Ферман 80

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:80
Димензии:55 x 77 cm.
Датум:1263 мухарем 30 (1846 декември 30)
1263, muharrem 30 (1846, aralık 30)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Махмуд – Константинопол до Валијата во Ниш, Мухамед Васиќ Паша и мудирот, со кој го одобрува барањето на казата за измена на денот за одржување на пазар во Берово, Малеш.
Abdül Mecid — Konstantiniye fermanında, Niş Valisi Muhamed Vasiç Paşa’ya ve müdüre Berovo–Maleş kazası ahalisinin isteği üzere pazar açılaacak günün değişmesini bildirmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп