimit me poseduesit e materialeve arkivore në Republikë ishin konsultimet e rregullta të ekspertëve për përmirësimin e kuadrit që punon në arkivat e poseduese. Në periudhën 1968-2004 u zhvilluan 20 konsultime me përfaqësuesit e poseduesve. Ata kishin të organizuar këshilla të përgjithshme për të gjithë poseduesit (për zbatimin e rregullave të reja arkivore, planeve dhe listave etj.) ose sipas poseduesve të një degë të veçantë të aktiviteteve (qeverisja shtetërore, vetëqeverisja lokale, ekonomia, shëndeti, arsimi, mbrojtja etj.).

Shkarko: Përmbledhje rregullash me shembuj praktik