VEPRIMTARIA BOTUESE

Publikimi i materialit arkivor dhe mjeteve shkencoro-informativeparaqet një funskion të rëndësishëm të Arkivit shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Publikimi i dokumenteve është përfundimi logjik i punës arkivore të mëparshme në Arkiv. Me atë dokumeneteve u mundësohet të jetojnë një jetë të re dhe nga to të përfitojë një gamë të gjërë e përdoruesve. Në bazëtë dokumenteve të publikuara përgatiten punime historiografike dhe dokumente të tjera me vlerë më të madhe faktografike dhe historike.Në këtë mënyrë materiali arkivor mbrohet më mirë ( përdoren edicionet, dhe jo materiali origjinal).

Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut është përqëndruar prej kohësh në botimin e materialit arkivor që është i rëndësishëm për historinë e popullit maqedonas dhe Maqedonisë dhe për këtë qëllim ka ndërmarrë kërkime të gjëra arkivore, me këtë përpiqemi ti kompletojmë zbrazëtirat e fondeve. Dokumentet e publikuara hedhin dritë mbi disa nga temat, ngjarjet dhe personalitetet që janë të rëndësishme për historinë e Maqedonisë.

Në arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut kryesisht publikohen botime ,,për një rreth më të gjerë të puntorëve shkencor dhe studiuesish, me qëllim plotësimin e nevojave nga riprodhimi ibesueshëmi origjinalit, por edhe për qartësi dhe kuptueshmëri të tekstit” këto janë kritere që konsiderohen përgjegjësisht të pranuara në botë.

Përmbëledhjet e dokumenteve botohen të përkthyera në gjuhën maqedonase ( nëse shkruhen në gjuhë të huaja) ose me transkipt ose faksimile, dhe me një përmbëledhje të shkrutër të dokumentit (regest), treguar sipas parimit kronolgjik, me një aparat shkencor të duhur (shënimet, etj.) dhe me indkese për emrat personale dhe gjeografike. Aparati shkencor shpjegon kuptimet dhe termet, sqaron vendet e kontestueshme, etj.

Dokumentet e përthyera janë botuar në gjuhën letrare maqedonase dhe me pikësim modern. Aty ku dokumentet janë botuar në transkript, ruhen karakteristikat drejtshkrimoredhe pikësimi i origjinalit. Në të gjitha përmbëledhjet e dokumenteve hyrja dhe regesti përkthehen në një nga gjuhët botërore. Përveç këtyre rregullave të përgjithshme, çdo botim ka specifikat e veta.

Arkivi i Shtetit filloi lëshimin e dokumenteve në vitin 1963. Publikimi i dokumenteve përfshin shkencëtare të jashtëm dhe arkivistë nga Arkivi.

Si rezultat i aktivitetit intensiv dhe të vazhdueshëm, Arkivi ka botuar disa botime të ndara që gjenden në Katalogun e Publikimeve të Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Shkarko:
Thirrje për mbledhje të propozimeve për publikim në vitin 2020

Katalogu i publikimeve