Ферман 4

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:4
Димензии:50 x 73,5 cm.
Датум:1174 реџеб средина (1761 февруари 20)
Место:Истанбул
İstanbul
Краток регест:Ферман од Мустафа Хан II – Истанбул до кадијата во Скопје, со кој наредува да им се забрани на жителите од Штипска и Велешка околија да берат трска од Катланово.
III Mustafa Han — İstanbul fermanında Üsküp kadısına İştip ile Köprülü civari sakilerininin Katlanovoâdan kamış toplamalarını yasaklamaktadir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп