RISHIKIM I MARRËVESHJEVE NDËRKOMBËTARE TË NËNSHKRUARA MES ARKIVIT SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT ME INSTITUCIONE SHTETËRORE ARKIVORE JASHTË VENDIT

Republika Srpska

Marrëveshje për bashkëpunim me arkivin e Republikës Srpska

 • e nënshkruar më 9 prill 2012.
IKARUS (ICARUS – International Center for Archival Research/Qendra ndërkombëtare për hulumtim arkivor)

Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut u bë anëtarë i ICARUS (International Center for Archival Research/Qendra ndërkombëtare për hulumtim arkivor) – 6 dhjetor 2010.

Kosovë

Marrëveshje për bashkëpunim me Agjencinë shtetërore të arkivave të Kosovës

 • nënshkruar më 15 shkurt 2010.
Republika e Sërbisë

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin e Sërbisë dhe Malit të Zi (Arkivi i Ish Jugosllavisë)

 • nënshkruar më 11 nëntor 2004.
Bosnja dhe Hercegovina

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin e Bosnjës dhe Hercegovinës

 • nënshkruar më 10 dhjetor 2002.
Suedi

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin kombëtar të Suedisë

 • nënshkruar më 26 prill 2002.
Francë

Marrëveshje për bashkëpunim me Drejtorinë e Arkivave të Francës

 • nënshkruar më 19 dhjetor 2001.
Mali i Zi

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin shtetëror të Malit të Zi

 • e nënshkruar më 10 qershor 2002;
 • e rinovuar më 14 prill 2009.
Austri

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin shtetëror të Austrisë

 • nënshkruar më 11 maj 1999.
Poloni

Marrëveshje për bashkëpunim me Drejtorin gjeneral të Arkivave shtetërore të Republikës së Polonisë

 • nënshkruar më 27 prill 1999;
 • rinovuar në dhjetor 2006.
Itali

Marrëveshje për bashkëpunim me Pajisjen qendrore për të mira arkivore pranë Ministrisë për të mira kulturore dhe aktivitete të Republikës së Italisë

 • nënshkruar më 5 shtator 1997;
 • e rinovuar më 24 nëntor 2000.
Kroaci

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin shtetëror Kroat

 • nënshkruar më 11 qershor 1996;
 • e rinovuar më 4 nëntor 1999;
 • rinovuar në shkurt 2006.
Muzeu memorial i holokaustit nga Uashingtoni – SHBA

Marrëveshje për bashkëpunim me Muzeun memoriaë të holokaustit nga Uashingtoni – SHBA

 • nënshkruar në maj 1996;
 • e rinovuar më 28 shtator 2010.
Slloveni

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin shtetëror të Republikës së Sllovenisë

 • nënshkruar më 31 mars 1995.
 • e rinovuar në maj 1998.
Rusi

Marrëveshje për bashkëpunim me Agjenturën federale arkivore (Federata Ruse)

 • nënshkruar më 30 qershor 1994;
 • e rinovuar më 7 dhjetor 2004.

Marrëveshje me Institutin e studimeve sllave dhe ballkanistike pranë Akademisë rusë të shkencave

 • nënshkruar më 27 qershor 1996.

Marrëveshje mes Arkivit të Maqedonisë dhe Akademisë maqedonase të shkencave dhe arteve dhe Arkivit të Akademisë ruse të shkencave dhe arteve në Shën Petersburg

 • nënshkruar më 28 mars 1997.
Hungari

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivin shtetëror të Republikës së Hungarisë

 • nënshkruar në tetor 1993;
 • rinovuar në nëntor 2005.
Bullgari

Marrëveshje për bashkëpunim me Agjencinë shtetërore – “Arkivat” e Republikës së Bullgarisë

 • nënshkruar më 7 tetor 1992;
 • rinovuar më 4 korrik 1995;
 • e rinovuar më 24 qershor 1999;
 • e rinvuar më 20 mars 2002;
 • rinovuar në janar 2007;
 • e rinovuar më 9 nëntor 2010.
Këshilli ndërkombëtar arkivor – KNA

Pranim të Arkivit shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Këshillin ndërkombëtar arkivor - 3 shtator 1992.

Rumani

Marrëveshje për bashkëpunim me Arkivat kombëtare të Rumanisë

 • nënshkruar në tetor 1991;
 • e rinovuar më 13 shtator 1995;
 • e rinovuar më 20 maj 1998.
Shqipëri

Marrëveshje për bashkëpunim me Drejtorinë gjenerale të Arkivave shtetërore të Republikës së Shqipërisë

 • nënshkruar më 7 qershor 1991;
 • e rinovuar më 29 nëntor 2000;
 • e rinovuar më 19 shkurt 2008.
Turqi

Programë për bashkëpunim me Drejtorinë gjenerale të Arkivave shtetërore të Republikës së Turqisë - e nënshkruar në vitin 1990.

Marrëveshje për bashkëpunim me Drejtorinë gjeneraëe të Arkivave shtetërore pranë Kryeministrisë së Qeverisë së Republikës së Turqisë

 • nënshkruar në nëntor 1993;
 • rinovuar më 20 tetor 1995;
 • e rinovuar më 19 tetor 1999;
 • e rinovuar më 15 prill 2004.