Водич - Централен дел

фондназива/ккннисm1

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

1. УПРАВА И ЈАВНИ СЛУЖБИ

ОКОЛИСКИ УПРАВИ - КАЈМАКАМЛАЦИ

0001ОКОЛИСКА УПРАВА ПРИЛЕП (1869 - 1912); 1886/19102регести0.20
0002ОКОЛИСКА УПРАВА ТЕТОВО (1869 - 1912); 1872/18901регести0.10

ОПШТИНСКИ УПРАВИ

0003ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛЕС (1869 - 1912);1регести0.10
0004ОПШТИНСКА УПРАВА КОЧАНИ (1869 - 1912);1регести0.10
0005ОПШТИНСКА УПРАВА КРАТОВО (1869 - 1912);1регести0.10
0006ОПШТИНСКА УПРАВА КРИВА ПАЛАНКА (1869 - 1912);1регести0.10
0007ОПШТИНСКА УПРАВА КУМАНОВО (1869 - 1891); 1843/18911регести0.10
0008ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЛЕП (1869 - 1912); 1889/191112регести0.20
0009ОПШТИНСКА УПРАВА РАДОВИШ (1869 - 1912); 1869/18911регести0.10
0010ОПШТИНСКА УПРАВА СКОПЈЕ (1869 - 1912); 1869/19124159Р+АИ(1-10)5.90
0011ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕТОВО (1869 - 1912); 1869/19151регести0.10
0012ОПШТИНСКА УПРАВА ШТИП (1869 - 1912); 1867/18912регести0.20

РАЗНИ УПРАВИ

0013КАТАСТАРСКА УПРАВА - ПРИЛЕП 3регести0.30
0014ФИНАНСИСКА УПРАВА - ПРИЛЕП214регести0.90
0015ТАПИСКА УПРАВА - ПРИЛЕП 3регести0.10
0016ЖАНДАРМЕРИСКА ЧЕТА - ПРИЛЕП 1регести0.10

ОСТАНАТИ

0875МУХАЏИРСКА КОМИСИЈА ПРИ КОСОВСКИОТ ВИЛАЕТ - СКОПЈЕ9СИ0.90
1045КОСОВСКИ ВИЛАЕТ - СКОПСКА ЛИВА - СКОПЈЕ1несреден0.10
0876ТАПИСКИ КНИГИ НА БИТОЛСКИОТ ВИЛАЕТ - БИТОЛА133ОП2.90

ФОНДОВИ НА СРПСКАТА УПРАВА ДО 1918

0017МНР НА КРАЛСТВО СРБИЈА - БЕЛГРАД (1839-1918); 1885/19146АИ0.60
0018КРАЛСКО СРПСКО ПРАТЕНИШТВО - ЛОНДОН (1879-1918); 1884/19186АИ0.60
0019ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СРБИЈА - СКОПЈЕ (?-1912); 1908/19111АИ0.10

ФОНДОВИ НА БУГАРСКАТА УПРАВА 1915 - 1918

0020ОКРУЖНА УПРАВА - КУМАНОВО1несреден0.10

ОКОЛИСКИ УПРАВИ

0021ОКОЛИСКА УПРАВА - ГАЛИЧНИК63несреден0.70
0022ОКОЛИСКА УПРАВА - КРАТОВО113несреден1.20
0023ОКОЛИСКА УПРАВА - КРИВА ПАЛАНКА1несреден0.05
0024ОКОЛИСКА УПРАВА - ТЕТОВО1несреден0.05

ГРАДСКИ ОПШТИНСКИ УПРАВИ

0025ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ГОСТИВАР2несреден0.05
0026ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - КУМАНОВО 16несреден1.60

ОПШТИНСКИ УПРАВИ

0027ОПШТИНСКА УПРАВА - БАБУШ1несреден0.10
0028ОПШТИНСКА УПРАВА - БАЈЛОВЦИ1несреден0.05
0029ОПШТИНСКА УПРАВА - БЕЛИЧИЦА 11несреден0.10
0030ОПШТИНСКА УПРАВА - БЛАТЕЦ 31несреден0.30
0031ОПШТИНСКА УПРАВА - БОГОЕВЦИ 1несреден0.05
0032ОПШТИНСКА УПРАВА - БРОДЕЦ 11несреден0.10
0033ОПШТИНСКА УПРАВА - БУНУША 11несреден0.10
0034ОПШТИНСКА УПРАВА - БУШТРЕНИ1несреден0.10
0035ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 1несреден0.10
0036ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕЛИКА КОПАЧКА 1несреден0.05
0037ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕЛЕБРДО .11несреден0.10
0038ОПШТИНСКА УПРАВА - ВОЛКОВИЈА 1несреден0.10
0039ОПШТИНСКА УПРАВА - ВРУТОК1несреден0.05
0040ОПШТИНСКА УПРАВА - ВУЧЈЕ 1несреден0.05
0041ОПШТИНСКА УПРАВА - ГАБЕР1несреден0.05
0042ОПШТИНСКА УПРАВА - ГАЛИЧНИК23несреден0.30
0043ОПШТИНСКА УПРАВА - ГАТАУШ35несреден0.40
0044ОПШТИНСКА УПРАВА - ГОСТИВАР 4несреден0.40
0045ОПШТИНСКА УПРАВА - ГРАДЕЦ 12несреден0.10
0046ОПШТИНСКА УПРАВА - ГРАДИШТЕ 1несреден0.10
0047ОПШТИНСКА УПРАВА - ДВОРЈАНИ 1несреден0.10
0048ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОБРИШТЕ 11несреден0.10
0049ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОБРОТИН11несреден0.10
0050ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОВЕЗЕНЦИ22несреден0.20
0051ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОЛНО ПАЛЧИШТЕТЕ31несреден0.30
0052ОПШТИНСКА УПРАВА - ДУРАЧКА РЕКА 11несреден0.10
0053ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖЕГЉАНЕ1несреден0.10
0054ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖЕЛИНО33несреден0.40
0055ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖЕРОВНИЦА 41несреден0.40
0056ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖИЛЧЕ 2несреден0.20
0057ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗЛЕТОВО1несреден0.10
0058ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗРНОВЦИ 2несреден0.05
0059ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗУБОВЦЕ 32несреден0.30
0060ОПШТИНСКА УПРАВА - КАЛИШТА2несреден0.20
0061ОПШТИНСКА УПРАВА - КЛЕНОВО 1несреден0.05
0062ОПШТИНСКА УПРАВА - КНЕЖЕВО 2несреден0.20
0063ОПШТИНСКА УПРАВА - КОПАЧНИК 1несреден0.05
0064ОПШТИНСКА УПРАВА - КОСИНО 1несреден0.05
0065ОПШТИНСКА УПРАВА - КОЧАНИ 32несреден0.30
0066ОПШТИНСКА УПРАВА - КРИВА ПАЛАНКА 42несреден0.40
0067ОПШТИНСКА УПРАВА - КУМАНОВО 3несреден0.10
0068ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛАЗАРОПОЛЕ 11несреден0.10
0069ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛЕВОУСОЈ1несреден0.10
0070ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛЕСКОВАЦ 3несреден0.10
0071ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛЕШОК 23несреден0.30
0072ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛИПКОВО 12несреден0.10
0073ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛИСЕЦ 1несреден0.05
0074ОПШТИНСКА УПРАВА - МАВРОВО 1несреден0.10
0075ОПШТИНСКА УПРАВА - МАЛИНО 11несреден0.05
0076ОПШТИНСКА УПРАВА - МЕЛНИЦА1несреден0.05
0077ОПШТИНСКА УПРАВА - МИРОШЕВЦИ 1несреден0.10
0078ОПШТИНСКА УПРАВА - МОЖДИВЊАК46несреден0.60
0079ОПШТИНСКА УПРАВА - МОЈЕИНО 1несреден0.10
0080ОПШТИНСКА УПРАВА - МРШТАНЕ21несреден0.20
0081ОПШТИНСКА УПРАВА - МУРГАШ24несреден0.30
0082НИСТРОВО (ГАЛИЧНИК) 31несреден0.30
0083ОПШТИНСКА УПРАВА - НИЏПУР 1несреден0.05
0084ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРАХОВИЦА 1несреден0.10
0085ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРАШАЦ 1несреден0.05
0086ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРАШЕЦ 22несреден0.30
0087ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРЕХ 21несреден0.20
0088ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРИЗАРИ41несреден0.40
0089ОПШТИНСКА УПРАВА - ПЕЛИНЦЕ11несреден0.10
0090ОПШТИНСКА УПРАВА - ПЕТРАЛИЦА 1несреден0.05
0091ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРИСОЈНИЦА 1несреден0.05
0092ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРИШТИНА 2несреден0.20
0093ОПШТИНСКА УПРАВА - РАКОТИНЦИ1несреден0.05
0094ОПШТИНСКА УПРАВА - РАМНО 33несреден0.40
0095ОПШТИНСКА УПРАВА - РИСТОВАЦ 1несреден0.05
0096ОПШТИНСКА УПРАВА - РОМАНОВЦИ 1несреден0.05
0097ОПШТИНСКА УПРАВА - РУДАРИ 1несреден0.05
0098ОПШТИНСКА УПРАВА - СЕЛЦЕ 15несреден0.20
0099ОПШТИНСКА УПРАВА - СЕНОКОС 21несреден0.20
0100ОПШТИНСКА УПРАВА - СКОПЈЕ 1несреден0.05
0101ОПШТИНСКА УПРАВА - СТАРО НАГОРИЧАНЕ 21несреден0.20
0102ОПШТИНСКА УПРАВА - СТЕНЧЕ 11несреден0.10
0103ОПШТИНСКА УПРАВА - СТОЕВЦИ11несреден0.10
0104ОПШТИНСКА УПРАВА - ТЕАРЦЕ36несреден0.50
0105ОПШТИНСКА УПРАВА - ТЕТОВО1несреден0.05
0106ОПШТИНСКА УПРАВА - ТРГОВИШТЕ 21несреден0.20
0107ОПШТИНСКА УПРАВА - ТРЕБИШТЕ15несреден0.20
0108ОПШТИНСКА УПРАВА - ТРЕСОНЧЕ13несреден0.20
0109ОПШТИНСКА УПРАВА - ЦЕРОВО1несреден0.10
0110ОПШТИНСКА УПРАВА - ЏЕПИШТЕ1несреден0.10

КОМИТЕТИ ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ И ОПШТЕСТВЕНА ПРЕДВИДЛИВОСТ

0111КСГ и ОП - ГОСТИВАР13несреден0.40
0112КСГ и ОП - КОЧАНИ1несреден0.05
0113КСГ и ОП - КРАТОВО1несреден0.05

ПОЛИЦИСКИ СТАНИЦИ

0114ПС - БРОДЕЦ1несреден0.05
0115ПС - ПРВА ГРАДСКА - СКОПОЈЕ13несреден0.20
0116ПС - ПЕТТА ГРАДСКА - СКОПЈЕ1несреден0.05
0117ПС - КОМЕСАРСТВО НА ШЕСТА ГРАДСКА - СКОПЈЕ1несреден0.10
0118ПС - СУХЕРИЧКИ МАГАЦИОНЕР - ФЕРИЗОВО /УРОШЕВАЦ/1несреден0.10

1. 3. ФОНДОВИ 1918 - 1941

0877МИНИСТЕРСТВО ЗА ШУМИ И РУДНИЦИ НА КРАЛСТВОТО СХС - БЕЛГРАД 1несреден0.10
0119БАНСКА УПРАВА НА ВАРДАРСКА БАНОВИНА (Техничко Одделение) - СКОПЈЕ 17АИ1.70
0120ВАРДАРСКА ФИНАНСИСКА ДИРЕКЦИЈА - СКОПЈЕ 4АИ0.40
0121ВРХОВНО ПОВЕРЕНСТВО ЗА АГРАРНА РЕФОРМА - СКОПЈЕ33АИ0.40

1. 4. ФОНДОВИ 1941 - 1944

1. 4. 1. НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ ОРГАНИ

0126ВРЕМЕНО МАКЕДОНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО БУГАРИЈА - СОФИЈА 1АИ0.02

1. 4. 2. ОКУПАТОРСКИ ОРГАНИ

ОБЛАСНИ ДИРЕКЦИИ

0127ОБЛАСНА ДИРЕКЦИЈА - БИТОЛА1АИ0.10
0128ОБЛАСНА ДИРЕКЦИЈА - СКОПЈЕ1АИ0.10

ОБЛАСНИ ПОЛИЦИСКИ УПРАВИ

0129ОБЛАСНА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - БИТОЛА1АИ0.10
0130ОБЛАСНА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - СКОПЈЕ3АИ0.30

ОБЛАСНИ ИНЖЕНЕРСТВА

0131ОБЛАСНО ИНЖЕНЕРСТВО - СКОПЈЕ 19АИ1.90

ОКОЛИСКИ УПРАВИ

0132ОКОЛИСКА УПРАВА - БЕРОВО1АИ0.10
0133ОКОЛИСКА УПРАВА - БИТОЛА1АИ0.10
0134ОКОЛИСКА УПРАВА - ГЕВГЕЛИЈА2АИ0.20
0135ОКОЛИСКА УПРАВА - КАВАДАРЦИ3АИ0.30
0136ОКОЛИСКА УПРАВА - КРУШЕВО1АИ0.10
0137ОКОЛИСКА УПРАВА - КУМАНОВО1АИ0.10
0138ОКОЛИСКА УПРАВА - НЕГОТИНО1АИ0.10
0139ОКОЛИСКА УПРАВА - ОХРИД1АИ0.10
1095ОКОЛИСКА УПРАВА - ПРИЛЕП1АИ0.05
0140ОКОЛИСКА УПРАВА - РАДОВИШ1АИ0.05
0141ОКОЛИСКА УПРАВА - РЕСЕН1АИ0.10
0142ОКОЛИСКА УПРАВА - СВЕТИ НИКОЛЕ1АИ0.10
0143ОКОЛИСКА УПРАВА - СТРУМИЦА1АИ0.05
0144ОКОЛИСКА УПРАВА - ШТИП 2АИ0.20

ОКОЛИСКИ ПОЛИЦИСКИ УПРАВИ

0145ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - ВЕЛЕС1АИ0.10
0146ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - КАВАДАРЦИ1АИ0.10
0147ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - СТРУМИЦА1АИ0.05
0148ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - ШТИП1АИ0.05

ГРАДСКИ ОПШТИНСКИ УПРАВИ

0149ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ГЕВГЕЛИЈА4АИ0.40
0150ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - КОЧАНИ2АИ0.20
0151ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - КРИВА ПАЛАНКА2АИ0.20

ОПШТИНИ

0155КИЧЕВСКА ОПШТИНА - КИЧЕВО5регести0.50

СЕЛСКИ ОПШТИНСКИ УПРАВИ

0152СЕЛСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ДРАЧЕВО, СКОПСКО1АИ0.05
0153СЕЛСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗЕЛЕНИКОВО, СКОПСКО1АИ0.10
0879СЕЛСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - РАНИЛУК, БУЈАНОВАЦ1несреден0.10

ОСТАНАТИ

0878ДЕБАРСКА ПРЕФЕКТУРА - ДЕБАР (1941-1943); 1942/19431АИ0.10
0880СКОПСКА ИНСПЕКЦИЈА НА ТРУДОТ - СКОПЈЕ1АИ0.05
0154СКОПСКИ ГОРСКИ (ШУМСКИ) РЕОН - СКОПЈЕ 1АИ0.10

1. 5. ФОНДОВИ 1944 - 1990

0157АСНОМ221АИ2.25
0158СОБРАНИЕ НА НРМ / СРМ - СКОПЈЕ 2278104АИ + РС230.00
0159ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА1830240АИ + РС187.80
1010ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ233РС23.30
1384СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ26РС2.60

МИНИСТЕРСТВА НА НРМ

0160МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАДЕЖИ163129несреден18.90
0161МИНИСТЕРСТВО ЗА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ31СИ3.10
0162МИНИСТЕРСТВО ЗА ДРЖАВНИ СТОПАНСТВА17СИ1.70
0163МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО7177СИ8.60
0164МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 11347несреден12.00
0165МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО3534АИ4.18
0166МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА ИНДУСТРИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО30несреден3.00
0167МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛЕН СООБРАКАЈ3532несреден4.20
0168МИНИСТЕРСТВО ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ 9030СИ9.60
0169МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ (1945 - 1951); 1945/195111062несреден12.20
0170МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА4681АИ6.20
0171МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ30149АИ6.00
0172МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ157108СИ17.70
0173МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД10058несреден11.20
0174МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ346330СИ41.20
0175МИНИСТЕРСТВО ЗА ШУМАРСТВО2628несреден3.20
1011МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И КУЛТУРА9АИ0.90
1370МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА11АИ0.12

СЕКРЕТАРИЈАТИ НА СРМ

0176ЗА НАРОДНА ОДБРАНА - СКОПЈЕ: 3028РС3.56
0176МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНА ОДБРАНА - СКОПЈЕ22 2.20
0176МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА - СКОПЈЕ: (????-1991); ????/1991 36 3.60
0177РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ74несреден0.80
0178РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТО-СТОПАНСКИ РАБОТИ5711несреден6.00
0179РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТА УПРАВА6964несреден8.18
1408РС ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР - СКОПЈЕ (?) 1969/199010РС1.00
1409РС ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР - СКОПЈЕ1РС0.10
0881РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА1182несреден11.90
0882РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА; 1963/19655АИ0.50
0883РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ15несреден1.50
0884РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА63несреден6.30
0885РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ /ОЗНА - УДБ/1176РС117.60
1114РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ2РС0.20
1323РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО31РС3.10
1341РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА - СКОПЈЕ (1956-1991); 1956/199166РС1.30
1377РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА15РС1.50
1382РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ1124РС11.30
1406РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ1РС0.10
1407РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА - СКОПЈЕ21РС2.10
0180РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ШУМАРСТВО - СКОПЈЕ (1956-1957);17 1.70

СОВЕТИ НА СРМ

0181ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО - СКОПЈЕ (1951-1952); 1950/19524АИ0.40
0182ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА - СКОПЈЕ (1951-1957); 1951/195731несреден3.10
0183ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ - СКОПЈЕ (1950-1953); 1950/195345СИ4.50
0886ЗА ПРОСВЕТА - СКОПЈЕ (1953-1963); 1953/1963446АИ4.52
0887ЗА КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1952-1963); 1957/1963138АИ1.60
1012ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1951-1953); 1951-1953105АИ1.10
1013ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1956-1957); 1956/19572АИ0.20
0888ЗА ШКОЛСТВО - СКОПЈЕ (1956-1967); 1956/1967214АИ2.20
0923ЗА НАУЧНА РАБОТА - СКОПЈЕ (1958-1965); 1958/1965212АИ2.14
0889ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ЕКСТРАКТИВНА И ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРУЈА - СКОПЈЕ (1950-1951); 1950/19512АИ0.20
1014ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ (?); 19711АИ0.10
1326РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО - СКОПЈЕ (1975-1989); 1975/198914РС1.40

ГЛАВНИ УПРАВИ НА НРМ

0184ЗА ДРЖАВНИ НАБАВКИ - СКОПЈЕ (1951); 19516СИ0.60
0185ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ - СКОПЈЕ (1951-1956); 1951/19561815несреден2.10
0186ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ - СКОПЈЕ (1951); 195117СИ1.70
0187ЗА ШУМАРСТВО - СКОПЈЕ (1951-1952); 1951/195298несреден1.00

УПРАВИ НА НРМ

0188ГЕОДЕТСКА - СКОПЈЕ (1948-?); 1948/195179несреден7.90
0189НА ДРЖАВНИ СТОПАНСТВА И ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - СКОПЈЕ (1946-1948); 1946/194871несреден0.70
0190ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА - СКОПЈЕ (1953-1955); 1953/195523АИ0.30
1465ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ3 0.00

ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА НРМ

1468ЗА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ (1945-1952); ????-????10несреден0.00
0191НА ДРВНА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ (1946 - 1952); 1949/195239АИ0.50
0192НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО - СКОПЈЕ (1945-1952); 1945/19522328несреден2.90
0193НА ДРЖАВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И СТОЧАРСКИ СТОПАНСТВА - СКОПЈЕ (1949); 1949223несреден2.30
0194НА ДРЖАВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА - СКОПЈЕ (1948-1949); 1948/19492АИ0.20
0195НА ДРЖАВНИ СТОЧАРСКИ СТОПАНСТВА - СКОПЈЕ (1948-1949); 1948/194921АИ0.22
0196ЗА ТЕКСТИЛ И КОЖА - СКОПЈЕ (1945-1952); 1945/1952104АИ1.08
0197НА МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ (1946-1952); 1947/1952419АИ0.80
1193ЗА МЕТАЛУРГИЈА - СКОПЈЕ (1949 - 1952); 1949/19529несреден0.90
0198НА НЕМЕТАЛИ - СКОПЈЕ (1946-1952); 1946/1952196несреден2.00
0199НА ОТКУПНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - СКОПЈЕ (1947-1948); 1947/19481несреден0.10
0200НА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ (1950-1951); 1950/195113несреден1.30
0201НА ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ (1945-1952); 1946/1952714АИ1.00
0202НА РЕПУБЛИКАНСКИ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЕДРО - СКОПЈЕ (1949-1951); 1949/195111АИ0.10
0203НА ТУТУНСКА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ (1947-1951) 1947/19515710несреден5.90
0204НА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ (1946-1952); 1946/19527725несреден8.20
0205НА ШУМСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - СКОПЈЕ (1945-1950); 1945/195041несреден4.10
0890НА РЕПУБЛИКАНСКИ РУДАРСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - СКОПЈЕ (1947 - 1951); 1947/195122АИ0.25
0891НА ЗАДРУЖНО ЗЕМЈОДЕЛИЕ - СКОПЈЕ ( ? ); 1951/19521несреден0.10

ДИРЕКЦИИ НА НРМ

0206ГЕНЕРАЛНА НА ДРЖАВНИ СТОПАНСТВА - СКОПЈЕ (1951-1952); 1951/1952222несреден2.30
0207НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО - СКОПЈЕ (1948); 19481несреден0.10
0208ЗА МЕЛИОРАЦИИ - СКОПЈЕ (1958-1965); 1958/1965295АИ3.00
0209РЕОНСКА ЗА ТУТУН - СКОПЈЕ (1946-1951); 1946/195122несреден0.50

КОМИТЕТИ НА НРМ / СРМ

0210ЗА ВОДОСТОПАНСТВО - СКОПЈЕ (1947-1951); 1947/195152несреден5.20
0211ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА - СКОПЈЕ (1947-1951); 1947/195133СИ3.30
0212ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ (1947-1951); 1947/195197несреден9.70
0213ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ - СКОПЈЕ (1948-1952); 1948/19524несреден0.40
1016ЗА УНИВЕРЗИТЕТ, ВИСОКИ ШК0ЛИ И НАУЧНИ УСТАНОВИ - СКОПЈЕ (1947-1950); 1947/195047АИ0.54
1015ЗА СРЕДНИ И НИЖИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И КУРСЕВИ - СКОПЈЕ (1947-1948); 1947/194812АИ0.12
0892ЗА ФИСКУЛТУРА - СКОПЈЕ (1945-1950); 1945/195097АИ1.00
1115ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО - СКОПЈЕ (? - 1991); 1955/199120РС2.00
1410ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР - СКОПЈЕ (?); 1982/19881РС0.10
1411ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО - СКОПЈЕ (?); 1976/19902РС0.20
1412ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО - СКОПЈЕ (?); 1986/19881РС0.10
1413ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА - СКОПЈЕ (?); 1988/19901РС0.10

ЗАВОДИ НА НРМ / СРМ

0896ЗА СТАТИСТИКА - СКОПЈЕ (1945- ); 1945/1972 (Времено депонирана АГ - Пописи од 1994 год. во количество од околу 15.000 папки, или околу 9000 арх. кутии; 900 должни метри)121115несреден14.40
1004ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ (? - ); 1964/19872610РС2.80
1017ЗА ПРОУЧУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО - СКОПЈЕ (? - ?); 1957/19641АИ0.10
0897ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ - СКОПЈЕ (1957-1965); 1957/196563несреден6.30
0898ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ (1945 - 1995); 1945/199579несреден7.90
0898ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 1962/199520РС2.00
0899ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА - СКОПЈЕ (1963-1987); 1963/1973100несреден10.00
0901ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ОВОШТАРСТВОТО - СКОПЈЕ (1946- ?); 1946/19481несреден0.10
0900ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1961-1978); 1961/19647несреден0.15
1132ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ (1962-1989); 1962/198914РС1.40
1133ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - СКОПЈЕ (1961- ); 1961/198034110РС5.60
1134ЗА РИБАРСТВО - СКОПЈЕ (1953- ? ); 1953/19776РС0.60
1327ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ - СКОПЈЕ (1947-1989); 1947/198930РС3.00
1327ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ - СКОПЈЕ (Од разграничување)51несреден5.10
1381ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО - СКОПЈЕ (1968 - ); 1968/198917РС1.70
1380БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ПЕДАГОШКИ ЗАВОД) - СКОПЈЕ; (1955- ); 1955/199940РС4.00
1414ЗА ЦЕНИ - СКОПЈЕ (?); 1970/19843РС0.30

КОМИСИИ НА НРМ / СРМ

0214КОНТРОЛНА - СКОПЈЕ (1946-1951); 1946/19511349АИ2.30
0215ПЛАНСКА - СКОПЈЕ (1945-1951); 1945/195154АИ5.40
0893ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗЛОДЕЛАТА НА ОКУПАТОРОТ И НЕГОВИТЕ ПОМАГАЧИ - СКОПЈЕ (1944-1945); 1944/194530АИ3.00
0894ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА - СКОПЈЕ (1946-1953); 1946/19621015несреден1.30
0895ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ - СКОПЈЕ (1951 - ); 1951/1963326СИ32.60
1070ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ - СКОПЈЕ (1947- ); 1947/197013РС1.20
1116ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО - СКОПЈЕ (? - ); 1967/199182РС8.20
1270ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - СКОПЈЕ (? - ); 19901РС0.10

СИЗ НА НРМ / СРМ

1086ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА - СКОПЈЕ (1974-1991); 1968/19916822РС7.20
1069ЗА НАУЧНИ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ (1974-1990); 1960/198870РС7.00
1056ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ (1974-1990); 1974/19823534РС4.20
1117ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ (1974-1991); 1974/199145РС4.50
1118ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1974-1991); 1974/1984163РС1.70
1311ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ - СКОПЈЕ (1975-1991); 1975/19914РС0.40
1320ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ (1974-1992); 1974/199225РС2.50

ОПШТИНСКИ СИЗ

1312 ЗА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ (1975-1991); 1975/199133РС3.30
1313ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ (1977-1991); 1977/19887РС0.70
1314ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА КАРПОШ - СКОПЈЕ (1977-1991); 1977/19886РС0.60
1315ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ (1976-1991); 1976/19887РС0.70
1316ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ (1977-1991); 1977/19887РС0.70
1317ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА „ЧАИР“ - СКОПЈЕ (1977-1991); 1977/1988: кут. 6; 0,6. РС6РС0.60

ОСТАНАТИ

0922РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ (1974-1990); 1974/199023РС2.30
1074КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЕДНИЦА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1969 - ); 1969/199714РС1.40
1306ЗАЕДНИЦА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОВИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1972-1995); 1972/199511РС1.10
1216МАКЕДОНСКА ОПШТИНА ВО ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА (? - ); 19641СИ0.10
1217ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОПШТИНА ВО ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА (? - ); 19681СИ0.10
1342СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ - ОДДЕЛЕНИЕ ВО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ (1972-1990); 1972/19902410РС2.60
1055РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - СКОПЈЕ (1961- ? ); 1961/198844РС0.50
1071РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА - СКОПЈЕ (1972-?); 1972/198511РС1.10

1. 6. ФОНДОВИ ОД 1990

1437АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИИ НА РМ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАЦИИ) - СКОПЈЕ 19 0.00
1469АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТО - СКОПЈЕ (1945-19??) 0.00
1457АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ2500 100.00
1305ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1991- ); 1991/2005791РС50.90
1403МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (?) 2000/20012РС0.20
1467МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ - СКОПЈЕ6740РС0.00
1428МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ; (?); 1997/20044РС0.30
1461МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА (КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ИМОТОТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ И МЕЃУ ОПШТИНИТЕ) - СКОПЈЕ ( - ); 1999/200151РС0.50
1392МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1992 - ); 1992/19998РС0.80
1387МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1991-1998); 1991/199769РС6.90
1440МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - СКОПЈЕ60РС6.00
1455МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - СКОПЈЕ5430 0.00
1405МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1991- ?); 1991-200012РС1.20
1404МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1999-20001РС0.10
1386ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КАБИНЕТ - СКОПЈЕ (1991- ); 1991/199914834РС15.30
1304СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1991- ); 1991/1996286РС28.60
1462УПРАВА ЗА ХИДРО-МЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ/РЕПУБЛИЧКИ ХИДРО-МЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД/ - СКОПЈЕ (????-????); ????/????23РС0.00

2. ПРАВОСУДСТВО

2. 1. ФОНДОВИ ДО 1944

0216БИТОЛСКИ КАДИЛАК - БИТОЛА (? -1912); 1607/1912185регести7.00
0903ДЕБАРСКИ КАДИЛАК - ДЕБАР (?-1912); 1904/19052несреден0.05
0904ОХРИДСКИ КАДИЛАК - ОХРИД (?-1912); 1904/19071несреден0.02
0905ПРИЛЕПСКИ КАДИЛАК - ПРИЛЕП (?-1912); 1830/18331несреден0.02
0906ТЕТОВСКИ КАДИЛАК - ТЕТОВО (?-1912); 1699/19124несреден0.10
0907ШТИПСКИ КАДИЛАК - ШТИП (?-1912); 1823/18242несреден0.05
0217ВРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ (1941-1944); 1942/19442СИ0.20
0218ВРХОВЕН ШЕРИЈАТСКИ СУД - СКОПЈЕ (?-1941); 1932/19382СИ0.05
0219АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ (1919-1941); 1919/1944212АИ0.40
0220ВОЕНО ПОЛЕВ СУД (ВОНРЕДЕН ВОЕН СУД) - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/194432СИ3.20
0221ОБЛАСЕН СУД - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/1944110СИ0.30
0222ЦРКОВЕН (ДУХОВЕН) СУД НА ПРАВОСЛАВНА МИТРОПОЛИЈА - СКОПЈЕ (1919-1941); 1919/194142173СИ43.60
0223СУД ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ШУМИ - СКОПЈЕ (1922-1941); 1919/1939912АИ1.10
0225СКОПСКА ПРОДУКТИВНА БЕРЗА - БЕРЗАНСКИ СУД - СКОПЈЕ (1931-1941); 1931/19411СИ0.10

ПРВОСТЕПЕНИ СУДОВИ

0227ПРИЛЕП (?-1912); 1850/1912215несреден0.50
0229ТЕТОВО (1941-1944); 1941/19449несреден0.90
0233ИСТРАЖЕН СУД - ТЕТОВО (1941-1944); 1942/19443несреден0.30
0234МИРОВЕН СУД - ТЕТОВО (1941-1944); 1942/19449несреден0.90
0235ВИШО ДРЖАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ (1934-1941); 1934/19402СИ0.10
0236ПРОКУРОР ПРИ СКОПСКИОТ ОБЛАСТЕН СУД - СКОПЈЕ (1941-1944); 19444СИ0.10
0237ДРЖАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ (1934-1941); 1934/19419СИ0.20
0238ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ТЕТОВО (1941-1944); 1942/19443СИ0.30
0239НОТАРИУС ПРИ СКОПСКИОТ ОБЛАСТЕН СУД - СКОПЈЕ (1941-1944); 194210СИ0.20

2. 2. ФОНДОВИ ПО 1944

0908ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1945- ); 1946/1972195СИ19.50
1271УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1964 - ); 1964/199069РС6.90
1283СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1947 - ); 1947/19961183РС2.80
1119СУД ЗА ЗДРУЖЕН ТРУД НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1976-1990); 1976/1990195РС2.00
1057ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (? - ?); 1981/19851РС0.10
1058РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО - СКОПЈЕ (1976-1990); 1976/1990618РС1.00
1395КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ „ИДРИЗОВО“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1945/1970390РС39.00

3. ВОЕНИ ЕДИНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ

3. 1. ФОНДОВИ ДО 1941

0241ГЕВГЕЛИСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ЧЕТА ( ? ); 1922/19281АИ0.10
0242КОСТУРСКИ РЕВОЛУЦИОНЕРЕН РЕОН - КОСТУР (? - 1908); 1900/19031АИ0.10
0243ЛЕРИНСКИ РЕВОЛУЦИОНЕРЕН РЕОН - ЛЕРИН (? - 1908); 1906/19071АИ0.05
0244ДЕВЕТТИ ЕТАПЕН ПОЛК, I БАТАЉОН - ВЕЛЕС (1915-1918); 19169СИ0.90
0245ДЕВЕТТИ ЕТАПЕН ПОЛК, I БАТАЉОН - ПЛЕВЕН / НИШ / АЛЕКСИНАЦ / ЛЕСКОВАЦ (1915-1918); 19151СИ0.10
0246ДЕВЕТТИ ЕТАПЕН ПОЛК, II БАТАЉОН - СКОПЈЕ (1915-1918); 19161СИ0.10

КОМАНДАНТСТВА

0247ЕТАПНО - ВЕЛЕС (1915-1918); 1915/19181513СИ1.70
0248ГРАДСКО ВОЕНО - КРАТОВО (1915-1918); 1915/19172СИ0.20
0249ЕТАПНО - НИШ (1915-1918); 19151СИ0.10
0250ЕТАПНО - СКОПЈЕ (1915-1918); 19161СИ0.10
0251VI АРМИСКИ СПОМАГАТЕЛЕН ТРАНСПОРТ - КУМАНОВО (1915-1918); 1915/191831СИ0.30
0910КОМАНДАНТСКА УПРАВА - АЛЕКСИНАЦ (1915-1918);1915/19161АИ0.10
0909IV- ТА ДИВИЗИОНА БОЛНИЦА (IV-ТИ ДИВИЗИОНЕН ЛАЗАРЕТ) С. КРУШЕВИЦА (1915-1918); 1917/19181АИ0.05
0252ВАРДАРСКО ИНТЕНДАНСКО СЛАГАЛИШТЕ - СКОПЈЕ (1930-1941); 19363СИ0.30

3. 2. ФОНДОВИ ПО 1941

3. 2. 1. НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНИ ЕДИНИЦИ, УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

0253ВРХОВЕН ШТАБ НА НОВ И ПОЈ (1941-1944); 1941/19441АИ0.10
0254ГЛАВЕН ШТАБ НА МАКЕДОНИЈА (1942-1945); 1942/19456АИ0.60

КОРПУСИ НА НОВ НА МАКЕДОНИЈА

0255ПРВ - СКОПЈЕ (1944); 19441АИ0.05
0256ВТОР - БИТОЛА (1944); 19441АИ0.05
0257ПЕТНАЕСЕТТИ - СКОПЈЕ (1944-1945); 1944/19451АИ0.05
0258БРЕГАЛНИЧКО-СТРУМИЧКИ - СТРУМИЦА (1944); 19441АИ0.05
0259ПРВА КОРПУСНА ЗОНА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1944); 19441АИ0.05
0260ВТОРА КОРПУСНА ОБЛАСТ - БИТОЛА (1944); 19441АИ0.05

ДИВИЗИИ НА НОВ НА МАКЕДОНИЈА

0261ЧЕТИРИЕСЕТ И ПРВА - КАВАДАРЦИ (1944-1945); 1944/19452АИ0.20
0262ЧЕТИРИЕСЕТ И ВТОРА - СКОПЈЕ (1944-1945); 19442АИ0.20
0263ЧЕТИРИЕСЕТ И ОСМА - КИЧЕВО (1944-1945); 19441АИ0.10
0264ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТТА - БИТОЛА (1944-1945); 19441АИ0.10
0265ПЕДЕСЕТТА - КОЧАНИ (1944-1945); 19441АИ0.05
0266ПЕДЕСЕТ И ПРВА - СТРУМИЦА (1944-1945); 19441АИ0.05
0267КУМАНОВСКА - КУМАНОВО (1944); 19441АИ0.10

ОПЕРАТИВНИ ЗОНИ

0268ПРВА - КИЧЕВО (1943-1944); 1943/19441АИ0.10
0269ВТОРА - БИТОЛА (1943-1944); 1943/19441АИ0.10
0270ТРЕТА - КАВАДАРЦИ (1943-1944); 1943/19441АИ0.05
0271ЧЕТВРТА - ШТИП (1943-1944); 19441АИ0.05
0272ПЕТТА - СКОПЈЕ (1943-1944); 19441АИ0.05

БРИГАДИ НА НОВ И ПО НА МАКЕДОНИЈА

0273ПРВА МАКЕДОНСКО-КОСОВСКА - СЛИВОВО (1943-1945); 1943/19442АИ0.20
0274ВТОРА - ФУШТАНИ (1943-1945); 1943/19442АИ0.20
0275ТРЕТА - ЖЕГЉАНЕ (1944-1945); 19442АИ0.20
0276ЧЕТВРТА - ШТИП (1944-1945); 1944/19452АИ0.20
0277ПЕТТА - ПРИЛЕП (1944-1945); 19443АИ0.30
0278ОСМА ВЕЛЕШКА - ВЕЛЕС (1944-1945); 1944/19452АИ0.20
0279ЧЕТИРИНАЕСЕТТА - КОЧАНИ (1944-1945); 1944/19451АИ0.05
0280ПЕТНАЕСЕТТА - МАКЕДОНСКИ БРОД (1944-1945); 1944/19451АИ0.05
0281ОХРИДСКА АРТИЛЕРИСКА - ОХРИД (1944); 19442АИ0.20
0282ЛЕРИНСКО-КОСТУРСКА - БИТОЛА (1944); 19441АИ0.10
0283ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - СОФИЈА (1944);19449АИ0.90
0284ШЕСТА - КИЧЕВО (1944-1945); 19441АИ0.10
0285СЕДМА - БИТОЛА (1944-1945); 19440.00
0286ДЕВЕТТА - КАВАДАРЦИ (1944-1945); 19440.00
0287ДЕСЕТТА - КАВАДАРЦИ (1944-1945); 19440.00
0288ЕДИНАЕСЕТТА - КАВАДАРЦИ (1944-1945); 1944/19450.00
0289ДВАНАЕСЕТТА - СКОПЈЕ (1944-1945); 19440.00
0290ТРИНАЕСЕТТА - ВИНИЦА (1944-1945); 19440.00
0291ШЕСНАЕСЕТА - СКОПЈЕ (1944-1945); 19440.00
0292СЕДУМНАЕСЕТТА - КРАТОВО (1944-1945); 19440.00
0293ОСУМНАЕСЕТТА - КУМАНОВО (1944-1945); 19440.00
0294ДЕВЕТНАЕСЕТТА - ДЕЛЧЕВО (1944-1945); 19440.00
0295ДВАЕСЕТТА - РАДОВИШ (1944-1945); 19440.00
0296ДВАЕСЕТ И ПРВА - СТРУМИЦА (1944-1945); 19440.00

БАТАЛЈОНИ

0297МАЛЕСИЈА - СТРУГА (1943); 19431АИ0.10
0298МИРЧЕ АЦЕВ - ДЕБАРЦА (1943); 18430.00
0299ОРЦЕ НИКОЛОВ - КУМАНОВО (1943-1944); 1943/19440.00
0300СЛАВЕЈ - ДЕБАРЦА (1943); 19430.00
0301СТИВ НАУМОВ - ФУШТАНИ (1943); 19430.00
0302СТРАШО ПИНЏУР - КАВАДАРЦИ (1943-1944); 1943/19440.00
0303ХРИСТО БОТЕВ - ФУШТАНИ (1944); 19440.00

ОДРЕДИ НА НОВ И ПО НА МАКЕДОНИЈА

0304ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - ПРИЛЕП (1942-1943); 1942/19431АИ0.10
0305ПЕЛИСТЕРСКИ - БИТОЛА (1942-1943); 1942/19431АИ0.10
0306ХРИСТО БОТЕВ - ФУШТАНИ (1943-1944); 1943/19441АИ0.10
0307ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - БИТОЛА (1942-1943); 1942/19431АИ0.10
0308БИТОЛСКО-КРУШЕВСКИ - БИТОЛА (1944); 19440.00
0309БИТОЛСКО-ПРИЛЕПСКИ - БИТОЛА (1944);19440.00
0310ДИМИТАР ВЛАХОВ - ВЕЛЕС (1942-1943); 1942/19430.00
0311КРУШЕВСКИ - КРУШЕВО (1944); 19440.00
0312КУМАНОВСКИ - КУМАНОВО (1943-1944); 19430.00
0313ПОРЕЧКИ - МАКЕДОНСКИ БРОД (1944); 19440.00
0314ДИМИТАР ВЛАХОВ - ПРИЛЕП (1942); 19420.00
0315СКОПСКИ - СКОПЈЕ (1941-1944); 1942/19440.00
0316ДАМЈАН ГРУЕВ - РЕСЕН (1942-1943); 1942/19430.00
0317ПРИЛЕПСКИ - ПРИЛЕП (1942-1944(; 19420.00
0318ЈАНЕ САНДАНСКИ - БИТОЛА (1944); 19440.00
0319МАЛЕСИЈА - СТРУГА (1943); 19430.00
0320СЛАВЕЈ - СТРУГА (1943); 19430.00
0911ЕЛАС - НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА ВОЈСКА НА ГРЦИЈА (1941-1945); 1941/19456АИ0.60

3. 2. 2. ОКУПАТОРСКИ ЕДИНИЦИ, УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

0321ТРЕТИ ВИДИНСКИ ПЕШАДИСКИ ПОЛК - IV ЧЕТА И II БАТАЛЈОН - ВИДИН (? - 1944); 1941/19421АИ0.10
0322LVI ПЕШАДИСКИ ВЕЛЕШКИ ПОЛК - ВЕЛЕС (? - 1944); 1942/19441АИ0.10

3. 3. ФОНДОВИ ПО 1944

1026СЕДМА ДИВИЗИЈА НА ДЕМОКРАТСКАТА АРМИЈА НА ГРЦИЈА (1946-1958); 1946/19584АИ0.40
1272СОВЕТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА СРМ - СКОПЈЕ (? - 1990); 1960/1990268РС2.80
1135РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА НА СРМ - СКОПЈЕ (? - 1991); 1969/199126РС2.60
1273РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА НА СРМ - СКОПЈЕ (? - 1990); 1972/19895РС0.50

ОПШТИНСКИ ШТАБОВИ ЗА ТО

1136БЕРОВО (? - 1992); 1969/1992615РС0.90
1137БИТОЛА (? - 1992); 1970/1992836РС1.50
1138ВАЛАНДОВО (?-1992); 1969/1992315РС0.60
1139ВИНИЦА (? - 1992); 1969/1992316РС0.60
1140ГЕВГЕЛИЈА (? - 1992); 1969/1992310РС0.50
1141ГОСТИВАР (? - 1992); 1975/1992313РС0.60
1142ДЕБАР (? - 1992); 1969/1991321РС0.70
1143ДЕЛЧЕВО (? - 1992); 1969/1992434РС1.10
1144ДЕМИР ХИСАР (? - 1992); 1969/199124РС0.30
1145КАВАДАРЦИ (? - 1992); 1969/1992425РС0.90
1146КИЧЕВО (? - 1992); 1969/1992247РС1.10
1147КОЧАНИ (? - 1992); 1969/1992625РС1.10
1148КРАТОВО (? - 1992); 1970/199229РС0.40
1149КРИВА ПАЛАНКА (? - 1992); 1971/199237РС0.60
1151КРУШЕВО (? - 1992); 1969/1992424РС0.90
1150КУМАНОВО (? - 1992); 1969/1992629РС1.20
1152МАКЕДОНСКИ БРОД (? - 1992); 1969/1992214РС0.50
1153НЕГОТИНО (?- 1992); 1969/199227РС0.30
1154ОХРИД (? - 1992); 1969/1992619РС1.00
1155ПРИЛЕП (? - 1992); 1969/1992738РС1.40
1156ПРОБИШТИП (? - 1992); 1974/1992111РС0.30
1157РАДОВИШ (? - 1992); 1969/1991417РС0.70
1158РЕСЕН (? - 1992); 1969/1992239РС1.00
1159СВЕТИ НИКОЛЕ (? - 1992); 1980/1992110РС0.30
1160СТРУГА (? - 1992); 1969/1992318РС0.70
1161СТРУМИЦА (? - 1992); 1969/1992525РС1.00
1162ТЕТОВО (? - 1992); 1969/1992540РС1.30
1163ТИТОВ ВЕЛЕС (? - 1992); 1969/1992531РС1.10
1164ШТИП (? - 1992); 1969/19921139РС1.90
1165ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ (? - 1992); 1977/1992419РС0.80
1166КАРПОШ - СКОПЈЕ (? - 1992); 1977/1992417РС0.70
1167КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ (? - 1992); 1977/1992428РС1.00
1168ЦЕНТАР - СКОПЈЕ (? - 1992); 1977/1992215РС0.50
1169ЧАИР - СКОПЈЕ (? - 1992); 1977/1992310РС0.50

4. ПРОСВЕТНИ КУЛТУРНИ И НАУЧНИ УСТАНОВИ

4. 1. ПРОСВЕТНИ УСТАНОВИ И УЧИЛИШТА

0323ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ (1920- ); 1920/19824366АИ5.62
0324УНИВЕРЗИТЕТ „ЦАР БОРИС III“ - СКОПЈЕ (1943-1944); 1943/194452АИ0.54
0913УНИВЕРЗИТЕТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ (1949 - ); 1949/198442РС4.20
0912МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ (1947 - ); 1945/1975874РС2.30
1072ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИ (ЗЕМЈОДЕЛСКИ) ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ (1947 - ); 1947/198627РС2.70
1073ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ (1975 - ); 1975/198716РС1.60
1389ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ (1946 - ); 1946/199045РС4.50
1391ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ ( ? ); 1966/199511РС1.10
1394ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ (1949 - ); 1949/19551236РС1.90
0914ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ (1947 - ); 1947/195312РС0.20
1340ВИША ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ ( ? ); 1960/198491РС1.00
0325УЧИЛИШНО НАСТОЈАТЕЛСТВО - БИТОЛА (? -1912); 1882/18995 0.10
0328УЧИЛИШНО НАСТОЈАТЕЛСТВО - ТЕТОВО (? -1912); 1897/191212СИ0.20
0915УЧИЛИШНО НАСТОЈАТЕЛСТВО - КРАТОВО (? -1912); 1905/19181АИ0.10
0326УПРАВА НА ВЕЛЕШКИТЕ УЧИЛИШТА - ВЕЛЕС (? - 1912); 1900/19061несреден0.05
0327УПРАВА НА СРПСКИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА - СКОПЈЕ (? - 1912); 1899/19121несреден0.10
0329ГЛАВЕН УЧИТЕЛ - ВЕЛЕС (? - 1912); 1900/19061несреден0.05
0330ГЛАВЕН УЧИТЕЛ - КРИВА ПАЛАНКА (? - 1912); 1893/19132несреден0.20
0331ГЛАВЕН УЧИТЕЛ - ТЕТОВО (? - 1912); 1887/1912218несреден0.60
0332СВЕШТЕНИЧКО УЧИЛИШТЕ - СКОПЈЕ (? - 1912); 191211несреден0.10
0917СВЕШТЕНИЧКО УЧИЛИШТЕ - БИТОЛА (? - 1912); 19111 0.02
0333СКОПСКО ПЕТОКЛАСНО УЧИЛИШТЕ - СКОПЈЕ (? -1912); 1911/19121 0.02
0916СКОПСКО ТРЕТОКЛАСНО ПЕДАГОШКО УЧИЛИШТЕ - СКОПЈЕ (? - 1912); 19051АИ0.05
0334КЛАСНО УЧИЛИШТЕ - „СВ. ДИМИТРИ“ - КРИВА ПАЛАНКА (? - 1912); 1896/19102несреден0.20
0918ПРВОКЛАСНО СМЕСНО УЧИЛИШТЕ - с. КЛАДНИК (? - 1912); 1911/19121 0.02
0919ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - КРАТОВО (? - 1912); 1910/19123 0.05
0335ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ - КРИВА КРУША (? - 1912); 1867/19115 0.10
0920НИЖА ОФИЦЕРСКА ШКОЛА - СКОПЈЕ (? - 1941); 1930/19342АИ0.20
1339СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ ( ? ); 1957/1961158РС1.20
1376ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА - СКОПЈЕ (1972-1997); 1972/199720РС2.00
1343ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ - СКОПЈЕ (1954-1996); 1954/19966РС0.60

4. 2. КУЛТУРНИ УСТАНОВИ

0336БИБЛИОТЕКА НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ -СКОПЈЕ (1920-1941); 1920/193910 0.20
0337ДРЖАВНА АРХИВА - СКОПЈЕ (1926-1939); 1926/1935: кн.8, кут.3; 0,538несреден0.50
0339ПРИРОДНОНАУЧЕН МУЗЕЈ - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/194411АИ0.12
0340НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ (? - 1944); 1911/19445несреден0.50
0921НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - СКОПЈЕ (1941-1944) 1941/19444АИ0.40
0342УРЕДНИШТВО НА СПИСАНИЕ „ПРАВИ ПУТ“ - СКОПЈЕ (?); 19371АИ0.01
0338НАРОДЕН МУЗЕЈ - СКОПЈЕ (1926-1952); 1926/19521несреден0.10
0341МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ (1944 - ); 1944/19532несреден0.20
1020АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1951 - ); 1951/1998280100несреден30.00
1274НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ (1945 - ); 1945/19933225РС3.70
1059ПРИРОДНОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1946 - ); 1946/199615РС1.50
1023МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА - СКОПЈЕ (1966 - ); 1966/19848РС0.80
1120АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ - СКОПЈЕ (1949 - ); 1949/19857РС0.70
0343РАДИО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ (1944 - 1991); 1951/1961114несреден11.40
0343ООЗТ РАДИО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ (1944 - 1991 ); 1951/196113РС1.30
1044ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ - ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ - СКОПЈЕ (1945- ); 1945/19806267РС7.50
1078ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ - ООЗТ ТЕЛЕВИЗИЈА - СКОПЈЕ (1966 - ); 1966/19865831РС6.40
1284ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ - ООЗТ ПРЕДАВАТЕЛИ И ВРСКИ - СКОПЈЕ (1975- ); 1975/198625РС2.50
1075НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ (1944 - ); 1956/19852752РС3.70
1076НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СР МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1945 - ); 1956/1981160РС1.30
1077ТАНЈУГ - ДОПИСНИШТВО - СКОПЈЕ (1944 - ? ); 1944/19841АИ0.10
1307УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА УМЕТНОСТИ - СКОПЈЕ ( ? ); 1977/19832РС0.20
1285РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ (1957 - ? ); 1957/19723АИ0.30
1431ФОНДАЦИЈА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „НЕБРЕГОВО“1СИ0.50

4. 3. НАУЧНИ УСТАНОВИ

0344ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ (? - 1941); 1929/19411 0.02
1087ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ (1945 - ); 1945/197036РС0.40
1022ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ (1945 - ); 1945/19872011РС2.20
0924ИНСТИТУТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - СКОПЈЕ ( ? ); 1970/1992913РС1.20
1018ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1950/199889РС8.90
1121ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1983/19871РС0.10
1170ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО - СКОПЈЕ ( ? ); 1948/19899РС0.90
1309ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ ( ? ); 1978/19904РС0.40
1321ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - СКОПЈЕ ( ? ); 1978/19894РС0.40
1372ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ (? - ); 1952/19895536РС5.50
1374ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО - СКОПЈЕ ( ? ); 1953/19909РС0.90
1375ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - СКОПЈЕ ( ? ); 1952/199235РС3.50
1383ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА - СКОПЈЕ (1965 - ); 1965/199077РС7.70
1402ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУРБЕКУЛОЗА-СКОПЈЕ ( ? ); 1953-1997164РС1.70
1286РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ - СКОПЈЕ ( ? ); 1959/19712АИ0.20
1324УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ - СКОПЈЕ (?); 1977/19883РС0.30

5. СОЦИЈАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

5. 1. СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

0345РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА НРМ - СКОПЈЕ (1945 - ); 1951/195830126несреден5.50
0346АМЕРИКАНСКИ ВОСПИТЕН ДОМ ЗА ВОЕНИ СИРАЧИЊА - СКОПЈЕ ( ? ); 1933/19361несреден0.10
0347ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ПОТПОРЕН ФОНД - СКОПЈЕ (1920-1941); 1921/19344 0.10
0348ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СТУДЕНТИТЕ - СКОПЈЕ (1920-1941); 19383 0.10
1439ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ30РС3.00

5. 2. ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

0349ХИГИЕНСКИ ЗАВОД - СКОПЈЕ (1919-1941); 1919/194115СИ1.50
0925ЛЕКАРСКА КОМОРА - СКОПЈЕ (? - 1941); 1925/19401АИ0.05
1043СЕКЦИЈА НА АПОТЕКАРСКА КОМОРА - СКОПЈЕ (? - 1941); 1935/19401АИ0.05
0350ОБЛАСЕН ХИГИЕНСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/19441несреден0.10
0351БОЛНИЦА НА БИТОЛСКА ГРЧКА ОПШТИНА „БЛАГОВЕШТЕНИЕ“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1902/19221 0.02

6. СТОПАНСТВО И БАНКАРСТВО

6. 1. ФОНДОВИ ДО 1944

6. 1. ФОНДОВИ ПО 1944

6. 1. 1. БАНКИ И ПАРИЧНИ ЗАВОДИ

0926ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА - ПРИЛЕП (? - 1912); 1908/19091регести0.05
0352ЈУЖНА БАНКА - ВЕЛЕС ( ? ); 1925/192641несреден0.40
0353ТРГОВСКА ИНДУСТРИСКА БАНКА - КУМАНОВО ( ? ); 1925/194486несреден0.90
0354ИЗВОЗНА И ПРОМЕТНА БАНКА - КУМАНОВО ( ? ); 1935/19392несреден0.05
0355ТРГОВСКА БАНКА - ОХРИД ( ? ); 1923/19395несреден0.10
0356НАРОДНА БАНКА - ФИЛИЈАЛА ОХРИД - ОХРИД (1941 - ? ); 19441несреден0.10
0357ИЗВОЗНА БАНКА - СКОПЈЕ ( ? ); 1921/19445несреден0.10
0358ТРГОВСКО-ИНДУСТРИСКА БАНКА „ВАРДАР“ - СКОПЈЕ (1923-1947); 1923/19473239несреден4.00
0359НАРОДНА БАНКА НА КРАЛСТВО ЈУГОСЛАВИЈА - СКОПЈЕ (1920-1941); 1925/1941111несреден0.30
0360БАНКА „СТАРА СРБИЈА“ - СКОПЈЕ (? - 1941); 1925/194111несреден0.20
0361ИЗВОЗНА И ПРОМЕТНА БАНКА - СКОПЈЕ (? - 1947); 1927/19472841несреден3.60
0362ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА - СКОПЈЕ (? - 1941); 1934/19413несреден0.10
0363БУГАРСКА НАРОДНА БАНКА - СКОПЈЕ (1941-1944); 1841/1944405225несреден45.00
0364БАНКА БУГАРСКИ КРЕДИТИ - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/19441528несреден2.10
0365БУГАРСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/19442012несреден2.20
0366КРЕДИТНА БАНКА - КЛОН СКОПЈЕ - СКОПЈЕ (1941-1944(; 1941/19434несреден0.10
0367ГЕРМАНСКО - БУГАРСКА БАНКА - СКОПЈЕ (1941-1944); 1942/194423несреден0.30
0368МАКЕДОНСКА СТОПАНСКА БАНКА - СКОПЈЕ (1941-1944); 1943/19441012несреден1.20
1441ПАЗАР НА ПАРИ И КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - СКОПЈЕ11РС1.10
0369ПОПУЛАРНА БАНКА - ФИЛИЈАЛА СКОПЈЕ - СКОПЈЕ (1941-1944); 194482несреден0.90
0370ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА - СКОПЈЕ (? - 1946); 1927/194627несреден2.70
0371ПРВА ХРВАТСКА ШТЕДИЛНИЦА - СКОПЈЕ (1926-1946); 1926/19462350несреден3.30
0372ПОШТЕНСКА ШТЕДНА КАСА - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/194432несреден3.20
0373ИЗВОЗНА И ПРОМЕТНА БАНКА - СТРУМИЦА (? - 1941); 1930/19403несреден0.10
0374ТРГОВСКА БАНКА - СТРУМИЦА (? - 1947); 1930/19473несреден0.10
0375СВИЛАРСКО ТРГОВСКА БАНКА - СТРУМИЦА ( ? ); 193918несреден0.30
0376ИЗВОЗНА И ПРОМЕТНА БАНКА - ФИЛИЈАЛА ТЕТОВО - ТЕТОВО (/ - 1941); 1931/19402несреден0.10
0377АЛБАНСКА НАРОДНА БАНКА - ТЕТОВО (1941-1944); 1941/1944447несреден4.50

6. 1. 2. СТОПАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА

0927ЗАНАТСКА КОМОРА - СКОПЈЕ (? - 1941); 1932/194113АИ0.15
1093ТРГОВСКА ИНДУСТРИСКА КОМОРА - СКОПЈЕ (? - 1941); 1935/194011АИ0.10
1094ОБЛАСНА СТОПАНСКА КОМОРА - СКОПЈЕ (1941-1944); 1943/1944; 1954/19551АИ0.00
0379СОЈУЗ НА АГРАРНИ ЗАДРУГИ - СКОПЈЕ (1921-1941); 1921/193911несреден0.10

6. 1. 3. 1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

0928РУДНИК ЗА КАМЕНИ ПЛОЧИ „ПОПАДИЈА“ ( ? ); 1900/19043несреден0.30

6. 1. 3. 3. ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

0380БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО - СКОПЈЕ (1901-1912); 1901/19124несреден0.40
0381АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „БАГРИЛО“ - СКОПЈЕ (1941-1947); 1941/194711несреден1.10

6. 1. 5. ЗАДРУГИ

0383ФИЛИЈАЛА НА СРПСКИ ЗАДРУГИ ВО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ (? - 1941); 1932/19411несреден0.10

6. 2. 1. БАНКИ

1325НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1945- ); 1921/19781911РС2.10
1464ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА /ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА/ - СКОПЈЕ (1973-2001); 1973/200122 0.00
0381ИНДУСТРИСКА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 194631несреден0.35
0385МАКЕДОНСКА СТОПАНСКА БАНКА „МЕСТОБАНКА“ - СКОПЈЕ (1946-1948); 1946/19483несреден0.10
0929ЉУБЉАНСКА БАНКА - ОСНОВНА БАНКА - СКОПЈЕ (1978-1991); 1978/198656РС5.60
0930СЛУЖБА ЗА ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО НА МАКЕДОНИЈА (ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ) ЦЕНТРАЛА - СКОПЈЕ (1945-2001); 1945/2000213РС21.30
0930СЛУЖБА ЗА ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО НА МАКЕДОНИЈА (ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ) ЦЕНТРАЛА - СКОПЈЕ (1945-2001); 1945/2000 (25 пакети)42РС4.20
1390БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА (ЈУГОБАНКА) - СКОПЈЕ ( ? ); 1957/1999241РС24.10
1390БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА (ЈУГОБАНКА) - СКОПЈЕ ( ? ); 1957/1999 (17 пакети)34РС3.40

6. 2. 2. СТОПАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА

КОМОРИ

0387ЗАНАЕТЧИСКА НА НР МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1946-1962); 1946/19621820СИ2.20
0388ТРГОВСКА НА НР МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1952-1962); 1952/19626019СИ6.00
0389УГОСТИТЕЛСКА НА НР МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1952-1962); 1954/1962148СИ1.60
0390ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКА НА НРМ - СКОПЈЕ (1954-1962); 1954/19624312СИ4.50
0391РЕПУБЛИЧКА ИНДУСТРИСКА НА СРМ - СКОПЈЕ (1961-1962); 1961/196292СИ1.00
0392СТОПАНСКА - СКОПЈЕ (1962 - ); 1962/199731558СИ33.00

СОЈУЗИ

0393ГЛАВЕН КООПЕРАТИВЕН - СКОПЈЕ (1944-1949); 1944/19492230СИ2.80
0394ГЛАВЕН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ - СКОПЈЕ (1948-1952); 1948/195217125несреден17.60
0395ГЛАВЕН ЗАДРУЖЕН - СКОПЈЕ (1952-1962); 1952/196224614несреден24.90
0396МАКЕДОНСКИ ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН - СКОПЈЕ (1945-1947); 1945/19472СИ0.05
0397ЗЕМСКИ ДЕЛОВЕН - СКОПЈЕ (1947-1949); 1947/1949512СИ0.70
0398НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ - СКОПЈЕ (1960-1962); 1960/1962224несреден2.30
0399НА ТРУДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ - СКОПЈЕ (1946-1951); 1946/19491416несреден1.70
0400НА ЗАДРУЖНИ ШТЕДИЛНИЦИ - СКОПЈЕ (? - 1960); 1956/19603несреден0.30
0401ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАФИЧКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА - СЕКЦИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1954-1962); 1954/19612несреден0.20
0402СТРУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СКОПЈЕ (1958-1962); 1958/196242несреден0.45

6. 2. 3. СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

6. 2. 3. 1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

1079РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО МАКЕДОНИЈА „ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ (? - ); 1978/19896РС0.60
1275ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“- СКОПЈЕ (1947 - ); 1947/196840РС4.00
1276МАКПЕТРОЛ АД - СКОПЈЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ГАСИФИКАЦИЈА „ГАМА 800“ (техничка документација)6 0.60
1122СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПРОИЗВИДСТВО И ПРОМЕТ СО ТЕКСТИЛ „ИНТЕКС“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1971/19895825РС6.10
0933ДРЖАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ „ГЕОБИРО“ -СКОПЈЕ (1947-1952); 1947/19523734несреден4.70
1281ГЕОЛОШКИ ЗАВОД - СКОПЈЕ ( ? ); 1970/19903750несреден4.90
1021ГЕОЛОШКИ ЗАВОД - ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСКО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ „РУДОМАК“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1978/19864РС0.40

6. 2. 3. 3. ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

6. 2. 3. 4. СООБРАЌАЈ

0932ДЕЛОВНА ЗАЕДНИЦА НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1969/19843116РС3.10
0931ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ - СКОПЈЕ (1945 - ); 1945/194629несреден2.90
1061ЖТП - ПОГОН ЗА РЕМОНТ НА ПРУГИ И НИСКА ГРАДБА - СКОПЈЕ ( ? ); 1978/198921РС2.10
1062ЖТП - ПОГОН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРУГИ И ПРУЖНИ ПОСТРОЈКИ - СКОПЈЕ ( ? ); 1949/199014РС1.40
1080ЖТП - СООБРАЌАЕН ПОГОН - СКОПЈЕ ( ? ); 1973/199026РС2.60
1123ЖТП - ПОГОН ЗА ВЛЕЧЕЊЕ ВОЗОВИ И ОДРЖУВАЊЕ ВОЗНИ СРЕДСТВА - СКОПЈЕ ( ? ); 1970/19908140РС3.60
1124ЖТП - ООЗТ „ФЕРОТУРИСТ“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1970/200115252РС16.20
1081ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ АВТО СООБРАЌАЈ „ЖАС“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1963/197019РС1.90
1060ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНИЈА“ - ДИРЕКЦИЈА - СКОПЈЕ (1945 - 1997 ); 1945/1997128273РС18.30
1401ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНИЈА“ - ПОДРУЖНИЦА „ГРАДСКИ ТЕЛЕФОН“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1974-19902РС0.20
1454ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ Ц.О. - СКОПЈЕ (1991 - ); 1991/20067РС0.70
1328ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ - ДЕЛОВНА ПТТ ЕДИНИЦА ПОШТА СКОПЈЕ 2 - СКОПЈЕ (? - ); 1966/19765РС0.50

6. 2. 3. 5. ОСТАНАТИ

0422ФЕДЕРАЛНО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ФЕГРАП“ - СКОПЈЕ (1945-1952); 1945/19523079несреден4.60
0423БИРО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО НА СРМ - СКОПЈЕ (1954-1962); 1954/196218несреден1.80

6. 2. 5. ЗАДРУГИ

0935СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА „СТУДЕНТ“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1973/19812РС0.20

6. 2. 6. ОСТАНАТИ

1063НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА - СКОПЈЕ ( ? ): 1977/19861РС0.10
1125ЗАЕДНИЦА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ И ЛИЦА „МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ( ? ); 1986/199030РС3.00

7. ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУШТВА И ЗДРУЖЕНИЈА

7. 1. ПОЛИТИЧКИ И ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЈУЗ НА КОМУНИСТИ (ПК / ЦККПМ - КПЈ; СКОЈ)

0424ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА КПЈ-БЕЛГРАД (1920-1990); 1940/19451АИ0.10
0425ПОКРАИНСКИ КОМИТЕТ НА КПМ - СКОПЈЕ (1935-1943); 1940/19422АИ0.20
0426ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА КПМ - СКОПЈЕ (1943-1945); 1943/1945)1АИ0.10
0427ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СКМ - СКОПЈЕ (1943 - 1990); 1945/19903600АИ360.00
0428ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СКОЈ - БЕЛГРАД (1919-1948); 1942/19451АИ0.10
0429ПОКРАИНСКИ КОМИТЕТ НА СКОЈ ЗА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1941-1948); 1941/194825АИ2.50

ОБЛАСНИ КОМИТЕТИ НА КПМ

0430ПРВИ - ТЕТОВО (1942-1944); 1942/19441АИ0.10
0431ВТОРИ - БИТОЛА (1942-1944); 1942/19452АИ0.20
0432ТРЕТИ - КАВАДАРЦИ (1942-1944); 1942/19441АИ0.10
0433ЧЕТВРТИ - ШТИП (1942/1944); 1943/19441АИ0.10
0434ПЕТТИ - СКОПЈЕ (1942-1944); 1943/19441АИ0.10

МЕСНИ КОМИТЕТИ НАКПМ

0435БЕРОВО (1941-1944); 19441АИ0.05
0436БИТОЛА (1941-1945); 1941/19451АИ0.10
0437БРОД (1941-1945); 19441АИ0.05
0438ВАЛАНДОВО (1941-1945); 19441АИ0.05
0439ВЕЛЕС (1940-1945); 1940/19451АИ0.10
0440ГЕВГЕЛИЈА (1941-1945); 1943/19451АИ0.05
0441ГОСТИВАР (1941-1945); 1944/19451АИ0.05
0442ДЕБАР (1941-1945); 1943/19451АИ0.05
0443ДЕЛЧЕВО (1941/1945); 19441АИ0.05
0444КАВАДАРЦИ (1941-1945); 1942/19451АИ0.05
0445КИЧЕВО (1951-1945); 1941/19451АИ0.10
0446КОЧАНИ (1941-1945); 19441АИ0.05
0447КРАТОВО (1941-1945); 1944/19451АИ0.05
0448КРУШЕВО (1941-1945); 1942/19451АИ0.05
0449КУМАНОВО (1941-1945); 1942/19441АИ0.05
0450МАВРОВО (1941-1945); 1943/19441АИ0.05
0451НЕГОТИНО (1941-1945); 19441АИ0.05
0452ОХРИД (1941-1945); 1943/19451АИ0.10
0453ПЕХЧЕВО (1941-1945); 1944/19451АИ0.05
0454ПРЕСПА (1941-1945); 1943/19441АИ0.05
0455ПРИЛЕП (1941-1945); 1942/19441АИ0.10
0456РАДОВИШ (1941-1945); 19441АИ0.05
0457РЕСЕН (1941-1945); 1943/19451АИ0.05
0458СВЕТИ НИКОЛЕ (1941-1945); 1942/19441АИ0.05
0459СКОПЈЕ (1919-1945); 1940/19451АИ0.10
0460СТРУГА (1941-1945); 1943/19441АИ0.05
0461СТРУМИЦА (1941-1945); 1942/19451АИ0.05
0462ТЕТОВО (1941/1945); 1941/19451АИ0.05
0463ШТИП (1941-1945); 1944/19451АИ0.05

СОЈУЗ НА КОМУНИСТИ (ЦККПГ)

1030ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА КПГ ВО СТРАНСТВО ( ? ); 1947/19517несреден0.70
1031ЦК КПГ - ПРЕПИСКА СО ДРУГИ КОМУНИСТИЧКИ ПАРТИИ ( ? ); 1944/197111АИ1.10
1032ЦК КПГ - РАДИОГРАМИ ( ? ); 1946/194910несреден1.00

НФ - ССРНМ

0464ГЛАВЕН ОДБОР НА НАРОДЕН ФРОНТ - СКОПЈЕ (1944-1953); 1944/195369СИ6.90
0465РЕПУБЛИЧКИ ГЛАВЕН ОДБОР НА ССРНМ (РК ССРНМ) - СКОПЈЕ (1953-1991);1953/199119515СИ19.80

АФЖ - КОПАЖ

0466ГЛАВЕН ОДБОР НА АФЖ - СКОПЈЕ (1944-1953); 1944/195010115несреден10.40

СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ

0467ЦЕНТРАЛЕН СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1945 - ); 1945-2000585130СИ6.10
1400САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РМ - СКОПЈЕ (1991- ); 1991-20004РС0.40

ОСТАНАТИ

0468ГЛАВЕН ОДБОР НА НАРОДНА МЛАДИНА (РК ШММ) - СКОПЈЕ (1943-1990); 1942/1990220СИ22.00
0469СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОБ - СКОПЈЕ (1947 - ); 1948/196235несреден3.50
1005РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КНИЖЕВНА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1977/19851РС0.10
1006РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МУЗИЧКА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1972/19872РС0.20
1007РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛМСКА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1980/19851РС0.10
0936РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1946 - ? ); 1946/1970181несреден1.80
0937МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РМ) - СКОПЈЕ (1951- ); 1951/199818612СИ+АИ18.85
1088МАРКСИСТИЧКИ ЦЕНТАР „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН“ - СКОПЈЕ (1945-1990); 1945/198924СИ2.40
1089НАРОДНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1990 - ); 1990/19911СИ0.02

7. 1. 2. ГРАЃАНСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

0470КОНСТИТУЦИОНЕН КЛУБ - ВЕЛЕС (1908 - ? ); 1908/19091несреден0.05
0938ГЛАВЕН ОДБОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОТОМАНСКИТЕ СРБИ - СКОПЈЕ ( ? - 1912); 1908/19111АИ0.10
0471МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ - СОФИЈА (1923-1945); 1903/19452852АИ3.80
1035МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ - СОФИЈА (1925-1944); 1915/19441728АИ2.30
0472ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА МАКЕДОНСКИТЕ БРАТСТВА - СОФИЈА (1945- ?); 1946/19471АИ0.05
0939ОСНОВНА ПАРТИСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ХРИСТО ТРАЈКОВ“ ПРИ МАКЕДОНСКИОТ ДОМ - СОФИЈА (1945-1947); 1946/19471АИ0.05
0473ГУМЕНЏИСКО БРАТСТВО - СОФИЈА (1922-1945); 1930/19421АИ0.10
1371МАКЕДОНСКА ПАТРИОТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА (МПО) ВО САД ( ? - )6несреден0.60
1319ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА - ОМО „ИЛИНДЕН“ ВО ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА (1990 - );1несреден0.05
0940ИЛИНДЕН - ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО ИСТОЧНО ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ (1948-1951); 1948/19512АИ0.20
0945ДРУШТВО И КУЛТУРЕН КЛУБ НА ЕМИГРАНТИТЕ ОД ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1950/19541АИ0.05
0946ГЛАВЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА БЕГАЛЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1945-1951); 1945/1951:1СИ0.10
1111РЕПУБЛИЧКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 1986 - ); 1986/19948АИ0.80
1112ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА - ТОРОНТО (1986- ); 1986/19941АИ0.10
1237ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА - ПЕРТ ( ? ); 1985/19963несреден0.30
1113ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА - БУКУРЕШТ (1948- ? ); 1948/19541АИ0.10
1218ДРУШТВО „ОБЕДИНЕТА ПРЕСПА“ - ПЕРТ,АВСТРАЛИЈА ( ? );19871СИ0.02
1388ДРУШТВО ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА МАКЕДОНИЈА - СЛОВАЧКА - СКОПЈЕ (1993-2001); 1993/20011несреден0.05

7. 2. СТАЛЕШКИ ДРУШТВА

0474ЕСНАФ НА БАКАЛИТЕ - БИТОЛА ( ? ); 1835/18821СИ0.02
0475ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ - СКОПЈЕ (1922-1941); 1922/19371несреден0.10
1308МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕ (1947- ? ); 1947/19874РС0.40
1127СОЈУЗ НА ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1975/19882РС0.20
1171СОЈУЗ НА ВОЗАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1957/19741РС0.10
1277АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? - ); 1958/19754РС0.40
1009СОЈУЗ НА СТУДЕНТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? ); 1960/19743РС0.30

7. 3. ХУМАНИТАРНИ ДРУШТВА

0477ХУМАНО ДРУШТВО „ТЕТОВСКА ЈАБУКА“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1930/19321несреден0.10
0478ШЕФКЕТ - МУСЛИМАНСКО ДОБРОТВОРНО ДРУШТВО - СКОПЈЕ (1933-1941);1933/1939АИ0.01

7. 4. КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНИ ДРУШТВА

0943СОЈУЗ НА СРПСКИТЕ УЧИТЕЛСКИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ОТОМАНСКАТА ИМПЕРИЈА - СКОПЈЕ (? - 1912); 1910/19121АИ0.05
0942ЗДРУЖЕНИЕ НА ГЛУМЦИТЕ НА КРАЛСТВОТО ЈУГОСЛАВИЈА - СЕКЦИЈА ВО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1936/19381АИ0.05
0479ЛИТЕРАТУРНА ДРУЖИНА „БОРИСЛАВ СТАНКОВИЌ“ - ВРАЊЕ ( ? ); 1928/19332СИ0.10
0480ЈУГОСЛОВЕНСКО АКАДЕМСКО ПЕАЧКО ДРУШТВО „ОБИЛИЌ“ - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1937/19392СИ0.10
0481ПЕАЧКО ДРУШТВО „МОКРАЊЕЦ“ - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1937/19381несреден0.10
1333МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КРУЖОК - СОФИЈА (? ); 1936-19871АИ0.05
0489ДРУШТВО ЗА КУЛТУРНА СОРАБОТКА НА МАКЕДОНИЈА СО СССР - СКОПЈЕ (1946-1949); 1947/19491несреден0.10
0944ЗДРУЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, НАСТАВНИЦИ И ПРОФЕСОРИ НА ЈУГОСЛАВИЈА - СЕКЦИЈА ВО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ ( ? ); 1958/19691АИ0.10
1126ЗДРУЖЕНИЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ФИЛМСКИ АВТОРИ И СОРАБОТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА - ФИЛМСКО СТУДИО - СКОПЈЕ ( ? ); 1968/197520несреден2.00
1213МАКЕДОНСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ЗДРУЖЕНИЕ (ПОМАГАТЕЛНА ГРАНКА НА ВМРО - ДПМНЕ ЗА ЗАПАДНА АВСТРАЛИЈА) - ПЕРТ (1991- ); 19911СИ0.02
1385СОЈУЗ НА ДРУШТВАТА НА АРХИВСКИТЕ РАБОТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? - 1990); 1962/199065несреден6.50

7. 6. СПОРТСКИ ДРУШТВА

0482СОКОЛСКО ДРУШТВО „ВРАЊЕ“ - ВРАЊЕ ( ? - 1941); 1933/19401СИ0.02
1082СТРЕЛАЧКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1948 -);1948/198814РС1.40
1019СОЈУЗ НА ЛОВЕЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (1948- ); 1948/19888РС0.80
1008СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ( ? );1976/19872РС0.20

7. 7. ОСТАНАТИ

0483ЕЛ ХИДИЈЕ - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИЛМИЕ НА КРАЛСТВО ЈУГОСЛАВИЈА - САРАЈЕВО ( ? - 1941); 1936/1938АИ0.02
0484ЈУГОСЛОВЕНСКО ПОТПОРНО И РЕПРЕЗЕНТАТИВНО СТУДЕНТСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1935/19383СИ0.10
0485ГЕОГРАФСКО ЕТНОГРАФСКО ДРУШТВО „ЈОВАН ЦВИЈИЌ“ - СКОПЈЕ ( ? -1941); 1929/19394СИ0.10
0486СКОПСКО НАУЧНО ДРУШТВО - СКОПЈЕ ( ? ); 1922/194149несреден0.60
0487ВАРДАРСКА СКАУТСКА ЖУПА - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1931/19401несреден0.10
0488СКОПСКИ СТЕГ НА СКАУТИ - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1930/194111несреден0.13

8. ВЕРСКИ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

8. 1. ИСТОЧНО - ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

8. 1. 1. ГРЧКА ЦРКВА

0490ПЕЛАГОНИСКА ГРЧКА МИТРОПОЛИЈА - БИТОЛА ( ? - 1918); 1705/1917:1614регести1.90
0947КОЖАНСКА МИТРОПОЛИЈА - КОЖАНИ ( ? - 1915); 1862/19157СИ0.70
0950ГРЧКИ ГРОБИШТА „ИРАКЛЕЈА“ - БИТОЛА ( ? ); 1913/19263СИ0.60

8. 1. 2. БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА

8. 1. 3. СРПСКА ПАТРИЈАРШИЈА

0507СРПСКА ПРАВОСЛАВНА МИТРОПОЛИЈА - СКОПЈЕ ( ? - 1912); 1908/19111АИ0.10
0508СКОПСКА МИТРОПОЛИЈА - СКОПЈЕ (1919-1941); 1919/19416533СИ7.20
0509ЕПАРХИСКИ УПРАВЕН ОДБОР НА СКОПСКА МИТРОПОЛИЈА - СКОПЈЕ (1933-1941); 1933/19417032СИ7.70
0510ПРАВОСЛАВЕН ЕПИСКОП ВЕЛЕШКО-ДЕБАРСКИ - БИТОЛА (1913-1920); 1913/192019несреден1.90
0511АДМИНИСТРАТОР НА ОХРИДСКАТА ЕПАРХИЈА - ОХРИД (1913-1920); 1913/19141несреден0.05
0512АДМИНИСТРАТОР НА ПРАВОСЛАВНА МИТРОПОЛИЈА СКОПСКА - СКОПЈЕ (1918-1920); 1918/19202несреден0.20
0513ПРАВОСЛАВЕН ПРОТОПРЕЗВИТЕР НА ОХРИДСКИОТ ОКРУГ - ОХРИД ( ? ); 19141несреден0.05
0514ПРАВОСЛАВЕН ПРОТОПРЕЗВИТЕР - СКОПЈЕ (1918-1934); 1918/19341410несреден1.55

МИТРОПОЛИИ

АРХИЕРЕЈСКИ НАМЕСНИШТВА

0491ПЕЛАГОНИСКА - БИТОЛА (1897-1912); 1898/191676АИ0.85
0492ВЕЛЕШКА - ВЕЛЕС (1894-1912); 1891/191277СИ0.90
0493ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКА - ДЕБАР (1897-1918); 1897/1918117АИ1.30
0494ОХРИДСКА - ОХРИД (1890-1912); 1892/19042АИ0.20
0495СКОПСКА - СКОПЈЕ (1890-1913); 1890/19131АИ0.10
0515БОСИЛЕГРАД ( ? ); 1938/19391СИ0.02
0516ГАЛИЧНИК (1919-1941); 1919/1944821СИ1.20
0517ГОРНОПОЛОШКО - ГОСТИВАР (1928-1941); 1928/19405несреден0.50
0518ВАРДАРСКО - ГОСТИВАР ( ? - 1941); 1936/194156несреден0.60
0519ДЕБАР (1915-1942); 1915/1942617несреден0.90
0520СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1932/1941912несреден1.10
0521СТРУГА (1941-1946); 1941/19461несреден0.05

АРХИЕРЕЈСКИ НАМЕСНИШТВА

ЦРКОВНИ ОПШТИНИ И НАСТОЈАТЕЛСТВА

0496КРАТОВО (1891-1919); 1894/19512612АИ2.84
0497КРИВА ПАЛАНКА (1890-1912); 1906/190813АИ1.30
0948РЕСЕН (? - 1912); 1887/18921АИ0.05
0498ТЕТОВО (1890-1912); 1890/1912144СИ1.50
0522ВЕЛЕС (1921-1941); 1921/193928несреден0.40
0523ВРАЊЕ ( ? - 1941); 1931/19381несреден0.10
0526ДЕБАР (1918-1940); 1918/19402несреден0.20
0527ДОЛНО МЕЛНИЧАНИ ( ? - 1941); 1933/19405СИ0.10
0529СКОПЈЕ (1919-1941); 1934/19391несреден0.10

ЦРКОВНИ ОПШТИНИ И НАСТОЈАТЕЛСТВА

ЦРКОВНИ УПРАВИ

0499БИТОЛА (1869 - ? ); 1893/189713несреден0.40
0500ВЕЛЕС (1869 - ?); 18691 0.01
0501ДЕБАР (1869 - ? ); 1891/189718СИ0.30
0502КИЧЕВО (1869 - ? ); 1891/19001несреден0.10
0503КРАТОВО (1869 - ? ); 1897/19063СИ0.10
0504ТЕТОВО (1869 - ? ); 1889/18941СИ0.10
0949КРАТОВСКИ ДУХОВЕН СОВЕТ - КРАТОВО ( ? - 1912); 1908/19162СИ0.05
0531ДЕБАР (1919-1941); 1919/19411несреден0.10
0532СВ. БОГОРОДИЦА - ДЕБАР (1919-1941); 1919/193718несреден0.30
0533СВ. ПЕТКА - ДЕБАР (1919-1941); 1919/1933119несреден0.50

ПЕРИОД 1941 - 1944

ЦРКВИ

0506СВЕТА СКОПСКА МИТРОПОЛИЈА - СКОПЈЕ (1941-1944); 1941/19443712несреден3.90
0536СВ. ДИМИТРИЈА - БИТОЛА ( ? ); 1876/1920112СИ5.00
0538СВ. НИКОЛА - ВЛАДИЛОВО ( ? ); 1921/193110СИ0.50
0540УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - ГАРИ ( ? ); 1924/19262СИ0.10
0549СВ. БОГОРОДИЦА - ДОЛНО МЕЛНИЧАНИ ( ? - ); 1933/19424СИ0.20
0550СВ. ВРАЧИ КУЗМАН И ДАМЈАН - ДОЛНО МЕЛНИЧАНИ ( ? - ); 1933/19412СИ0.10
0551СВ. АТАНАСИЈ - ИЗВОР ( ? - ); 1921/193112СИ0.60
0553СВ. НИКОЛА - КОСОВРАСТИ ( ? - ); 1934/19412СИ0.10
0554СВ. ЈОВАН - КРАТОВО ( ? - ); 1899/19169СИ0.40
0556СВ. НИКОЛА - КРНИНО ( ? - ); 1921/193110СИ0.50
0560СВ. НИКОЛА - ОДРИН ( ? - ); 19422СИ0.10
0952СВ. ИЛИЈА - ОКТИСИ ( ? - ); 1857/19161АИ0.05
0561СВ. ЃОРГИ - ОСОЈ ( ? - ); 1925/19402СИ0.10
0567СВ. АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ - СМИЛОВЦИ ( ? - ); 1921/193112СИ0.60
0578СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈА - ТАТАР ЕЛЕВЦИ ( ? - ); 1919/19292СИ0.10
0951АЛБАНСКА АВТОКЕФАЛНА ЦРКВА - ДЕБАР ( ? ); 1941/19431несреден0.05

МАНАСТИРИ

0589СВ. НАУМ - ОХРИД ( ? - ); 1924/19354СИ0.20
0590ВО РЕКА - РЕКА( ? - ); 1746/19121несреден0.10
0591СВ. ЈОВАН БИГОРСКИ - РОСТУША ( ? - ); 1834/186878СИ3.90
0592УПРАВА НА МАНАСТИРОТ „СВ. ЈОВАН БИГОРСКИ“ - РОСТУША ( ? - ); 1838/19419несреден0.90
0953СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ с. БУКОВО - БИТОЛА ( ? ); 1818-1864)1СИ0.02

ПАРОХИИ

0597ВЛАДИЛОВСКА - с. ИЗВОР ( ? - 1946); 1924/19466СИ0.30
0598ГОСТИВАР ( ? - 1941); 1921/1941414несреден1.00
0599ПРВА ДЕБАРСКА - ДЕБАР ( ? - 1941); 1920/1941114несреден0.40
0600ВТОРА ДЕБАРСКА - ДЕБАР ( ? - 1941); 1934/19411несреден0.10
0601ПАРОХИСКО ЗВАЊЕ - ДЕБАР ( ? - 1941); 1919/19413СИ0.30
0604ДОЛНО МЕЛНИЧАНИ ( ? - 1941); 1926/194112несреден0.20
0607ПРАВОСЛАВНО ЦРКОВНО БРАТСТВО - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1924/192812несреден0.20
0608СТОПАНСКА ЗАДРУГА НА СКОПСКАТА ЕПАРХИЈА - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1931/194112несреден0.20

