NOVOto-LOGO

Обука на тема “Примена на законите за општа управна постапка, за инспекциски надзор и за прекршоци во инспекцискиот надзор на Државниот архив“

На 24 февруари 2016 година во Државниот архив на Република Македонија се одржа обука за инспекторите за архивски материјал, на тема “Примена на законите за општа управна постапка, за инспекциски надзор и за прекршоци во инспекцискиот надзор на Државниот архив“, во рамките на една серија обуки за подготовка на инспекторите за полагање испит за инспектор и добивање лиценца за работа на инспекторите. Испитот го организира Инспекцискиот совет согласно Законот за инспекциски надзор.

Најнови објави