Veprimtaria E ARKIVIT SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Veprimtaria e Arkivit shtetëror të Republikës së Maqedonisë, të ashtuquajturit aktivitetet dhe detyrat që kryen dhe ekzekuton, janë të përcaktuara me Rregulloren për punën dhe organizim të brendshëm. Dispozitat e kësaj rregullore janë miratuar sipas standardeve botërore (ISAD dhe ISAAR) dhe sipas përvojave arkivore botërore.

Me këtë standard jane të përcaktuara veprimtaritë e mëposhtme:

 • Mbikqyrje të materialit arkivor jashtë ASHRMV, gjegjësisht tek poseduesit e materialit dokumentar dhe arkivor.
 • Mbrojtja e materialit arkivor tek poseduesit
 • Inspektim dhe mbikqyrje profesionale për gjendjen e materialit dokumentar dhe arkivor tek poseduesit
 • Dhënie të ndihmës profesionale në lidhje me të punuarit në zyrë dhe punën arkivore
 • Pranim, akomodim dhe ruajtje të materialit arkivor
 • Rregullim dhe përpunim të materialit arkivor
 • Valorizim, rregullim dhe përpunim të fondeve dhe përmbledhjeve
 • Dhënie të materialit arkivor për rregullim dhe përpunim apo shfrytëzim për qëllime shkencore
 • Sigurim të mbrojtjes fiziko–teknike dhe mikroklimatike të materialit arkivor
 • Mbrojtja e materialit arkivor përmes mikrofilmimit
 • Hulumtim dhe regjistrim të materialit arkivor në vend dhe jashtë vendit për të kompletuar fondet e ASHRMV
 • Prezantim të materialit arkivor, organizim të ligjeratave dhe formave tjera të aktiviteteve kulturoro – informative
 • Botim i përmbledhjeve të dokumenteve, monografive, mjeteve shkencore dhe informative dhe prezantimeve digjitale të multimedias;
 • Hulumtim, projektim dhe realizim të softuerëve aplikativ në fushën e veprimit të ASHRMV
 • Digjitalizimin e materialit arkivor i cili ruhet në ASHRMV
 • Të punuarit në bibliotekë, gjegjësisht hulumtim, pranim, ruajtje dhe dhënie të gazetave, revistave dhe librave si dhe mbrojtje të tyre përmes restaurimit dhe lidhjes.