MARRËVESHJE PËR SUKSCESION

Marrëveshja për pyetjet për sukcesion të ish RSFJ, e nënshkruar në Vjenë më 29 qershor të vitit 2001, hyri në fuqi më 2 qershor të vitit 2004, pas ratifikimittë saj nga ana e të gjithështeteve sukcesore.

Pjesë përbërëse e Kontratës është edhe Aneksi D i cilie rregullon çështjen për sukcesimtë materialit arkivor.

Aneksi D

Arkiva
Neni 1

(a) Për nevojat e këtij Aneksi, termi “ Materiali arkivor Shtetëror i RSFJ” i referohet të gjithë dokumenteve, pavarësisht nga data ose lloji dhe lokacioni aktual, tëkrijuara në RSFJ ose të pranuara nga ana e RSFJ (ose cila do strukturë e mëparshme konstitutive e shtetit jugosllav nga 1 dhejtori 1918) në procesin e kryerjes së funksioneve të veta të cilat më 30 qershor 1991 i përkiste RSFJ në pajtim me legjislacionin e brendshëm dhe në pajtim me ligjin federal për materialin arkivor të Federatës, të ruajtura sipas tij ose nën kontrollin e tij për çfarëdo nevoje.

(b) Për nevojat e këtijAneksi, termi “Materiali arkivor Republikan ose tjetër” i referohet materialit arkivor të cilit do shteti, në rolin e tyre të mëparshëm si republikë përbërëse e RSFJ ose në territorin e tyre, gjegjësisht njësitë admistrative dhe u referohet të gjitha dokumenteve të çdo date dhe lloji, pavarësisht se ku ndodhen , të krijuara ose pranuara nga ndonjë prej këtyre republikave ose territoreve, gjegjësisht njësitve administrative, në prcesin e kryerjes së funksioneve të tyre dhe të cilat më 30 qershor 1991 i përiasnin atyre në pajtueshmëri me ligjet në fuqi dhe ishin në pajtueshmëri me ligjin për materialin arkivor në secilën Republikë, të ruajtura sipas tij ose nën kontrollin e tij për çfarëdo nevojë.

(c) Termi “Dokumente” në paragrafet e mëparshme e përfshin filmin, kaseta audio dhe videodhe regjistrime tjera, si dhe çdo lloj regjistrimi të kompjuterizuar duke përfshirë dhe dokumentet që përbëjnë trashëgiminë kulturore.

Neni 2

Nëse Materiali arkivor Republikëan ose materiali tjetër arkivor është e transferuar nga republika të cilës i takon ose nëse Materiali arkivor shtetëror i RSFJ është transferuar në vendodhjen e saj të vërtet, e njejta në bazë të dispozitave të këtij Aneksi dhe parimeve ndërkombëtare, nga ana e shtetit e cila në momentin e ka kontrollin ndaj saj, do të kthehet sa më shpejt në lokacionin e saj të vërtet.

Neni 3

Pjesë e materialit arkivor shtetëror të RSFJ (dokumente administrative, regjistrimeve dhe dokumenteve arkivore), i nevojshëm për menaxhim normal të territorittë një ose më shumë sheteve, duhet të dorëzohet, sipas parimit të përkatësisë funskionale, në shtetet përkatëse pavarësisht se ku ndodhet materiali arkivor në këtë moment.

Neni 4

a) Pjesë e Materiali arkivor shtetëror, i cili përfaqëson një grup të materialit që:

  1. i referohet drejtpërdrejtë territorit të një ose më shumë shteteve, ose
  2. që është krijuar ose është sjellë në territorin e një ose më shumë shteteve, ose
  3. përbëhet nga marrëveshjet shtetërore të ruajtura në RSFJ dhe lidhet me çështjet që kanë të bëjnë me territorin ose institucioninet që kanë selinë e tyre në ato territore, në një ose më shumë shtete, duhet të dorëzohet në ato shtete, pavarësisht se ku është ruajtur materieli arkivor në atë moment.

b) Në pritje të ndarjes së Materialit arkivor shtetëror , sipas këtij neni

  1. Republika e Maqedonisë së Veriut duhet të dorëzojë origjinalin e Marreveshjes për problemet e ekonomisë ujore ndërmjet RSFJ dhe Greqisë, e nënshkruar në vitin 1959 ( gazeta zyrtare nr. 20, 4 qershor 1960) dhe Marrëveshjen për Ruajtjen dhe Rivendosjen e kufijve në kufirin Jugosllavo-Grek me qëllim të mbrojtjes, parandalim dhe zgjidhjes së incidenteve kufitare ( gazeta zyrtare e SFRJ nr.20 , 26 shkurt 1959).
  2. Teksti origjinal ose kopjet e vërtetuara të Marreveshjes sëOsimit dhe Traktit të Osimit të vitit 1975 dhe të gjitha marrëveshjeve të lidhura, materiali arkivor dhe puna përgatitore në lidhje me negociatat dhe zbatimin e tyre, të vihen në dispozicion të Kroacisë dhe Sllovenisë në mënyrë që tju mundësohet atyre të negociojnë plotësisht me Italinë mbi pasojat që këto marrëveshje kanë në gjendjet e tyre.
Neni 5

Nëse në pajtim me nenin (3) ose (4), materiali arkivor duhet ti përkasë më shumë se një Shteti atëherë ato Shtete do të bien dakord se cili prej tyre do të marrë origjinalin dhe do ti lejojë të tjetrët të bëjnë kopje.

Neni 6

a) Në lidhje me materialinarkivor Shtetëror të RSFJ-së i cili nuk është subjekt i dispozitave të neneve 3 dhe 4, Shtetet me marrëveshje të arritur brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeve, do të përcaktojnë shpërndarjen e duhur midis tyre ose do ta ruajë atë si një trashëgimi të përbashkët të shteteve që do të kenë një zhvillim të lirë dhe të pandërprerë të tyre. Nëse nuk arrihet një marrëveshje e tillë materiali arkivor do të bëhet një trashëgimi e zakonshme. Në të dy rastet secili shtet mund të bëjë kopje të materialir arkivor përkatës dhe kostot do të ndahen me të drejtë.

b) Marrëveshja e përmendur në paragrafin (a) do të marrë parasysh të gjitha rrethanat përkatëse, përfshirë përpjekjen për të respektuar sa më shumë të jetë e mundur parimi i tërësisë së fondeve në arkivin shtetëror RSFJ-së, për të respektuar disponueshmërinë e plotë dhe hulumtimin e fondeve. Respektimi i integriteetit të fondeve arkivore paraprakisht nuk përcakton çështjen se ku duhet të mbahet një fond i caktuar arkivor. Ministritë ose departamentet përgjegjëse për arkivat në një shtet të veçantë me afat prej 24 muajve nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshjeje, duhet të identifikohen fondet dhe të shkëmbehen listat e fondeve arkivore për të cilat zbatohet ky parim, dhe pastaj ti harmonizoje ato në një listë të vetme branda tre muajve të ardhshëm. Ata , gjithashtu mbenda 24 muajve të ardhshëm pas datës së hyrjes në kufi të kësaj Marrëveshjeje, vendosin dhe shkëmbejnë midis tyre listat e materialeve arkivore, për të cilat mund të zbatohen nenet 3 dhe 4.

Neni 7

Në pritje të zbatimit të kësaj Marrëveshjeje, do të mundësohet qasje falas dhe e pakufizuar nga përfaqësuesit e palëve të interesuara në arkivin e Shtetit të RSFJ-së, datuar me 30 qershor 1991 ose më parë. Kjo qasje vlen edhe për Republikën dhe regjistrimet e tjera arkivore ( përveç regjistrave arkivore aktuale ) të mbajtur në vendet përkatëse.

Neni 8

Shteti dhe materiali arkivor do të jetë pronë e Shtetit në fjalë dhe nuk do ti nënshtrohen dispozitave të këtij aneksi, përveç neneve 1, 2 dhe 7.

Neni 9

Arkivat private nuk u nënshtrohen dispozitave të këtij neni. Ato që janë konfiskuar nga pronarët pas 1 dhjetor 1918 duhet të kthehen në përputhje me Parimet e Provincës Ndërkombëtare sipas vendit të origjinës ose pronarëve pa ndonjë kompesion ose kushte të tjera.

Neni 10

Aty ku marrëveshjet dypalëshe shtetërore të nënshkruara nga RSFJ më 30 qershor 1991 dhe ato marrëveshje nuk janë zbatuar ende, shtetet e interesuara pët atë material arkivor janë të gatshme të marrin përsipër të drejtat dhe detyrimet që më parë i përkisnin RSFJ-së në lidhje me realizimin e këtyre marveshjeve.

Neni 11

a) Poseduesi aktual i materialit arkivor origjinal që duhet të transmetohet në përputhje me këtë Shtojcë mund të bëjë kopjet e tij.

b) Kostot e bërjes së kopjeve në përputhje me nenet 5 dhe 11 do ti nënshtrohen marrëveshjes së mëtutjeshme të Shteteve të interesuara.

c) Kostot për transportin e materialit arkivor të bërë nën këtë artikull do të barten nga shkarkuesi.

d) Poseduesi aktual i materialit arkivor që duhet të transportohet ose kopjohet në përputhje me këtë Shtojcë, duhet sa më shumë të jetë e mundur të kontribojë në uljen e këtyre kostove.

e) Shteti që vë në dispozicion materialin arkivor për kopjim duhet të sigurojë dokumentin dhe të lejojë qasje falas dhe të barabartë për të gjitha shtetet që dëshirojnë të bëjnë kopje.

f) Shteti që mban dokumentet origjinale që janë pjesë e Arkivave të Shtetit të RSFJ-së do ti sigurojë përdoruesit që ka shprehur një interes për të hzrë në dokumentet e kërkuara për të prodhuar kopje të vërtetuara, si provë, nëse kopja në dispozicionnë shtet tjetër nuk është e përdorshme për nevojat e tij legjitime.

Neni 12

Në kohëzgjatje prej 3 muajsh nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, përfaqësuesit e ministrive ose njësive përgjegjëse për materialin arkivor të Shteteve përkatëse do të takohen dhe do të procedojnë sa më shpejt ttë jetë e mundur në zbatimin e këtij Aneksi.

Komiteti i përbashkët i krijaur në përputhje me nenin 4 të kësaj Marrëveshje do të organizojë një takim të tillë dhe do të kryejë mbikëqyrje të përgjithshme fillestare të zbatimit të këtij Aneksi.