contintlcouncil

ОБЈАВЕНИ МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

(14.3.2016 г.) Државниот архив на Република Македонија ги објави во превод на македонски јазик меѓународните стандарди за архивско работење изготвени од Меѓународниот архивски совет:

1. Општ меѓународен стандард за опис на архивски материјал (General International Standard Archival Description – ISAD (G),

2. Меѓународен стандард за архивски стандардизирани записи за правни, за физички лица и за семејства (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families – ISAAR (CPF),

3. Меѓународен стандард за опис на институциите со архивски материјал (International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings – ISDIAH),

4. Меѓународен стандард за опис на функциите (International Standard for Describing Functions – ISDF).

Засега стандардите се објавени во електронска форма, по што ќе следи печатење на овие прирачници.

Превземете:

  1. ISAD(G) – Општ меѓународен стандард за опис на архивскиот материјал
  2. ISAAR (CPF) – Меѓународен стандард за архивски стандардизирани записи за правни, за физички лица и за семејства
  3. ISDF – Меѓународен стандард за опис на функциите
  4. ISDIAH – Меѓународен стандард за опис на установи со архивски материјал

Најнови објави