Ферман 32

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:32
Димензии:57 x 82 cm.
Датум:1300 зилхиџе 25 (1883 октомври 28)
1300, zi–l–hicce 25 (1883, ekim 28)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Абдул Хамид Хан – Константинопол до Мехмед Ружди Паша, син на пок. Хасан паша од Тетово, со кој му соопштува дека на ден 21 зилхиџе 1300 година е унапреден во чин мирмиран.
Abdül Hamid Han — Konstantiniye fermanında Kalkandelen’li merhun Hasan Paşa’nin oğlu Mehmed Rüştü Paşaya 21 zi–l–hicce 1300 yılında mirmiran rütbesine getirildiğini bildirmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп