EVENTS AND NEWS

nas2 predlog

The Vardar region through the documents of DARM - department Veles

На 22 октомври 2012 година, во Ликовниот салон во Велес, беше отворена изложба насловена „Вардарскиот регион низ документите на Државниот архив на Република Македонија –

More ...
nas2 predlog

New Draft-Law on Archive Material

Во јуни 2012 год. донесен е Предлог-законот за архивски материјал, кој е резултат на согледувањата за современите потреби од посоодветно нормативно регулирање на материјата сврзана

More ...