8. 2. ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА

0609МИНИСТЕРСТВО НА ВЕРАТА - МУСЛИМАНСКО ОДДЕЛЕНИЕ - БЕЛГРАД (1920-1929); 1920/19291несреден0.05
0610МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВДАТА - МУСЛИМАНСКО ОДДЕЛЕНИЕ - БЕЛГРАД (1929- ?); 1929/19301несреден0.05
0611ВРХОВНО МУФТИСТВО - БЕЛГРАД (1919- ? ); 1919/1929115СИ1.30
0612ВРХОВНО СТАРЕШИНСТВО НА ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА - БЕЛГРАД ( ? - 1941); 1933/19351несреден0.05
0613УЛЕМА МЕЏЛИС - СКОПЈЕ (1930-1941); 1930/194112631несреден13.20
0614ВАКУФСКА МЕАРИФСКА ДИРЕКЦИЈА - СКОПЈЕ (1930-1941); 1930/1941270147СИ29.90
0615ВАКУФСКО МЕАРИФСКИ СОВЕТ - СКОПЈЕ (1931-1941); 1931/19351АИ0.05
0954ВАКУФСКО МЕАРИФСКИ СОБОР - СКОПЈЕ (1934-1941); 1939/1940АИ0.05
0616САМОСТОЈНА ИМОТНА УПРАВА НА ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА - СКОПЈЕ (1941-1941); 1932/1936АИ0.01
0617ПЕНЗИОНЕН ФОНД НА ВАКУФСКО МЕАРИФСКИОТ СОВЕТ - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1935/19411несреден0.10
0955ГАЗИ ИСАБЕГОВА РЕФОРМСКА МЕДРЕСА - СКОПЈЕ ( ? - 1941); 1936/1941941АИ1.70
1288ВАКУФ „АДЕМ БАБА“ - СКОПЈЕ ( ? ); 1932/1936АИ0.03
1048ВАКУФСКИ ИМОТ НА ЈАЈА ПАША ЏАМИЈА ВО с. РАДИШАНИ - СКОПЈЕ ( ? )1несреден0.10

ОКРУЖНИИ ОБЛАСНИ МУФТИЈСТВА

0619СКОПЈЕ (1921-1941); 1922/19462226несреден2.70
0620ВЕЛЕС (1921-1941); 1929/19311несреден0.10
0622НОВИ ПАЗАР (1921-1941); 1923/193033несреден0.40
0625СКОПЈЕ (1921-1941); 1924/194111несреден1.10
0626ПРИЗРЕН (1921-1941); 1929/193557несреден0.60

ВАКУФСКИ УПРАВИ

0629ВЕЛЕС (1920-1931); 1929/19313СИ0.10
0633ДЕБАР (1920-1931); 1927/193018несреден0.30
0635КАВАДАРЦИ (1920-1931); 1923/19391несреден0.05
0640ЛЕСКОВАЦ (1920-1931); 1920/193011несреден0.13
0641НИШ (1920-1931); 1920/1930110несреден0.30
0644ОХРИД (1920-1931); 1930/194013несреден0.20
0655РЕСЕН (1920-1931); 1924/19253СИ0.10
0659СТРУГА (1920-1931); 1926/194117несреден0.25

ОКОЛИСКИ ВАКУФСКО - МЕАРИФСКИ ПОВЕРЕНСТВА

0668ДЕБАР (1931-1941); 1935/19401несреден0.10
0670КАВАДАРЦИ (1931/1941); 1923/19391несреден0.05
0671КИЧЕВО (1931-1941); 1930/194112несреден0.16
0676НИШ (1931-1941); 1931/19411несреден0.10
0679ОХРИД (1931-1941); 1930/194065несреден0.70
0689РЕСЕН (1931-1941); 1930/19411несреден0.10

ИМАМАТИ

0707СКОПЈЕ (? - 1941); 1920/19461несреден0.10
0708ЏЕМАТСКИ МЕЏЛИС - СКОПЈЕ (?-1941); 1935/19404СИ0.10
0709МЕЏЛИС - НОВИ ПАЗАР (? - 1941); 1934/19363СИ0.10
0711ЗДРУЖЕНИЕ НА ИМАМИ-МАТИЧАРИ - НОВИ ПАЗАР (?-1941); 1931/19362несреден0.20
0713СУЛТАН МУРАТОВА ЏАМИЈА - СКОПЈЕ (? - ); 1712/19151несреден0.10

9. ОСТАНАТИ

0714МАКЕДОНСКО РЕВОЛУЦИОНЕРНО ДВИЖЕЊЕ - СОФИЈА (1893-?); 1900/19463несреден0.30
0956СКОПСКИ ОДБОР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА (ЧЕТНИЧКА АКЦИЈА) - СКОПЈЕ (?-1912); 1907/19121АИ0.10
1109БАЛКАНСКИ ВОЈНИ (1912-1913); 1912/19132СИ0.20
1108ПАРИСКА МИРОВНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ПАРИЗ ( ? ); 1918/19201СИ0.10
1436ПРОЕКТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ВИЗИЈА3АИ0.30
0715ОДБОР ЗА ПРОСЛАВА НА 25 ГОДИШНИНА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЈУЖНА СРБИЈА - СКОПЈЕ (1936-1937); 19371несреден0.10
1033ФОНД ГРЦИЈА ( ? ); 1912/19584СИ0.40
1025СЛУЧАЈ ЈУГОСЛАВИЈА ( ? ); 1948/195110СИ1.00
1090ОДБОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ СВЕТСКИ СЕМАКЕДОНСКИ ПРОТЕСТ - СКОПЈЕ (1992 - ); 19926РС0.60
1215ОПЕРАЦИЈА ЧАКАЛАРОВ, ЛОЗИНКА НА МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ОД ПЕРТ - ЗАПАДНА АВСТРАЛИЈА: ВАСИЛ ШКОРДОВ, ЈОТЕ ЌАНДОВСКИ И МАНОЛИ СТАНИШЕВ ( ? ); 1989/19941СИ0.05
1426ДАНСКИ СОВЕТ ЗА БЕГАЛЦИ - ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ; 2002/20041РС0.10

B. СЕМЕЈНИ И ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

Б. 1. СЕМЕЈНИ ФОНДОВИ

0717АНАСТАСОВИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1889/19471АИ0.10
0719АНДРЕЕВИ, ТРГОВЦИ - КРУШЕВО; 1887/19222СИ0.20
1051АШТАЛКОВСКИ, ТРГОВЦИ - СТРУГА; 1791/19081несреден0.10
1003БАЧЕВИ (ТРАЈКО И ДИМО), ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1873/1941164АИ1.50
1050БЕЛЕЗАЛКОВИ, ТРГОВЦИ - ПРИЛЕП; 1907/19131АИ0.02
1425БЕЛИЧАНЕЦ (ИЛИЈА И СПАСИЈА); ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ; ?3СИ0.30
1214БИНЕВСКИ (СЛОБОДАН И КРИСТИНА) - ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА; 19571СИ0.05
0720БОГДАНОВИ, ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1904/19191СИ0.02
0721БОГДАНОВИ, КОМИСИОНЕРИ - СОЛУН; 1906/19091несреден0.10
1429БОГДАНСКИ (ЈЕЗДИМИР И БРАНКО), ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ; ?1несреден0.10
1222БОГОВИ (ВАСИЛ И ДОЦА) - ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА; 19321СИ0.02
0722БОГОЕВИЌ, ТРГОВЦИ - ТЕТОВО13СИ1.30
0723БОЈАЏИЕВИ, ТРГОВЦИ - ДЕБАР; 1876/19311несреден0.05
1424БРАЈКОВСКИ (РУЖА И ФИЛИП), ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ; ?4СИ0.40
0957БРЕЗОСКИ, ТРГОВЦИ - ГАЛИЧНИК: 1848/19121несреден0.10
0958ВЕСОВИ, ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1844/19121АИ0.10
0724ВРТАНОВИ, ТРГОВЦИ - ПРИЛЕП; 1887/19484СИ0.40
0725ГЕНОВИ, АПТЕКАРИ - СКОПЈЕ; 1889/19413СИ0.30
0726ДЕБАРЛИЕВИ, ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1906/19454СИ0.40
0728ДИМИТРОВИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1888/19471несреден0.10
0768ЃИНОСКИ, СТОЧАРИ (ЌЕХАИ) - ГАЛИЧНИК; 1904/19221несреден0.05
0729ЗОЗИ, ТРГОВЦИ - БИТОЛА; 1895/19131СИ0.10
0730ИСАКОВСКИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1919/19453несреден0.30
0959КАРАЏА, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1939/19421АИ0.10
0731КИРКОВИ, ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1800/19104СИ0.40
0734ЛАЗАРЕВИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1907/1945731СИ1.30
0736МАШОВИ, ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1848/19123317СИ3.70
0737МОМИРОВЦИ, ТРГОВЦИ - ТЕТОВО; 1883/19131несреден0.10
0960МУРАТОВСКИ, СТОЧАРИ (КЕАЈИ) - ГАЛИЧНИК; 1884/1912116АИ0.40
0738НАСТЕВИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1911/19432531СИ3.10
0739ОГЊАНОВИ, ИНДУСТРИЈАЛЦИ - СКОПЈЕ; 1886/1945317несреден0.70
0740ПЕТРОВСКИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1881/19475СИ0.50
0742ПЕШЕВИ, ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1904/193015несреден0.10
0743ПОП АНТОВИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1929/19377СИ0.20
0744ПОП АНТОВ - ЈАНЧУЛОВ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1925/1929229СИ0.80
0964ПОП ЈОВАН И ПОП МАТЕ, СВЕШТЕНИЦИ - ОКТИСИ; 1848/19141АИ0.02
0745ПОПОВИ, ТРГОВЦИ - ПРИЛЕП; 1873/18841несреден0.10
1278РИБАРОВИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1893/1962757АИ1.80
0746РИЗОВИ, ТРГОВЦИ - ВЕЛЕС; 1843/19253СИ0.30
0747РИСТИЌ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1906/194888СИ1.00
0961РОБЕВИ, ТРГОВЦИ - БИТОЛА; 1826/19485941несреден6.70
1225САНТУ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1870/19881СИ0.05
0748СРМАБОЖА, ТРГОВЦИ - ОХРИД; 1852/19151СИ0.10
0749СУЛЕЈМАН (ХАСАН И ЈУСУФ), ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ;1несреден0.05
0750ТОДОРОВИ, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1875/19001несреден0.10
1212ТОМОВИ (ЈАНКО И ПЛАНИНКА) - ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА; 1958/19891АИ0.05
0962ТОПОЛИЈАН, ТРГОВЦИ - ЦАРИГРАД; 1889/18951АИ0.05
1220ТРАЈКОВСКИ (МЕТОДИЈА И НАДА) - ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА: 1993/19951СИ0.02
0963ТРЕНОСКИ, ТРГОВЦИ - ОКТИСИ; 1868/19111АИ0.05
0752ФИЏО, ТРГОВЦИ - СКОПЈЕ; 1885/19544несреден0.40
1280ФОТЕВИ (ВЕРА И МИНЧО) - СКОПЈЕ;7несреден0.70
0753ЧАКАР, КНИЖАРИ - ОКТИСИ; 1864/19211несреден0.05

Б. 2. ЛИЧНИ ФОНДОВИ

1470НЕТКОВ МИШО, ДОКУМЕНТАРИСТ ВО МАКЕДОСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА - СКОПЈЕ (1950/2011)5 0.00
0965АБДУРАХМАН БЕГ - СКОПЈЕ; 1868/19191АИ0.10
0754АЛЕКСОВ ЃОРГИ, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1872/19331несреден0.05
1172АНДРЕЕВ БАНЕ - РОНКАТА - СКОПЈЕ; 1946/19791АИ0.10
1064АРСОВ ЉУПЧО - СКОПЈЕ; 1904/19865АИ0.50
0757АРЏЕНТАРОВИЌ КОСТА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1915/19301несреден0.05
0718АТАНАСОВ ПЕТАР (ЌУЧУК) ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС ; 1868/1928260АИ1.50
1300АЌИМОВИЌ ВИКТОР, НОВИНАР - СКОПЈЕ; ?24несреден2.40
0966АЦЕВА ВЕРА - СКОПЈЕ; 1952/19811АИ0.10
0760АЧКОВ ИЛИЈА, ТРГОВЕЦ - СОФИЈА; 1941/1943 (КП 2011)2АИ0.20
1458БЕЛОВСКИ ДИМЧЕ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ39СИ / АИ3.90
0761БЕЦЕНКОВСКИ КОСТА, КОЏОБАШИЈА - РОСОКИ; 1893/1936 (КП 2011)1АИ0.10
1420БИЛЈАНОВСКИ ЗЛАТКО, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1931/20044АИ0.40
0967БОШКОВИЌ КОСТАДИН, СЛУЖБЕНИК ВО ПОШТА - СКОПЈЕ; 1893/19792АИ0.20
0762БУКВИЌ ЈОВАН, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1889/18901несреден0.05
1433БРАДИНА - СМИЉАНИЌ ТОМО, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ1?0.10
0763БУНАРКОВ СЕРГЕЈ, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1924/19251несреден0.05
1091БУРЗЕВСКИ ВАНЧО, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1934/199010СИ1.00
1302ВАНОВ КОСТА, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1919/19721АИ0.05
1332ВАПЦАРОВ ЈОНКОВ НИКОЛА;1несреден0.05
0764ВЕЛЕВ СТАВРЕ, ТРГОВЕЦ - КРУШЕВО; 1849/193111несреден0.10
1301ВЕСЛИЕВСКИ НАУМ - ОВЧАРОТ, ПРВОБОРЕЦ - РЕСЕН;1несреден0.10
1065ВЛАХОВ ГУСТАВ - БЕЛГРАД;48АИ4.80
0766ВЛАХОВ ДИМИТАР, ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ: 1886/197835АИ3.50
1435ВУКИЧЕВИЌ1?0.10
1399ГАВРИШ КСЕНИЈА, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; (?)3АИ0.30
0767ГАЛИЌ КОСТА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1921/1930 (НЕДОСТАСУВА) (?)1несреден0.10
0968ГИГОВ СТРАХИЛ, ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1944/19782АИ0.20
1083ГОГОВСКИ ГЛИГОРИЕ - ЏОБЕ, ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - ТЕТОВО; 1986/19911АИ0.10
1066ГРАБУЛОВСКИ ЈОРДАН, АКАДЕМСКИ СКУЛПТОР - СКОПЈЕ; 1925/19867АИ0.70
0771ДАНАБАШ МИХАИЛ, ТРГОВЕЦ (АЛАШ-ВЕРИШ) - БИТОЛА; 1853/19266140несреден5.00
0772ДАСКАЛОВ ДОБРИ, ВОЈВОДА - КАВАДАРЦИ; 1885/19531АИ0.05
0727ДЕВЕТАКОВИЌ, СЛУЖБЕНИК - СКОПЈЕ; 1907/191731несреден0.30
0773ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ, РЕВОЛУЦИОНЕР - КУКУШ; 1892/19461АИ0.05
0776ДИНЕВ ВАСИЛ, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1858/19421несреден0.10
0777ДИЧА АНТОНИЈА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1903/19411несреден0.10
0778ДИЧА ТОМА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1906/19111несреден0.10
0779ДРАНГОВ ТОДОР, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1888/19171несреден0.10
0969ДУГАНОВА ВАСКА, ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ;1948/19819АИ0.90
0780ДУМА ХРИСТО, ТРГОВЕЦ - БИТОЛА; 1885/19161СИ0.10
1419ДУМА д-р ХРИСТО, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1948/200210АИ1.00
0781ДУМЕВ К'ДРОВ ВЕЛКО, РЕВОЛУЦИОНЕР - СОФИЈА; 1903/19041АИ0.10
1027ЃАНУЛИС ЃЕОРГИОС, КОМАНДАНТ НА БРИГАДА НА ДАГ; 1942/19571АИ0.10
1028ГЕОРГИЈАДИС ГЕОРГИОС, КОМАНДАНТ НА БРИГАДА НА ДАГ; 1945/19491АИ0.10
1221ГЕОРГИЕВСКИ БРАНКО - ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА; 1983/19941СИ0.05
0770ЃУКИЌ ВОИСЛАВ, АДВОКАТ - СКОПЈЕ; 1920/194125СИ2.50
0782ЖЕЛЕЗАРОВ РИСТО, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1864/19402несреден0.20
1442ЗДРАВКОВСКИ ЦАНЕ, 8 0.80
0970ИВАНОВИЌ МОМЧИЛО, ПРОФЕСОР - БЕЛГРАД; 1912/19351АИ0.10
1310ИВАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР - АЛЕКО - СКОПЈЕ; 1953/19971АИ0.10
1331ИВАНОВСКИ ВАСИЛ (БИСТРИШКИ);1несреден0.10
1378ИВАНОСКИ ВЛАДИМИР - ЛУМБАРКО, ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; (?)21несреден2.10
0783ЈАНЕВСКИ НЕСТОР, КОЏОБАШИЈА - СЕЛЦЕ; 1898/19071несреден0.10
0785ЈАНЧУЛОВ ДАНИЛО, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1909/19481511СИ1.80
0786ЈЕШИЌ СИМО, ТРГОВЕЦ - ГОСТИВАР; 1878/19281несреден0.10
0971ЈУРУКОВА - ЧОПОВА ВЕЛИКА, ВНУКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - СКОПЈЕ; 1895/19837АИ0.70
1330КАЛАЈЏИЕВ ХРИСТО1несреден0.05
0787КАЛИСТИДА НИКОЛА, ТРГОВЕЦ - КРУШЕВО3СИ0.10
0788КАНТАРЏИЕВ АТАНАС, ТРГОВЕЦ - СТРУМИЦА; 1906/19521АИ0.10
0789КАНЧЕСКИ АНГЕЛ, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1860/19401АИ0.02
1460КАРАНФИЛСКИ д-р БОРИСЛАВ, ПАТОФИЗИОЛОГ, ПРОФЕСОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ - СКОПЈЕ4СИ / АИ0.40
1397КАРАЏА ВАСКО, ПИСАТЕЛ/ПОЕТ - КОСТУР (ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА); 1937- 20001несреден0.10
0972КАТАРЏИЕВ д-р ИВАН, НАУЧЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1969/19782несреден0.20
1110КАЧОРОВ ДОНЕ - ТОРОНТО, КАНАДА1несреден0.10
0791КОВАЧЕВ БОРИС, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1913/19461несреден0.10
0973КОЛИШЕВСКИ ЛАЗАР, ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1945/198625224несреден25.70
0974КОСМЕСКУ КОСТА, ПРОФЕСОР - БИТОЛА; 1907/19141АИ0.10
0793КОСТОВ ПАНЧЕ, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1902/19081несреден0.05
1456ЈОВАН КОТЕСКИ, ПИСАТЕЛ/ПОЕТ - СКОПЈЕ6 0.00
1443КОЧОВСКА - ЦВЕТКОВИЌ ФАНА, НАРОДЕН ХЕРОЈ - СКОПЈЕ6РС0.60
0795КРАЈНИЧАНЕЦ ЃОРЃИ, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1890/19223СИ0.30
0796КРАЈЧЕВ ТОМЕ, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1914/19271несреден0.05
0797КРНДЕВ ЛАЗАР, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1893/19111несреден0.10
0799КРТЕВ АСЕН, АДВОКАТ - ВЕЛЕС; 1920/194530несреден3.00
0800КРТЕВ ИЛИЈА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1886/19261СИ0.05
0975КУМБАРАЏИ ЕМИН БЕГ ЈАШАР, ЧИФЛИКСАЈБИЈА - СКОПЈЕ; 1901/19113АИ0.30
1432КУЦУЛОВСКА ГАЛЕНА, МУЗЕОЛОГ - СКОПЈЕ6АИ0.60
0801ЛАЗАРОВ ПОП ВАСИЛ, СВЕШТЕНИК - БИТОЛА; 1874/19341СИ0.10
0802ЛЕКИЌ ПЕТАР, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1897/19312несреден0.20
1223ЛЕМБАНОВА ЈАНА, ПОЕТЕСА - МЕЛБУРН, АВСТРАЛИЈА; 1991/19951СИ0.02
0803ЛУКАРЕВ ПЕТАР, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1919/19481несреден0.10
1466МАЈКА ТЕРЕЗА, НОБЕЛОВКАТА И СКОПЈАНКАТА: АГНЕЗ ГОНЏА БОЈАЏИУ - СКОПЈЕ; 27.08.1910 - 5.09.1997 1несреден0.05
0976МАЈСКИ - КИРОВ НИКОЛА, ПИСАТЕЛ - КРУШЕВО; 1913/19624АИ0.40
0804МАКЕДОНСКИ - ГЕОРГИЕВ НИКОЛА, РЕВОЛУЦИОНЕР - СОФИЈА; 1903/19121несреден0.10
0805МАЛЕЗАНОВИЌ ЛАЗАР, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1922/19231несреден0.05
0806МАХМУТ ЈАЈА. ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1929/19351несреден0.10
0807МАНЕВ, ТРГОВЕЦ - КРАТОВО; 1880/19121СИ0.05
1239МАНЧЕВСКИ МИЛЧО, ФИЛМСКИ РЕЖИСЕР - СКОПЈЕ4несреден0.40
1052МАРКОВСКИ ВЕНЈАМИН - ВЕНКО, ПОЕТ - СКОПЈЕ; 1914/196815СИ1.50
0977МАТОВ ХРИСТО, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1890/191215АИ0.15
0809МАЏАРОВ ЛАЗАР, РЕВОЛУЦИОНЕР - СОФИЈА; 1904/19071АИ0.05
0810МЕЖДУРЕЧКА МАРА, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1948/19572несреден0.20
1422МИНЧЕВ НИКОЛА, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ; (?)1несреден0.05
0811МИНЏО НИКОЛА, ТРГОВЕЦ - ОХРИД; 1849/189819несреден0.20
0978МИРОСАВЉЕВИЌ ДУШАН, АРХИТЕКТ - БЕЛГРАД; 1924/19651АИ0.05
0979МИРЧЕВСКИ ТОДОР, КОЏОБАШИЈА - ГАРИ; 1887/1906119АИ0.30
0813МИСИРКОВ КРСТЕ, ПОЛИТИЧАР - ЕНИЏЕ ВАРДАР; 1922/19271несреден0.01
1434МИТИЌ КОСТА, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ2?0.20
0812МИТРЕВ АНАСТАС, ПУБЛИЦИСТ И ОПШТЕСТВЕНИК - СКОПЈЕ; 1900/19503АИ0.20
1128МИХОВ БЛАГОЈ, АМБАСАДОР - СКОПЈЕ5несреден0.50
0980МИШКОВСКИ ТРАЈКО, ШПАНСКИ БОРЕЦ - ВЕЛЕС; 1903/19852АИ0.20
1438МОКРОВ БОРО, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК И ПУБЛИЦИСТ - СКОПЈЕ30500 0.00
0815МОРОВИЌ КОСТА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1875/19402несреден0.20
0981МОШИН Д-Р ВЛАДИМИР, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1894/1986102несреден10.20
0816НАСТЕ МОНЕ, ТРГОВЕЦ - ТЕТОВО; 1870/19091несреден0.05
0817НАСТЕВ СТЕФАН, ТРГОВЕЦ - ТЕТОВО; 1908/19141СИ0.05
0819НЕДЕВ АНДРЕЈА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1913/193412несреден1.20
1084НИКОЛОВСКИ СЛАВЕ - КАТИН, НОВИНАР - СКОПЈЕ; 1942/199026несреден2.60
1219ОРОВЧАНЕЦОТ ПРОТОЕРЕЈ АЛЕКСО ЈОВАНОВСКИ - ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА; 19351СИ0.02
0821ПАНЧЕВ ИЛИЈА, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1903/19041несреден0.10
1279ПАСКАЛЕВСКИ ПАСКАЛ, ПУБЛИЦИСТ - ДОЛЕНИ - КОСТУРСКО (ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА); 1937/1996212АИ0.44
1173ПАШТИ ЈОВАН, БАЛЕТСКИ УМЕТНИК - СКОПЈЕ (23 пакети)45несреден4.50
0822ПЕРМЕТАРИ ЈАНЕ, ТРГОВЕЦ - КРУШЕВО; 1870/19091несреден0.10
0982ПЕЌЕВСКИ БОРО, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1944/19824АИ0.40
1029ПЕЦОПУЛОС ЃАНИС, ФУНКЦИОНЕР НА КПГ; 1922/19471АИ0.10
0823ПЕШЕВ ПАНЧЕ, НАРОДЕН ХЕРОЈ - КУМАНОВО; 1937/19411АИ0.10
1423ПОДГОРЕЦ ВИДОЕ, ПИСАТЕЛ - СКОПЈЕ; (?)22СИ2.20
0825ПОЛЕНАК ПАНТА, АДВОКАТ - СКОПЈЕ: 1933/19571АИ0.10
0826ПОП АНТОВ АЛЕКСА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1933/19401АИ0.05
0827ПОП АНТОВ ТАСЕ, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1902/192025СИ1.40
0983ПОПОВ АНТОН, ЖУРНАЛИСТ - СТРУМИЦА; 1915/19421несреден0.05
0828ПОПОВИЌ ? , ТРГОВЕЦ - КРАТОВО; 1880/19121СИ0.05
0829ПОП ПАНКОВ БЛАГОЈА, АДВОКАТ - СКОПЈЕ; 1920/195521несреден2.10
0830ПОП СТЕФАНОВ НИКОЛА, СВЕШТЕНИК - ОХРИД; 1852/19041СИ0.05
0831ПРЛИЧЕВ ГРИГОР, ПИСАТЕЛ/ПОЕТ - ОХРИД; 1855/18891АИ0.10
0833РАИЧЕВИЌ СВЕТОЗАР, ЕТНОЛОГ-КУСТОС - СКОПЈЕ; 1919/19414несреден0.40
0835РУСИНСКИ ПЕТРОВ НИКОЛА, РЕВОЛУЦИОНЕР - БЕРОВО1АИ0.10
0984СИМИЌ СТЕФАН, ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1941/19521АИ0.10
0837СЛАВИШКИ АРСОВ БОРИС, ПРОФЕСОР НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ; 1944/19451несреден0.10
1174СМАТРАКАЛЕВ МИХАИЛ (АНГЕЛ ЖАРОВ), ПУБЛИЦИСТ - СОФИЈА; (?)26СИ2.60
1067СМИЛЕВСКИ ВИДОЕ, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1943/197915несреден1.50
0985СОКОЛОВ д-р ЛАЗАР, НАУЧЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1935/19484АИ + СИ1.20
1129СПИРОВСКИ ИЛИЈА - ПАНДЕ, УЧЕСНИК ВО НОВ - СКОПЈЕ; 1932/19715АИ0.50
1224СПИРОВСКИ МИЛЕ - БРИЗБЕЈН, АВСТРАЛИЈА: 19601СИ0.01
0839СТАНКОВИЌ АРАНЃЕЛ, ФОТОГРАФ - СКОПЈЕ1несреден0.10
0986СТАНКОВСКИ БОШКО, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1964/19681АИ0.03
1085СТАРОВА д-р ВУЛНЕТ, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1986/19911АИ0.10
0840СТЕФАНОВ БОГДАН, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1903/19061несреден0.05
1338СТЕФАНОСКИ ГОЦЕ, ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1922/199123СИ2.30
1303СТОЈАНОВ д-р ПЕТАР, НАУЧЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ2несреден0.20
1453СТОЈАНОВ д-р РИСТО, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР/НАУЧЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ2СИ0.00
0842СТОЈЧЕВ СТОЈАН, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1786/19412СИ0.20
0843ТАДИЌ БОЖИДАР, АДВОКАТ - СКОПЈЕ; 1922/19442СИ0.20
0987ТАЛЕВ АЛЕКСА, ТРГОВЕЦ - ПРИЛЕП; 1941/19441несреден0.10
1130ТАЛЕСКИ БЛАГОЈА, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ4АИ0.40
0846ТАСИЌ ДРАГУТИН, АДВОКАТ - СКОПЈЕ; 1913/195610несреден1.00
0847ТЕМКОВ ПАНЕ, СВЕШТЕНИК - МЕТОДИСТИЧКА ЦРКВА - СТРУМИЦА;1несреден0.10
0848ТОДОРОВ АНДРЕЈА, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1900/19121несреден0.05
1053ТОДОРОВСКИ БЛАГОЈА, СВЕШТЕНИК - ДОВЕЗЕНЦИ; 18901несреден0.02
1427ТОДОРОВСКИ д-р ГЛИГОР, НАУЧЕН РАБОТНИК (ИСТОРИЧАР) - СКОПЈЕ; ?5несреден0.50
0988ТОДОРОВСКИ ПАНЧЕ, ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1921/19621АИ0.10
0989ТОДОРОВСКИ ? , КОЏОБАШИЈА -РОСОКИ; 1833/19131несреден0.10
1092ТОМОВ ЃОРЃИ, ФОЛКЛОРИСТ - ЊУЈОРК, САД; 1969/19924СИ0.40
0851ТРИФУНАЦ СТЕВАН, АДВОКАТ - СКОПЈЕ; 1934/19411СИ0.10
1068ТУПУРКОВСКИ ВАСИЛЕВ СПИРО - ТОРОНТО, КАНАДА; 1900/198825АИ2.50
1393ТУФЕКЧИЕВ НАЌЕ, МАКЕДОНСКИ ЕМИГРАНТ ВО ШВЕДСКА ( ? );2несреден0.20
0990ЌАМИЛОВ д-р КИРИЛ, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1882/19575АИ0.50
1421ЌОРНАКОВ д-р ДИМИТАР, ИСТОРИЧАР НА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ; 1946/200410АИ1.00
1211ЌОСЕВСКИ ЗОРАН, ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА; 1985/19921СИ0.10
0853ХАЏИ ВАСИЛЕВ ПАНЧЕ, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ:1несреден0.05
0854ХАЏИ МАНЕВ ЃОРГИ, АДВОКАТ - СКОПЈЕ; 1941/19442несреден0.20
0855ХАЏИ ПАНЗОВА ДАРА, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1867/19331несреден0.10
0991ХРИСТОВ д-р АЛЕКСАНДАР, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР - СКОПЈЕ; 1920/19769АИ0.90
0856ЦАЦА ЈАНКО, АДВОКАТ - СКОПЈЕ:1несреден0.10
1373ЧАВДАРСКИ ВАНЧО, ДИРИГЕНТ - СКОПЈЕ:9несреден0.90
0858ЧАКАРОВ ЃОРЃИ, КНИЖАР - СТРУГА; 1881/19411СИ0.05
1322ЧЕМЕРСКИ АНГЕЛ - ЈАНОШ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАБОТНИК - СКОПЈЕ; 1964/19851АИ0.10
1002ЧЕРНОДРИНСКИ ПОП ГЕОРГИЕВ ВОЈДАН, ПИСАТЕЛ; 1897/19529АИ0.90
1054ЧИТКУШЕВ ПЕТАР, ТРГОВЕЦ - ВЕЛЕС; 1889/193218АИ0.15
1175ЧУЧКОВ МАНОЈЛО, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР (УЧЕСНИК НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ) - СКОПЈЕ; 1920/19913АИ0.30
0992ЏИМАС АНДРЕАС, ФУНКЦИОНЕР НА КПГ; 1942/19451АИ0.10
1131ЏУНОВ РИСТО, ОПШТЕСТВЕН РАБОТНИК - СКОПЈЕ:149несреден14.90
1210ШАРИНОВСКИ МИХАИЛ - ПЕРТ, АВСТРАЛИЈА; 19574СИ0.40
0859ШАЌО - ПОП ЈОВАН ГЕЛЕВ, СВЕШТЕНИК (АРХИЕРЕЈСКИ НАМЕСНИК) - ДОВЕЗЕНЦИ; 18701несреден0.10
1047ШЕИХ САДУДИН, ВЕРСКО ЛИЦЕ - РУФАИСКА СЕКТА - СКОПЈЕ; 1917/19441несреден0.10
0993ШКАКА ДИМО, ТРГОВЕЦ - СТРУГА; 1831/18951АИ0.02
0860ШКАПЕРДА КРСТО, ТРГОВЕЦ - СКОПЈЕ; 1880/19284СИ0.40
0861ШУЊЕВИЌ МИРКО, АДВОКАТ - СКОПЈЕ; 1896/19588несреден0.80

C. ЗБИРКИ

0862ФЕРМАНИ 1646/18591АИ0.05
0863БЕРАТИ 1702/19111АИ0.05
0864ВАКУФНАМИ 1574/19111АИ0.05
0865БУЈУРУЛДИИ 1837/18681АИ0.05
1046ИЏЕЗЕТНАМИ - ГЕНЕОЛОГИИ НА СЕКТИТЕ КАДИРИИ, СУНИИ И ХЕЛВЕТИИ ОД СКОПЈЕ, ГОСТИВАР, ТЕТОВО И ОХРИД1несредена0.10
1049ПОЕДИНЕЧНИ ДОКУМЕНТИ НА ТУРСКИ ЈАЗИК - ВАРИЈА; 1801/192029несредена2.90
0866БИОГРАФИИ, АВТОБИОГРАФИИ И МЕМОАРИ 1866/19442несредена0.20
0867ХРОНИКИ 1941/19441несредена0.10
0868ПОЕДИНЕЧНИ ДОКУМЕНТИ - ВАРИЈА 1734/19504СИ0.40
0869ПЛАКАТИ И ЛЕТОЦИ7несредена0.70
0870ФОТОГРАФИИ 1900/19609несредена0.90
0871КАРТИ 1628/1955 (1100 карти)5СИ0.50
0872ПЛАНОВИ 1917/197025АИ2.50
0873ВЕСНИЦИ 1941/194512СИ1.20
0999КНИЖНИ МОНЕТИ (ПАРИ)1несредена0.05
1000ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ (396 печати)1СИ0.00
0994АРХИВСКА ГРАЃА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ; 1918/19406АИ0.60
0995АРХИВСКА ГРАЃА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО НОБ; 1941/194519АИ1.90
0996АРХИВСКА ГРАЃА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА; 1945/194943АИ4.30
0997АРХИВСКА ГРАЃА ЗА МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО ИСТОЧНОЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ И ЈУГОСЛАВИЈА; 1948/1968946АИ1.82
1024ПАРТИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА; 1941/196610несредена1.00
0998ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИМЕНА ОД СТОПАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА - СКОПЈЕ; 1955/19851000РС100.00
1282ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИМЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ;73РС7.30
1379ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИМЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ54РС5.40
1379ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИМЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ (ДЕПОНИРАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕ-ЛЕН ПРИМЕРОК); 2006 - 8АИ0.80
1107ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ; (+ 3511 микрофиши)128 12.80
1430ЗБИРКА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА З Е Л С 18РС1.80
0874ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВИ: 1.548.800 микроснимки. 0.00

