KËSHILLIME PROFESIONALE - SHKENCORE

Një nga format e përmirësimit të vazhdueshëm profesional dhe shkencor të stafit arkivor në NR / SR dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut është organizimi dhe pjesëmarrja në mbledhje profesionale-shkencore arkivistike. Këshillimet profesionale u organizuan në nivel republikan, ndër-republikane dhe federale. Kështu në 50 vitet e fundit (1954-2004) janë mbajtur rreth 90 mbledhje profesionale – shkencore të arkivistëve, të organizuara nga Arkivi Shtetëror i R Maqedonisë së Veriut dhe shoqatat e arkivistëve të Maqedonisë së Veriut dhe Jugosllvisë.

Gjegjësisht, në periudhën 1968 - 1990 janë mbajtur 20 këshillime republikane për puntorët arkivor të Maqedonisë së Veriut. Në to morën pjesë me referate dhe lajmërime arkivistët e Arkivit Shtetëror dhe nga arkivat historike në Republikë, si dhe anëtarë të Lidhjes së punëtorëve arkivor të Maqedonisë (LPARM). Pjesa më e madhe e këshillimeve kanë qenë të lidhura me zbatimin e rregullave arkivore ( ligje, dekrete, udhëzime etj.), si dhe këshillime të veçanta tematike ( puna me poseduesit, rregullim dhe përpunim të materialit arkivor, mbrojtje të materialit në rast lufte etj. ). Materialet nga këshillimet e republikës u botuan në revistën ,,arkivisti maqedonas”.

Në periudhë 1969 - 1990 u mbajtën 20 këshillime ndërrepublikane të punëtorëve arkivist të Maqedonisë dhe Sërbisë. Pjesa më e madhe e këtyre këshillimeve është nga karakteri problematik-tematik, pastaj për zbatimin e rregulloreve, shkëmbimin e përvojave etj. Materialet u botuan në revistat ,,arkivisti maqedonas” dhe ,,rishikimi arkivor”.

Në nivel të Lidhjes të punonjësve arkivor të Jugosllavisë u mbajtën këshillime te rregullta federale (1968- 1990) në të cilën u zhvillua pjesëmarja me referate dhe lajmërime. Ato janë të publikuara në revistën Federale ,,Arkivist”.

Gjithashtu me referate dhe njoftime u përfshinë me punën në 11 Kongresve të punëtorëve arkivist në Jugosllavi, të cilat mbaheshin në çdo katër vjet (1954 - 1990). LPARM dhe arkivi Shtetëror i Maqedonisë së Veriut ishin organizatorë të kongresit të parë në Ohër (1954) dhe të kongresit të IX-të në Strugë (v. 1980). Materialet e kongreseve janë të publikuara në botime të veçanta.

Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut ishte organizator i Tryezës së rrumbullakët Ndërkombëtare ,,Arkivat në kohën e tranzicionit” e cila u mbajt në qershor të vitit 1996 në Ohër. Materialet e tryezës së rrumbullakët janë publikuar në botim të veçantë të Arkivit Shtetëror.

Formë të veçantë të bashkëpunimit me poseduesit të materialit arkivor në Republikë ishin këshillimet e rregullta profesionale për përmirësimin e stafit që punon në arkivat- zyrat e regjistrimmit të poseduesve. Përkatësisht në periudhën e 1968-2004 janë mbajtur 20 këshillime me përfaqësuesit e poseduesve. Ata janë organizuar si këshillime të përgjithshme për të gjithë poseduesit ( për pranimim e rregulloreve të reja të arkivit, planet, listat etj.) ose sipas poseduesit të një dege të veprimtarisë ( administrata shtetërore, vetëqeverisja lokale, ndërmarrësia, shëndetësia, arsimi, mbrotja etj.).

Shkarko: Përmbëledhje rregullash me shembuj praktik