Pregled-Mladen-2021-Korica-3-1

U botua libri “Vështrim i ndërtesave dhe tokës së nacionalizuara me qira në rajonin e ndërtimit të qytetit të Tetovës (1958 - 1963) - përmes fondeve arkivore”

Botimi "Vështrim i ndërtesave dhe tokës së nacionalizuar me qira në rajonin e ndërtimit të qytetit të Tetovës (1958 - 1963) - përmes fondeve arkivore", i autorit m-r Mlladen Matovski, është një kontribut në studimin e historisë lokale të qytetit të Tetovës me rrethinë.Theksi në këtë libër është në pasqyrimi i ndërtesave dhe tokave të nacionalizuara (të konfiskuara) me qira në rajonin e ndërtimit nga personat privatë dhe juridikë në rajonin e Pollogut. Për gjetjen më të lehtë dhe më të shpejtë të të dhënave të dhëna në rishikim, janë përpunuar regjistrat e emrave personalë dhe termat gjeografikë.

Ai përmban të dhëna për përbërjen kombëtare të popullsisë nga e cila është kryer nacionalizimi në periudhën e caktuar, numrin e familjeve të cilave u është konfiskuar prona në procesin e marrjes së pronave, vendndodhjen e popullsisë ku kanë jetuar, gjegjësisht vendin dhe rrugën e që jetojnë në qytet dhe fshatrat përreth, si dhe jashtë komunës së Tetovës.

Pregled Mladen 2021 Korica 3 1

Kështu, punimi i m-r.Mlladen Matovski thekson rolin e Arkivit shtetëror dhe njësive të tij rajonale në regjistrimin, plotësimin dhe mbrojtjen e materialit arkivorë me karakter pasuror-juridik, si në Arkiv ashtu edhe në institucionet që dispononin dokumente të këtij lloji.Njësia rajonale e Tetovës në periudhën nga viti 1991 deri në vitin 2020 iu është përgjigjur rreth 17.000 kërkesave për rregullimin e çështjeve pronësore dhe juridike dhe për legalizim të objekteve ndërtimore me karakter privat dhe publik, përkatësisht shtetëror. Kështu, institucioni Arkivi konfirmon vendin e rëndësishëm në jetën e përgjithshme shoqëroro-politike dhe ekonomike.

Ky botim është i dedikuar për qytetarët dhe personat juridikë nga Tetova, rajoni i gjerë i Pollogut, si dhe për shkencëtarët.

Postimet e fundit