D. КСЕРОГРАФИРАНА АРХИВСКА ГРАЃА ИСТРАЖЕНА И ДОБИЕНА ОД СТРАНСТВО

АВСТРИЈА

1238МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА АВСТРИЈА-ВИЕНА; 1926/19281АИ0.10
1396МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА АВСТРИЈА -ВИЕНА; 1922-19367АИ0.70
1459ИЛИРСКО-СРПСКИ (ILLYRICO - SERBICA) - ВИЕНА; 1611/17381СИ0.02

БУГАРИЈА

1177БУГАРСКИ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА; 1907/19103АИ0.30
1194МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНА ПРОСВЕТА НА БУГАРИЈА - СОФИЈА; 19201АИ0.01
1263НАРОДНО СОБРАНИЕ НА БУГАРИЈА - СОФИЈА; 1941/19431АИ0.04
1179ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА НР БУГАРИЈА - СОФИЈА; 1946/19471АИ0.02
1178БУГАРСКО ТРГОВСКО АГЕНТСТВО ВО ТИРАНА; 1928/19381АИ0.10
1298ДУБЛИЧКО МАКЕДОНСКО ДРУШТВО; 1897/18991АИ0.01
1201ЦК БКП - СОФИЈА; 1924/19471АИ0.03
1202ЗАДГРАНИЧНИ ОРГАНИ НА БКП; 1922/19411АИ0.10
1204ОКРУЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА БКП - ГОРНА ЏУМАЈА; 1921/19441АИ0.02
1203БАЛКАНСКА КОМУНИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА; 1920/19371АИ0.05
1182НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ - СОФИЈА; 1905/19511АИ0.01
1254ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“ - СОФИЈА; 1931/19471АИ0.10
1205ПОЛИТИЧКИ ЗАТВОРСКИ МАТЕРИЈАЛ1АИ0.05
1269УСТАВ НА ИЛИНДЕНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА; 19261АИ0.01
1249КОЛЕКЦИЈА - МАКЕДОНСКО ПРАШАЊЕ; 1903/19691АИ0.03
1265ВМРО; 1924/1933 (Бугарија)5АИ0.50
1265ВМРО; 1924/1933 (Руска Федерација)10.10
1260ВМРО - ОБЕДИНЕТА; 1925/19541АИ0.10
1266НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА ПО БЕРЛИНСКИОТ КОНГРЕС: 18789АИ0.90
1243КОМЕСАРСТВО ЗА ЕВРЕЈСКИ ПРАШАЊА - СОФИЈА; 1941/19431АИ0.03
1292КОЛЕКЦИЈА - НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ: 1878/19811АИ0.03
1289ЛИЧНОСТИ И НАСТАНИ СВРЗАНИ СО ДЕЈНОСТА НА БАТАЛЈОНОТ „ХРИСТО БОТЕВ“; 1941/19921АИ0.10
1262НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИОТ ФРОНТ - СОФИЈА:1944/19482АИ0.20
1180ОБЛАСНИ, ОКОЛИСКИ И МЕСНИ КОМИТЕТИ НА ОТЕЧЕСТВЕНИОТ ФРОНТ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА; 1944/19471АИ0.03
1190СОЈУЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ НАУЧНО-ПРОСВЕТНИ ДРУШТВА - СОФИЈА; 1945/19511АИ0.10
1296ОКОЛИСКИ ИНСПЕКТОРАТ ПО СТАТИСТИКА - БЛАГОЕВГРАД; 19571АИ0.01
1290СТАРО ЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЈА; 1898/19211АИ0.01
1251УЗУНОВИ (ДИМИТАР, ХРИСТО И АНГЕЛ); 1884/19311АИ0.10
1255АЛЕКСАНДРОВ ТОДОР; 1911/19901АИ0.10
1186БАЖДАРОВ ЃОРЃИ; 1912/19931АИ0.10
1248БОЈАЏИЕВ КЛИМЕНТ; 1913/19311АИ0.03
1181ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧО; 1909/19281АИ0.05
1268ВИДОВ БЛАГОЈ; 19691АИ0.03
1185ГЕРЏИКОВ МИХАИЛ; 1928/19311АИ0.03
1241ГРУЕВ ДАМЕ; 1900/19591АИ0.05
1188ДАКОВСКИ ИВАНОВ БОЈАН: 19271АИ0.01
1261ДИМИТРОВ ГЕОРГИ; 1924/19491АИ0.10
1258ДРВИНГОВ ПЕТАР; 1912/19451АИ0.03
1206КАВРАКИРОВ СИМЕОН; 1918/19591АИ0.10
1293КАРАЈОВОВ ТОМА; 1910/19341АИ0.02
1183КЕЦКАРОВ АНТОН; 1916/19381АИ0.02
1200КОВАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ; 1875/19241АИ0.05
1247КОЦЕВ ХРИСТО; 1925/19301АИ0.03
1191КРАЈНОВ ТОМОВ ЛАЗАР; 19201АИ0.01
1291КРЧОВ ДИМИТРОВ ТОМА1АИ0.01
1198КУЛИШЕВ ЃОРГИ; 1928/1981АИ0.02
1252КУШЕВ БАНОВ МИХАИЛ; 19851АИ0.01
1197ЛОЗАНЧЕВ АТАНАС; 19431АИ0.01
1257ЉУДСКАНОВ КОНСТАНТИН; 1922/19301АИ0.02
1187МАЛЕШЕВСКИ НИКОЛА; 19231АИ0.02
1267МАЏАРОВ ИВАНОВ МИХАИЛ; 1903/19351АИ0.01
1195МИЛОВ ВЛАДИМИР; 1926/19311АИ0.02
1259МИНКОВ ЃОРЃИ; 1901/19031АИ0.01
1199МИХАЈЛОВ ПАНЧО; 1888/19501АИ0.02
1256НИКОЛАЕВ НИКОЛАЈ; 1919/19351АИ0.02
1208ПАРАПУНОВ НИКОЛА; 1924/19401АИ0.02
1184ПЕНЧЕВ ПЕНКО; 1908/19381АИ0.02
1294ПЕТИШЕВ КРУМ; 1922/19341АИ0.01
1295ПОП АТАНАСОВ КОНСТАНТИН; 1905/19341АИ0.01
1329ПОП ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДАР (АЛЕКО ПАША)1несреден0.05
1246ПОП ПЕТРОВ СРЕБРЕН; 1915/19421АИ0.10
1207ПОП ТОМОВ ВЛАДИМИР; 1910/19521АИ0.10
1240ПРОТОГЕРОВ АЛЕКСАНДАР; 1868/19285АИ0.50
1264ПУЛЕВСКИ ЃОРГИЈА (ГРАМАТИКА/ЈАЗИЧНИЦА); 18751АИ0.10
1189ПУНДЕВ МАРИНОВ ВАСИЛ; 19201АИ0.01
1209САКАРОВ НИКОЛА; 1899/19401АИ0.10
1196СЕИЗОВ ВАСИЛ; 1919/19711АИ0.05
1192ХАРИЗАНОВ ИВАН; 19191АИ0.01
1244ХАЏИ ДИМОВ ДИМО; 1878/19452АИ0.20
1250ЧАКАРОВ ЃОРГИ; 1866/18851АИ0.01
1242ЧЕРНОПЕЕВ ХРИСТО; 1881/19151АИ0.10
1245ШАНДАНОВ ДИМОВ ПЕТАР; 1963/19641АИ0.05
1106ЗБИРКА ДОКУМЕНТИ ОД ПОВЕЌЕ ФОНДОВИ; 1856/19411АИ0.10
1253ВЕСНИК „НОВИ ДНИ“; 1934/19351АИ0.01

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1034МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА (FOREIGN OFFICE) - ЛОНДОН; 1906/194816АИ1.60

ГЕРМАНИЈА

1297МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ГЕРМАНИЈА; (1874-1944); 1904/19144АИ0.40
1299ГЕРМАНСКА ОДБРАНА (WEHRMACHT); 1941/19452АИ0.20

ИТАЛИЈА

1452МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ИТАЛИЈА - РИМ (ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ); 1929/19431АИ0.05
1102МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ИТАЛИЈА - РИМ; 1919/195317СИ1.70

ЈУГОСЛАВИЈА

1099АРХИВСКА ГРАЃА ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ОД АРХИВОТ НА СРБИЈА - БЕЛГРАД; 1820/191535несреден3.50
1176МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА И ЦРКВЕНИ РАБОТИ НА КРАЛСТВОТО СРБИЈА - БЕЛГРАД; 1913/19141несреден0.10
1036МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ВОДОСТОПАНСТВО НА КРАЛСТВОТО ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1922/19312АИ0.20
1037МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА КРАЛСТВОТО ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1919/194110несреден1.00
1038МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА НА КРАЛСТВОТО ЈУГОСЛАВИЈА-БЕЛГРАД; 1919/194146несреден4.60
1039МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА И ИНДУСТРИЈА НА КРАЛСТВОТО ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1919/194131несреден3.10
1040МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАДЕЖИ НА КРАЛСТВОТО ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1919/194129АИ2.90
1041МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА И ВЕРА НА КРАЛСТВОТО ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; (1918-1941); 1918/19402АИ0.20
1042ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА МИНИСТЕРСКИОТ СОВЕТ - ЦЕНТРАЛНО ПРЕСБИРО - БЕЛГРАД; 1929/194110АИ1.00
1096ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ВЛАДАТА НА ФНР ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1945/19484несреден0.40
1097МИНИСТЕРСТВО ЗА КОНСТИТУАНТАТА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1945/19461несреден0.05
1100МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ФНР ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1945/19523АИ0.30
1098КОМИСИЈА ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА ФНР ЈУГОСЛАВИЈА - БЕЛГРАД; 1946/194834СИ3.40
1101ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА КПЈ/СКЈ - БЕЛГРАД; 1945/195224АИ2.40

РОМАНИЈА

1398АТИНА ; 1903-19402несреден0.20

РУСИЈА

1104РУСКИ КОНЗУЛАТ ВО СОЛУН; 1871/19131АИ0.10
1344МИСИЈА ВО СОФИЈА; 1900/19121АИ0.10
1345КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СЛОВЕНСКИ РАБОТИ - МОСКВА; 1859/19001АИ0.10
1346АРХИВ НА КОМИНТЕРНАТА - МОСКВА; 1924/19391АИ0.10
1347БАЛКАНОТ МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ; 1915/19401АИ0.10
1348РУСКА АМБАСАДА ВО ЦАРИГРАД; 1838/19133АИ0.30
1349РУСКА АМБАСАДА ВО ЛОНДОН; 19161АИ0.01
1350АЗИСКИ ДЕПАРТМАН - МОСКВА; 1904/19051АИ0.03
1351ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТ - МОСКВА; 19161АИ0.01
1352ПОЛИТАРХИВ - МОСКВА; 1898/19171АИ0.10
1353ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОНЗУЛАТИ И ДИПЛОМАТСКИ ПРЕСТАВНИШТВА ВО СТРАНСТВО; 1914/19201АИ0.10
1354УПРАВА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ НА ТРЕТИОТ РАЈХ - БЕРЛИН; 1939/19441АИ0.05
1355ДИРЕКЦИЈА НА БУГАРСКАТА ПОЛИТИЧКА ПОЛИЦИЈА - СОФИЈА; 19421АИ0.02
1356ГЛАВНА СТОПАНСКА УПРАВА НА СС - БЕРЛИН; 19411АИ0.02
1357МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО НА ТРЕТИОТ РАЈХ - БЕРЛИН; 19441АИ0.02
1358ВОЕНО МИНИСТЕРСТВО НА ФРАНЦИЈА - ПАРИЗ; 19421АИ0.04
1359СОВЕТСКАТА ДИПЛОМАТИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА; 1943/19461АИ0.01
1360МИНИСТЕРСТВО ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА НА ТРЕТИОТ РАЈХ - БЕРЛИН; 1939/19441АИ0.04
1363РУСКИ АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ ВО ИСТАНБУЛ; 1898/19001АИ0.01
1337МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ДОКУМЕНТИТЕ НА КОМИНТЕРНАТА; 1904/19507АИ0.70
1334КОНДАКОВ НИКОДИМ ПАВЛОВИЧ; 1898/19171АИ0.04
1335СРЕЗНЕВСКИ ИЗМАИЛ ИВАНОВИЧ; 1850/19161АИ0.05
1336ЛАВРОВ ПЕТАР АЛЕКСЕЕВИЧ; 1910/19301АИ0.10
1364УСПЕНСКИ ФЈОДОР ИВАНОВИЧ; 1893/19101АИ0.05
1365ЛОПАРЕВ ХРИСАНФ МЕФОДИЕВИЧ; 18961АИ0.01
1366РОМАНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ; 19001АИ0.01
1367ЛАМАНСКИ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; 1868/18901АИ0.01
1368ШЧЕПКИН ВЈАЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; 18931АИ0.01
1369ДЕРЖАВИН НИКОЛАЈ СЕВАСТЈАНОВИЧ; 1913/19461АИ0.10

СЛОВЕНИЈА

1444АВБЕЉ ВИКТОР, СОЈУЗЕН ФУНКЦИОНЕР - ЉУБЉАНА; 19681АИ0.10
1445ДОЛАНЦ СТАНЕ, СОЈУЗЕН ФУНКЦИОНЕР - ЉУБЉАНА; 1970/1986АИ0.00
1446МАРИНКО МИХА, СОЈУЗЕН ФУНКЦИОНЕР - ЉУБЉАНА; 1962/1963АИ0.00
1447ПОПИТ ФРАНЦЕ, СОЈУЗЕН ФУНКЦИОНЕР - ЉУБЉАНА; 1980АИ0.00
1448КРАЈГЕР БОРИС, СОЈУЗЕН ФУНКЦИОНЕР - ЉУБЉАНА; 1949/1966АИ0.00
1450КАРДЕЉ ЕДВАРД, СОЈУЗЕН ФУНКЦИОНЕР - ЉУБЉАНА; 1944/1980АИ0.00
1451РСВР НА СЛОВЕНИЈА - ЉУБЉАНА (ДОВЕРЛИВИ МАТЕРИЈАЛИ); 1977/1992АИ0.00

ТУРЦИЈА

1105ТЕР - 1А - ДОКУМЕНТАЦИЈА НА СУЛТАНСКИОТ ДВОР И ГЛАВНАТА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА - ИСТАНБУЛ; 1903/19051АИ0.10
1287ЈИЛД'З; 1903/19049АИ0.90
1226РУМЕЛИСКА ОБЛАСТ; 1902/19084несреден0.40
1227БИТОЛСКИ ВИЛАЕТ; 1902/190812несреден1.20
1228СОЛУНСКИ ВИЛАЕТ; 1902/19082несреден0.20
1229КОСОВСКИ ВИЛАЕТ; 1902/19081несреден0.10
1230ДИПЛОМАТСКА ПРЕПИСКА ВО РУМЕЛИСКИ ВИЛАЕТ; 1902/19081несреден0.10
1231РУДАРСТВО ВО РУМЕЛИСКИ ВИЛАЕТ; 1902/19081несреден0.10
1233ЌЕПЕЏИ ЌАМИЛ1несреден0.10
1234А - МТЗ - ВИСОКА КАНЦЕЛАРИЈА - ИСТАНБУЛ; 1895/190710несреден1.00
1235ТУРСКИ ПОПИСНИ ДЕФТЕРИ;3несреден0.30
1236ТФР - 1М - РАЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА РУМЕЛИСКИОТ ИНСПЕКТОРАТ;20несреден2.00
1232ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ОД РУМЕЛИСКА ОБЛАСТ; 1902/1908:25несреден2.50

УНГАРИЈА

1103МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА УНГАРИЈА - БУДАПЕШТ; 1918/196438СИ3.80

ФРАНЦИЈА

1361МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ФРАНЦИЈА - ПАРИЗ; 1895/19653АИ0.30
1362МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА ФРАНЦИЈА - ВЕНСЕН; 1924/19511АИ0.10

ХРВАТСКА

1318МИХАЈЛОВ ИВАН - ВАНЧО1несреден0.02
1415АМБАСАДА НА НДХ ВО СОФИЈА, 1941/19441несреден0.02
1416МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА НДХ - ЗАГРЕБ, 19421несреден0.03
1417РЕЖИМСКИ И РЕАКЦИОНЕРНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ХРВАТСКА, 1912/19411несреден0.02
1418ЕМИГРАЦИИ ВО ХРВАТСКА, 1920/19411несреден0.02